Behandling af personoplysninger

Opdateret den 10. november 2022 

 • Sådan behandler FSL dine personoplysninger

  Det er vigtigt for Frie Skolers Lærerforening, at medlemmer, tidligere medlemmer og andre, som har givet FSL personoplysninger, kan være trygge ved, at FSL behandler disse oplysninger på en gennemsigtig og sikker måde.

  Herunder har vi beskrevet, hvordan FSL behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i forhold til disse oplysninger.

 • Dataansvarlig

  FSL er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

  Frie Skolers Lærerforening (FSL)
  CVR.nr. 2128 6516
  Ravnsøvej 6
  8240 Risskov 
  fsl@fsl.dk
  Tlf. 87469110

 • Formålet med databehandlingen

  FSL behandler personoplysninger til følgende formål:

  • For at administrere medlemskab af foreningen
  • For at udøve forhandlingsretten og aftale overenskomst samt påse at overenskomsten bliver overholdt
  • For at rådgive og vejlede samt yde juridisk støtte til medlemmerne
  • For at opfylde medlemmernes behov for information, kommunikation og markedsføring
  • For at afholde møder, kurser og uddannelse af pædagogisk, faglig og organisatorisk art
  • For at være politikskabende og deltage i den offentlige debat vedrørende emner af relevans for foreningens medlemmer
  • For at foreningens medlemmer kan opnå medlemsfordele
  • For at der kan varetages tillidshverv på skolerne
  • For at hverve medlemmer.
 • Retsgrundlag for databehandlingen

  Retsgrundlaget for FSL’s behandling af dine personoplysninger til ovennævnte formål vil i de fleste situationer være en eller flere af følgende:

  • For at opfylde kontrakten, som du er part i. Ved indmeldelse i foreningen bliver du således omfattet af bestemmelserne i FSL’s vedtægter (art. 6, stk. 1, b)
  • For at overholde en retlig forpligtelse som påhviler FSL (art. 6, stk. 1, c)
  • For at overholde enten foreningens eller medlemmernes arbejdsretlige eller socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, der har hjemmel i lovgivning eller den kollektive overenskomst (art. 9, stk. 2, b og databeskyttelseslovens § 7, stk. 2)
  • Som led i foreningens legitime aktiviteter som fagforening (art. 9, stk. 2, d)
  • For at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (art. 9, stk. 2, f)
  • Samtykke (art. 6, stk. 1, a, og art. 9, stk. 2, a).

  Behandling af oplysninger vedrørende straffedomme sker efter art. 10, og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5.

  Behandling af cpr.nr. sker efter art. 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

  Oplysninger i ansættelsesforhold sker efter databeskyttelseslovens § 12.

 • Kategorier af personoplysninger

  FSL behandler følgende kategorier af personoplysninger:

  Almindelige oplysninger

  For alle medlemmer behandler vi følgende stamoplysninger:  Navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsdato, ansættelsessted, stillingsbetegnelse og ansættelsesdato.

  Oplysning om dit cpr.nr. bruges f.eks. til indberetning til Skat, så du kan få fradrag for dit kontingent.

  Vi behandler også oplysninger om, hvornår du har været i telefonisk og elektronisk kontakt med FSL, og oplysninger om hvilke FSL-kurser og arrangementer, du har været tilmeldt.

  For nogle medlemmer behandler vi også oplysning om bankkontonr., eller om du har tegnet en frivillig gruppelivsforsikring.

  I forbindelse med behandling af en konkret rådgivningssag kan vi afhængig af sagens karakter indhente yderligere oplysninger, f.eks. lønoplysninger, oplysninger om pensionsforhold, oplysninger der relaterer sig til graviditet og barsel, oplysning om uddannelsesforhold mv.

  Følsomme oplysninger

  Det, at man er medlem af en fagforening, er en såkaldt følsom oplysning i databeskyttelseslovgivningens forstand. Det betyder, at de fleste af de oplysninger, FSL behandler om dig, er følsomme, fordi det kan udledes af vores behandling, at du er medlem af FSL.

  Bliver du valgt til tillidshverv, behandler vi oplysninger herom.

  I forbindelse med behandling af en konkret rådgivningssag kan vi afhængig af sagens karakter behandle oplysning om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, helbredsoplysninger samt oplysning om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

  Oplysning om strafbare forhold behandles alene, når det er nødvendigt i forbindelse med en konkret rådgivningssag.

 • Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi behandler dine oplysninger fortroligt. Herunder kan du se, i hvilke tilfælde vi videregiver dine oplysninger og til hvilke modtagere:

  • Offentlige myndigheder, når dette er et krav efter lovgivningen
  • Samarbejdspartnere eller myndigheder med henblik på statistiske formål
  • FSL udarbejder jævnligt medlemsundersøgelser, undersøgelser af arbejdsvilkårene på skolerne og lignende. I disse tilfælde benytter Frie Skolers Lærerforening sig af forskellige eksterne samarbejdspartnere, for eksempel MSI Research, VIA og FH
  • Hvis dit medlemskontingent bliver trukket i din løn, videregiver vi oplysning til din arbejdsgiver om, at du er medlem af Frie Skolers Lærerforening, såfremt du har givet dit samtykke hertil
  • Hvis du tilmelder dig et kursus, uddannelse, møde eller arrangement sker dette som oftest via NemTilmeld. Vi giver oplysning til kursusstedet og/eller oplægsholderen om dit navn, din mail og eventuelle særlige ønsker om forplejning, hvis det er nødvendigt for at gennemføre arrangementet. Der udsendes deltagerlister med henblik på samkørsel og netværksdannelse
  • Hvis vi har brug for at videregive dine oplysninger i forbindelse med en konkret rådgivningssag, indhenter vi altid dit samtykke
  • Ved sager om overholdelse af overenskomsten kan vi overdrage sagen til Lærernes Centralorganisation
  • Hvis du ønsker at bruge et af foreningens medlemstilbud hos en af Frie Skolers Lærerforenings samarbejdspartnere (for eksempel Tjenestemændenes Låneforening, Aarhus Universitetsforlag, Lån & Spar Bank, Forenede Gruppeliv, Falck Healthcare A/S), vil Frie Skolers Lærerforening over for samarbejdspartneren bekræfte, at du er medlem af Frie Skolers Lærerforening
  • Hvis du er dobbeltorganiseret, videregiver vi nødvendige oplysninger til brug for administration af dobbeltmedlemsskabet, f.eks. om navn, adresse, cpr.nr., mail og tlf.nr., til enten GEW (Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) eller BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund)
  • For at varetage dine interesser som tillids- samt arbejdsmiljørepræsentant, udarbejder FSL jævnligt medlemslister som deles med de øvrige tillids- samt arbejdsmiljørepræsentanter i Frie Skolers Lærerforening eksempelvis i forbindelse med samkørsel, netværksmøder, kurser og lign. Du bliver kun sat på listen, hvis du har givet udtrykkeligt samtykke hertil
  • Databehandlere.
 • Overførsel til modtagere i tredjelande

  Overførsel af oplysninger til databehandlere i tredjelande sker inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen.

 • Hvor stammer personoplysningerne fra

  FSL indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

  • De oplysninger du selv har meddelt os, f.eks. i forbindelse med indmeldelsen, via ”MitFSL” eller i forbindelse med vores behandling af en konkret rådgivningssag
  • Skolerne / ansættelsesstedet har efter overenskomsten visse forpligtelser til at give oplysning til FSL om både medlemmer og ikke-medlemmer
  • Tillidsvalgte
  • Oplysning om din adresse opdateres løbende fra Det Centrale Personregister
  • I forbindelse med en konkret rådgivningssag, kan vi have brug for at indhente oplysninger, f.eks. fra en kommune eller anden offentlig myndighed, skolen, læger, a-kassen eller Lærernes Pension. Det vil altid ske med samtykke fra dig
  • Offentligt tilgængelige kilder, f.eks. skolernes hjemmesider
  • Modparter i sager, som kan være arbejdsgivere, advokater eller skoleorganisationer.
 • Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi gemmer dine oplysninger, så længe du er medlem af FSL. 

  Vi anonymiserer og/eller sletter oplysninger om dig, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet. Der kan derfor i visse situationer blive slettet oplysninger om dig, selvom du fortsat er medlem af FSL. Frie Skolers Lærerforenings kriterium for denne vurdering er de relevante regler om forældelse af formue- og foreningsretlige krav. En konkret rådgivningssag vil derfor f.eks. blive slettet 10 år efter afslutningen af sagen. 

 • Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis en behandling er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

  Du kan trække dit samtykke tilbage ved at skrive en mail til fsl@fsl.dk eller sende en mail til den medarbejder, der har behandlet din sag.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 • Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på tlf. 8746 9110 eller fsl@fsl.dk.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

   

 • Dobbeltorganiserede medlemmer

  Tillæg vedrørende behandling af personoplysninger om dobbeltorganiserede medlemmer

  Sådan behandler FSL dine personoplysninger

  Dette notat er et tillæg til FSL’s allerede gældende privatlivspolitik. Dette notat vedrører udelukkende udveksling af personoplysninger med Aftalefællesskabet (AFG). 

  Formålet med behandlingen:

  Administration af:

  • indmeldelse og udmeldelse
  • løbende kontingentopkrævning
  • ændringer i ansættelsesforholdet der giver anledning til ændring i kontingentet

  Retsgrundlag for databehandlingen:

  Retsgrundlaget for FSL’s behandling af dine personoplysninger til ovennævnte formål er følgende:

  • Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.
  • FSL’s legitime interesse består i at sikre, at du som medlem er tilstrækkeligt dækket af en fagforening, og dine rettigheder som arbejdstager varetages i fornødent omfang, uanset om du varetager funktioner som lærer eller som pædagogisk personale.
  • Personnummer: Lovgivning jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

  Modtagere eller kategorier af modtagere:

  • BUPL, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø, bupl@bupl.dk
  • FOA, Staunings Plads 1-3, 1790 København V, foa@foa.dk

  Hvor stammer personoplysningerne fra:

  FSL indsamler løbende personoplysninger fra følgende kilder:

  • Aftalefælleskabet (AFG) herunder BUPL og FOA

  Yderligere informationer:

  Yderligere informationer om FSL’s behandling af dine personoplysninger kan findes i den allerede gældende privatlivspolitik. Herunder information om opbevaring, kategorier af personoplysninger, dine rettigheder m.v. 

 • Vælg sikker kommunikation med Frie Skolers Lærerforening

  Frie Skolers Lærerforening anbefaler, at du anvender sikker mail i din korrespondance med os, især hvis din henvendelse indeholder persondata eller andre personlige oplysninger. Det gøres ved at kryptere dine e-mails til os eller ved at sende mail til os via ”Mit FSL” på hjemmesiden.

  Læs mere