OK24

Der er nu en samlet aftale på plads om en ny toårig overenskomst for lærere på frie grundskoler og efterskole

Fredag den 8. marts underskrev foreningens forhandlere en aftale om fordeling af de overenskomstmidler, der specifikt var afsat til lærerne på de frie skoler.

Dermed er der nu en samlet aftale på plads for en ny toårig overenskomst, som skal til urafstemning blandt medlemmer af Frie Skolers Lærerforening.

 • Urafstemningen er åben fra tirsdag den 2. april frem til søndag den 14. april.
 • Alle stemmeberettigede medlemmer har modtaget invitation til urafstemningen på mail med en personlig stemmekode, og det er desuden muligt at stemme med brug af MitID. 

Tværgående krav på underviserområdet

Herunder kan du se, hvilke krav Lærernes Centralorganisation (LC) gik til forhandlingerne med. 

 • Klik for at læse mere
  • Lønforbedringer for alle LC-grupper
  • Nedsættelse af grænserne for undervisningstillæg for deltidsansatte
  • Der etableres en lærerstartsordning med det formål at fastholde og rekruttere i lærerfaget
  • Modernisering og forbedringer af regler for merarbejde for medarbejdere uden højeste arbejdstid
  • Ret til nedsat beskæftigelsesgrad med opretholdelse af hidtidig pensionsindbetaling for LC-grupper, der ikke er omfattet af tilsvarende bestemmelse i A21
  • Bedre muligheder for anvendelse af seniorordninger for ledere
  • Fornyelse af praktikaftalen, så den understøtter den nye læreruddannelse (aktuelt bilag 1.7 i organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler)
  • Eksplicitering af retten til tage obligatorisk/lovfastsat uddannelse jf. Arbejdsvilkårsdirektivets artikel 13
  • Der tages forbehold for fremsættelse af krav i forlængelse af udfaldet af verserende sager for domstole eller voldgiftsretter.

Krav til organisations­forhandlinger

Herunder kan du se, hvilke krav Frie Skolers Lærerforening gik til forhandlingerne med om forhold for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler. 

 • Klik for at læse mere
  • Generelle markante lønstigninger til alle på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler
  • Forlænget anciennitetsforløb for lærere og børnehaveklasseledere
  • Løft af kostskoletillægget
  • Løft af børnehaveklasselederenes løn
  • Forhøjelse af undervisningstillægget for grundskolelærere fra time 750
  • Redskaber til at understøtte de lokale forhandlinger (bilag 1.2)
  • Bortfald af § 6, stk. 5 om forholdsmæssig optjening af lønanciennitet
  • Provenuet fra afskaffelsen af tillægget for alene-undervisning fra den tidligere praktikaftale anvendes til finansiering af andre krav
  • Løft af pensionsprocenten
  • Begrænsningen på to timer for pauser over en halv times varighed bortfalder
  • Indgåelse af kombinationsbeskæftigelsesaftale for lærere på gymnasier med grundskoleafdelinger
  • Konkursforsikring for lærere, der konstitueres i en lederstilling

Tidsline for OK24