Tillidsrepræsentant i Frie Skolers Lærerforening

Som tillidsrepræsentant fungerer du som udgangspunkt for alle, der har stemmeret ved valget – således at forstå, at når der indgås kollektive aftaler om eksempelvis løn og arbejdstid, kan der ikke differentieres mellem medlemmer og ikke-medlemmer.

Som tillidsrepræsentant stiller du i en konfliktsituation eller lignende dog kun dine og lærerforeningens resurser til rådighed for medlemmer. Ligeledes er det kun medlemmer, der deltager i møderne i FSL-klubben (medmindre der er tale om et arrangement, der også har hvervepotentiale).

Du er ikke tillidsrepræsentant for køkkenpersonale, pedel eller andre faggrupper (medmindre disse udfører lærerarbejde og da kun i deres egenskab af lærer).

Som tillidsrepræsentant er dine opgaver bl.a. følgende

 • At tilse at overenskomsten og andre aftaler bliver overholdt
 • At forhandle og indgå aftaler
 • At repræsentere de ansatte på områder, hvor disse ikke er sikret formaliseret indflydelse
 • At få afklaret tvivlsspørgsmål af ansættelsesmæssig karakter
 • At fremføre klager m.v. overfor ledelsen
 • At formidle information
 • At fungere som bindeled mellem foreningen og medlemmerne
 • At medvirke til at organisere de relevante ansatte i Frie Skolers Lærerforening

"Jeg kan skabe noget, som gør arbejdet bedre for andre"

Tillidsrepræsentant på Vejlefjordskolen Birgitte Ravn Falk fortæller, hvorfor hun er glad for at have påtaget sig tillidshvervet.

Aftale om tillidsrepræsentant i staten

Som tillidsrepræsentant på en fri grundskole eller efterskole er du omfattet af 'Aftale om tillidsrepræsentant i staten mv.'

Som tillidsrepræsentanten er du desuden Frie Skolers Lærerforenings repræsentant på skolen, og du har derfor en pligt til at handle i overensstemmelse med gældende aftaler og overenskomster.

Overordnet indebærer 'Aftalen om tillidsrepræsentant i staten mv.':

 • At du har pligt til både over for din organisation og over for arbejdsgiveren at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Den samme pligt påhviler ledelsen
 • At du fungerer som talsmand for kollegerne overfor ledelsen
 • At du skal holdes bedst muligt orienteret i forbindelse med forestående ansættelser og afskedigelser.