Tillidsrepræsentant i Frie Skolers Lærerforening

Som tillidsrepræsentant fungerer du som udgangspunkt for alle, der har stemmeret ved valget – således at forstå, at når der indgås kollektive aftaler om eksempelvis løn og arbejdstid, kan der ikke differentieres mellem medlemmer og ikke-medlemmer.

Som tillidsrepræsentant stiller du i en konfliktsituation eller lignende dog kun dine og lærerforeningens resurser til rådighed for medlemmer. Ligeledes er det kun medlemmer, der deltager i møderne i FSL-klubben (medmindre der er tale om et arrangement, der også har hvervepotentiale).

Du er ikke tillidsrepræsentant for køkkenpersonale, pedel eller andre faggrupper (medmindre disse udfører lærerarbejde og da kun i deres egenskab af lærer).

Som tillidsrepræsentant er dine opgaver bl.a. følgende

 • At tilse at overenskomsten og andre aftaler bliver overholdt
 • At forhandle og indgå aftaler
 • At repræsentere de ansatte på områder, hvor disse ikke er sikret formaliseret indflydelse
 • At få afklaret tvivlsspørgsmål af ansættelsesmæssig karakter
 • At fremføre klager m.v. overfor ledelsen
 • At formidle information
 • At fungere som bindeled mellem foreningen og medlemmerne
 • At medvirke til at organisere de relevante ansatte i Frie Skolers Lærerforening

Aftale om tillidsrepræsentant i staten

Som tillidsrepræsentant på en fri grundskole eller efterskole er du omfattet af 'Aftale om tillidsrepræsentant i staten mv.'

Som tillidsrepræsentanten er du desuden Frie Skolers Lærerforenings repræsentant på skolen, og du har derfor en pligt til at handle i overensstemmelse med gældende aftaler og overenskomster.

Overordnet indebærer 'Aftalen om tillidsrepræsentant i staten mv.':

 • At du har pligt til både over for din organisation og over for arbejdsgiveren at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Den samme pligt påhviler ledelsen
 • At du fungerer som talsmand for kollegerne overfor ledelsen
 • At du skal holdes bedst muligt orienteret i forbindelse med forestående ansættelser og afskedigelser.