OK24

I 2024 skal overenskomsten for ansatte i staten forhandles. Overenskomsten dækker blandt andet lærerne på frie grundskoler og efterskoler, og her på siden kan du følge med i forløbet. 

Færdige aftaler

Her kan du orientere dig i indholdet i de indgåede aftaler.

Tværgående krav på underviserområdet

Herunder kan du se, hvilke krav Lærernes Centralorganisation (LC) går til forhandlingerne med. 

 • Klik for at læse mere
  • Lønforbedringer for alle LC-grupper
  • Nedsættelse af grænserne for undervisningstillæg for deltidsansatte
  • Der etableres en lærerstartsordning med det formål at fastholde og rekruttere i lærerfaget
  • Modernisering og forbedringer af regler for merarbejde for medarbejdere uden højeste arbejdstid
  • Ret til nedsat beskæftigelsesgrad med opretholdelse af hidtidig pensionsindbetaling for LC-grupper, der ikke er omfattet af tilsvarende bestemmelse i A21
  • Bedre muligheder for anvendelse af seniorordninger for ledere
  • Fornyelse af praktikaftalen, så den understøtter den nye læreruddannelse (aktuelt bilag 1.7 i organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler)
  • Eksplicitering af retten til tage obligatorisk/lovfastsat uddannelse jf. Arbejdsvilkårsdirektivets artikel 13
  • Der tages forbehold for fremsættelse af krav i forlængelse af udfaldet af verserende sager for domstole eller voldgiftsretter.

Krav til organisations­forhandlinger

Herunder kan du se, hvilke krav Frie Skolers Lærerforening går til forhandlingerne med, når der skal forhandles specifikt om forhold for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler . 

 • Klik for at læse mere
  • Generelle markante lønstigninger til alle på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler
  • Forlænget anciennitetsforløb for lærere og børnehaveklasseledere
  • Løft af kostskoletillægget
  • Løft af børnehaveklasselederenes løn
  • Forhøjelse af undervisningstillægget for grundskolelærere fra time 750
  • Redskaber til at understøtte de lokale forhandlinger (bilag 1.2)
  • Bortfald af § 6, stk. 5 om forholdsmæssig optjening af lønanciennitet
  • Provenuet fra afskaffelsen af tillægget for alene-undervisning fra den tidligere praktikaftale anvendes til finansiering af andre krav
  • Løft af pensionsprocenten
  • Begrænsningen på to timer for pauser over en halv times varighed bortfalder
  • Indgåelse af kombinationsbeskæftigelsesaftale for lærere på gymnasier med grundskoleafdelinger
  • Konkursforsikring for lærere, der konstitueres i en lederstilling

Tidsline for OK24

I tilfælde af konflikt

 • Læs om økonomien i tilfælde af strejke

  Ved strejke udtages normalt ca. 10 % af medlemmerne til at deltage i strejken.

  • Der ydes under en sådan strejke de omfattede medlemmer kr. 2110 pr. dag (fuldtidsansat)
  • Støtten skal ikke tilbagebetales
  • Det forventes, at de ikke-strejkende efter konflikten pålægges et ekstraordinært kontingent efter afslutningen af strejken
 • Læs om økonomien i tilfælde af lockout og ekstraordinær strejke

  Ved lockout omfattes alle ordinære medlemmer af foreningen. Ved ekstraordinær strejke omfattes større grupper eller alle ordinære medlemmer.

  • Der ydes de omfattede medlemmer et lån på kr. 960 pr. dag (fuldtidsansat)
  • Det samlede lån skal tilbagebetales
  • Det er ikke forventningen, at der efterfølgende skal indbetales ekstraordinært kontingent