Behandling af personoplysninger

Dataansvarlig
Frie Skolers Lærerforening (FSL), CVR.nr. 2128 6516, Ravnsøvej 6, 8240 Risskov, fsl@fsl.dk, Tlf. 87469110

Formålet med databehandlingen
De oplysninger, som du giver Frie Skolers Lærerforening i forbindelse med dit medlemskab, registreres i vores medlemssystem. Det er for eksempel oplysning om navn, adresse, cpr.nr., mail og telefonnummer. Behandlingen (det vil sige indsamlingen, registreringen, opbevaringen, sletningen, formidlingen mv.)  af oplysningerne er nødvendig, for at vi kan administrere dit medlemskab, give dig den bedste rådgivning, og for at vi kan orientere dig om aktuelle nyheder og tilbud og varetage dine interesser.

Indsamling af oplysninger
Vi opdaterer løbende dine adresseoplysninger fra Det Centrale Personregister.

I forbindelse med vores rådgivning af dig, kan vi have brug for at indhente oplysninger, f.eks. fra en kommune eller anden offentlig myndighed, skolen eller Lærernes Pension. Det vil altid ske med samtykke fra dig.

Frie Skolers Lærerforening behandler visse oplysninger om andre personer end medlemmer. Formålet er at håndhæve foreningens arbejdsretlige rettigheder og forpligtelser.

Retsgrundlag for databehandlingen
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b eller c samt artikel 9, stk. 2, litra a, b, d eller f.

Ifølge persondatalovens (efter 25. maj 2018 databeskyttelseslovens) § 11 kan Frie Skolers Lærerforening behandle oplysninger om cpr.nr., når det følger af lovgivningen.  Frie Skolers Lærerforening behandler og videregiver derfor kun oplysning om cpr.nr., når det følger af lovgivningen.

Videregivelse af dine oplysninger
Vi behandler dine oplysninger fortroligt. Herunder kan du se, i hvilke tilfælde vi videregiver dine oplysninger, og til hvilke modtagere:

  • offentlige myndigheder, når dette er et krav efter lovgivningen
  • for at varetage dine interesser, udarbejder Frie Skolers Lærerforening jævnligt medlemsundersøgelser, undersøgelser af arbejdsvilkårene på skolerne og lignende. I disse tilfælde benytter Frie Skolers Lærerforening sig af forskellige eksterne samarbejdspartnere, for eksempel Danmarks Statistik, MSI research, VIA og FTF. Når vi videregiver dine oplysninger, sker det inden for rammerne af persondataloven (efter 25. maj 2018 databeskyttelsesloven), således at dine rettigheder bevares.
  • hvis dit medlemskontingent bliver trukket i din løn, videregiver vi oplysning til din arbejdsgiver om, at du er medlem af Frie Skolers Lærerforening, såfremt du har givet dit samtykke hertil.
  • hvis du tilmelder dig et kursus, giver vi oplysning til kursusstedet og/eller oplægsholderen om dit navn, din mail og eventuelle særlige ønsker om forplejning, hvis det er nødvendigt for at gennemføre kurset. Der udsendes deltagerlister med henblik på samkørsel og netværksdannelse
  • hvis vi har brug for at videregive dine oplysninger i forbindelse med en konkret rådgivningssag, indhenter vi altid dit samtykke.
  • hvis du ønsker at bruge et af foreningens medlemstilbud hos en af Frie Skolers Lærerforenings samarbejdspartnere (for eksempel Tjenestemændenes Låneforening, Aarhus Universitetsforlag, Lån & Spar Bank, Forenede Gruppeliv, Falck Healthcare A/S), vil Frie Skolers Lærerforening overfor samarbejdspartneren bekræfte, at du er medlem af Frie Skolers Lærerforening.
  • hvis du er dobbeltorganiseret (det vil sige medlemmer af Frie Skolers Lærerforening og BUPL eller GEW) videregiver vi nødvendige oplysninger, f.eks. om navn, adresse, cpr.nr., mail og tlf.nr., til GEW (Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) / BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund)
  • for at varetage dine interesser som tillids- samt arbejdsmiljørepræsentant, udarbejder Frie Skolers Lærerforening jævnligt medlemslister som deles med de øvrige tillids- samt arbejdsmiljørepræsentanter i Frie Skolers Lærerforening eksempelvis i forbindelse med samkørsel, netværksmøder, kurser og lign. Du bliver kun sat på listen, hvis du har givet udtrykkeligt samtykke hertil.

Overførsel af oplysninger til tredjeland
Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjeland, sker det inden for rammerne af Persondataforordningen.

Opbevaring af dine oplysninger
Vi anonymiserer og/eller sletter oplysninger om dig, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet. Frie Skolers Lærerforenings kriterium for denne vurdering er de relevante regler om forældelse af formueretlige krav. Derudover er det bestemt ved lovgivning, hvilken type data det er nødvendigt at opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Dine rettigheder
Inden for rammerne af persondataforordningen har du ret til at anmode om indsigt i, hvilke oplysninger Frie Skolers Lærerforening behandler om dig. Du har også ret til at få berigtiget eller slettet eventuelt urigtige oplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, ret til begrænsning af en behandling samt ret til at modtage personoplysninger om dig selv samt at få personoplysningerne overflyttet til en anden dataansvarlig.  

Ønsker du at bruge disse rettigheder, kan du rette henvendelse til Frie Skolers Lærerforening på tlf. 8746 9110 eller fsl@fsl.dk

Vælg sikker kommunikation med Frie Skolers Lærerforening
Frie Skolers Lærerforening anbefaler, at du anvender sikker mail i din korrespondance med os, især hvis din henvendelse indeholder persondata eller andre personlige oplysninger. Det gøres ved at kryptere dine e-mails til os eller ved at sende mail til os via ”Mit FSL” på hjemmesiden.

Læs mere 

Ændringer af vores behandling af personoplysninger
Den hurtige teknologiske udvikling betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendig. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside eller pr. mail.

Klage over Frie Skolers Lærerforenings behandling af dine oplysninger
Hvis du vil klage over Frie Skolers Lærerforenings behandling af dine oplysninger, kan du kontakte

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, www.datatilsynet.dk