Samarbejdsudvalg (SU)

I et samarbejdsudvalg (SU) drøftes personaleforhold. I udvalget deltager tillidsrepræsentanten altid sammen med skolelederen. Hvis skolen vælger at have et samarbejdsudvalg, gennemføres arbejdsmiljøarbejdet i andet forum, nemlig arbejdsmiljøorganisationen, hvor lederen arbejder sammen med arbejdsmiljørepræsentanten.

De to fora (samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen) skal koordinere deres opgaver for eksempel arbejdet med trivsel, arbejdsrelateret stress, vold, chikane og mobning.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SAU)

Skoler, der gerne vil samle drøftelserne om personaleforhold med arbejdsmiljøarbejdet i ét udvalg, har oprettet et kombineret udvalg i form af et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SAU).

Oprettelse, opgaver og forretningsorden

 • Oprettelse af samarbejdsudvalg (SU)

  Formål og indhold
  Formålet med samarbejdsudvalg er at skabe rammer for et velfungerende og løsningsorienteret lokalt samarbejde.
  Samarbejdet er aftalt og beskrevet i samarbejdsaftalen, som er en del af overenskomsten, og den overordnede statslige aftale, som gælder for lærerne på de frie skoler.
  Med disse aftalte rammer vil man gerne opnå, at skolen får et tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om forhold, som kan understøtte personalets trivsel og varetagelsen af kerneopgaven.

  For skoler med 25 ansatte og derover
  Samarbejdsaftalen fastlægger, at der skal oprettes et samarbejdsudvalg, når der er 25 medarbejdere. På det frie skoleområde er der enighed om, at det bør være uden betydning, om der er tale om 25 medarbejdere eller 25 lærere. Formålet med samarbejdsudvalget er at skabe et samarbejdende forum, når arbejdspladsen har 25 medarbejdere.

  For skoler under 25 ansatte
  Skolen skal ikke oprette et samarbejdsudvalg, men skolen skal samarbejde og løse opgaver efter de samme principper, som skoler med samarbejdsudvalg. Skolen kan vælge at oprette et samarbejdsudvalg for at samarbejde og løse opgaverne fra samarbejdsaftalen i et samarbejdsudvalg.

  Hvem sidder i samarbejdsudvalget?
  Overenskomstens parter har aftalt, at samarbejdsudvalget skal bestå af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

  Tillidsrepræsentanterne indgår i samarbejdsudvalget. På de frie skoler er der ofte kun én eller få tillidsrepræsentant(-er), så der skal vælges flere ansatte, hvis man vil have et større udvalg.

  Det er skolens leder og tillidsrepræsentanten(-erne), som aftaler, hvor stort et udvalg de har brug for på skolen.

  Nogle gange aftaler tillidsrepræsentanten og lederen nogle hensigtserklæringer om, at forskellige personalegrupper kan være repræsenteret i samarbejdsudvalget, men det er tillidsrepræsentanterne, der udpeger kolleger til de resterende pladser i udvalget. Når udpegningen er sket, anmeldes repræsentanterne skriftligt til skolens leder. På nogle skoler lægger tillidsrepræsentanten op til en mere demokratisk udpegning af medarbejdere til samarbejdsudvalget i form af et valg, men det er ikke et krav.

  Arbejdsmiljørepræsentanten er ikke født medlem af samarbejdsudvalget, men arbejdsmiljørepræsentanten kan udpeges af tillidsrepræsentanten som repræsentant i samarbejdsudvalget.

  Tillidsrepræsentanten udpeger en suppleant for hver deltager i samarbejdsudvalget. For tillidsrepræsentanten vil det normalt være tillidsrepræsentantsuppleanten, medmindre tillidsrepræsentantsuppleanten allerede er udpeget som medlem af udvalget. Suppleanterne skal også anmeldes til skolens leder. Det aftales lokalt, om suppleanterne deltager i møderne eller på anden vis holdes orienteret om arbejdet i samarbejdsudvalget.

  Skolelederen/forstanderen (den ansvarlige leder af institutionen) er formand for samarbejdsudvalget. Frie Skolers Lærerforeningen anbefaler, at tillidsrepræsentanten er næstformand. Det er medarbejderrepræsentanterne, der udpeger næstformanden.

 • Opgaver i samarbejdsudvalget (SU)

  Samarbejdsudvalget er et forum, hvor ledelsen informerer om forhold, der har betydning for personalet på skolen. Det kan være information om skolens aktuelle situation i forhold til skolens udvikling fx elevtallet og forventninger til elevtallet, skolens budget og udgifter fx lønsum og kompetenceudvikling og endelig strukturændringer og andre betydelige ændringer, der kommer til at påvirke arbejdets tilrettelæggelse på skolen fx teamstrukturen eller anden struktur på skoledagen.

  Generelt kan man sige, at det gælder for de fleste forhold, der påvirke de ansattes arbejdsliv på skolen. Dog indgår personsager og forhold, der er reguleret af kollektive overenskomster og aftaler, herunder løn og ansættelsesvilkår, ikke i dialogen i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget, men drøftes direkte af skolens leder og tillidsrepræsentanten. 

  Informationen skal gives på et passende tidspunkt, en passende måde og med et passende indhold, så de ansatte har gode forudsætninger for at drøfte det behandlede emne. Medarbejderrepræsentanterne skal have den nødvendige tid til forberedelse (herunder indhente synspunkter fra kolleger) inden dialogen i udvalget.  Selve drøftelsen i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget giver mulighed for at udveksle synspunkter og tale om emnet inden skolens ledelse handler eller træffer beslutninger.

  Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget kan efter ønske fra ledelsen eller medarbejderne drøfte og fastlægge konkrete retningslinjer og politikker. Opgaverne kan inddeles i tre hovedgrupper:

  • Arbejds- og personaleforhold, fx seniorpolitik
  • Tillid, samarbejde og trivsel, fx medarbejdertilfredshed
  • Omstilling på arbejdspladsen, fx forøgelse af elevtallet

  Samarbejdsaftalen har også fastlagt nogle konkrete opgaver:

  • Mål, strategi og økonomi
  • Kompetenceudvikling
  • Forskelsbehandling
  • Ligebehandling
  • Medarbejdertilfredsundersøgelse
  • Arbejdsrelateret stress
  • Mobning, chikane og vold
 • Oprettelse af et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SAU)

  Formål og indhold
  Formålet med samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg er at skabe rammer for et velfungerende og løsningsorienteret lokalt samarbejde.

  Samarbejdet er aftalt og beskrevet i samarbejdsaftalen, som er en del af overenskomsten, og den overordnede statslige aftale, som gælder for lærerne på de frie skoler.

  Med disse aftalte rammer vil man gerne opnå, at skolen får et tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om forhold, som kan understøtte personalets trivsel og varetagelsen af kerneopgaven.

  Når man på skolen opretter et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, har man valgt, at en del af arbejdsmiljøopgaverne løses i udvalget. Der vil stadig skulle være en eller flere arbejdsmiljøgrupper på skolen. Formålet med dette samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg skal være at styrke og effektivisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

  Skoler med 35 ansatte eller derover
  På skoler med 35 ansatte eller derover har skolen en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøgrupperne består hver af en arbejdsmiljørepræsentant og en leder. Og arbejdsmiljøudvalget består af en eller to arbejdsmiljøgrupper.

  Skoler med 35 ansatte eller derover kan aftale at sammenlægge arbejdsmiljøudvalget og samarbejdsudvalget til et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SAU).

  Skoler under 35 ansatte
  På skoler med under 35 ansatte har man ikke et arbejdsmiljøudvalg, som kan sammenlægges med samarbejdsudvalget, men det er muligt at aftale, at de strategiske fremadrettede arbejdsmiljøopgaver, som skolen har efter arbejdsmiljøloven, løses i samarbejdsudvalget, hvis arbejdsmiljørepræsentanten samtidig indgår i samarbejdsudvalget på medarbejdersiden.

  Rent teknisk er der jo ikke tale om en sammenlægning af samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget for skoler under 35 ansatte, men i praksis bliver indholdet og opgaverne de samme som i et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg på skoler med 35 ansatte eller derover. Derfor kalder vi normalt også dette udvalg på skoler under 35 ansatte for et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SAU).

  Virksomhedsaftale
  For alle skoler gælder uanset størrelse, at oprettelse af et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg kræver en skriftlig lokal virksomhedsaftale, som beskriver samarbejdet. Der er særlige krav i arbejdsmiljøloven til denne aftale, som indgås mellem tillidsrepræsentanten og skolens leder.

  Arbejdsmiljølovens krav til virksomhedsaftalen:

  • Aftalen skal skriftligt indgås af tillidsrepræsentanten og skolens ledelse med underskrifter.
  • Formålet skal fremgå af aftalen og skal være at styrke og effektivisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed.
  • Aftalen skal beskrive de aktiviteter og metoder, der anvendes for at sikre, at den ændrede organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen.
  • Det skal fremgå hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder de ansattes og arbejdsledernes deltagelse i sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
  • Proceduren for gennemførelse og opfølgning af aftalen på virksomheden skal fremgå.
  • Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvordan I kan ændre og opsige jeres aftale.
  • Aftalen skal være tilgængelig for alle ansatte på skolen.
  • Den aftalte organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal beskrives i en organisationsplan. Planen skal skrives ind i aftalen eller vedhæftes.

  Udsigten til at holde færre møder i sig selv er ikke tilstrækkelig til at styrke og effektivisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed. Derimod kan det styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed, at skolen samler alle relevante aktører herunder alle de tillidsvalgte i ét udvalg i stedet for at koordinere mellem de forskellige indsatser, eksempelvis når der arbejdes med personalepolitik og retningslinjer.

  Organisationsplanen giver alle et godt overblik. På eksemplet herunder arbejdes med arbejdsmiljø i en arbejdsmiljøgruppe (AMG) og et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SAU). Navne på personerne skal fremgå af organisationsplanen. Arbejdsmiljøgruppen arbejder med de daglige arbejdsmiljøopgaver og kan handle hurtigt, hvis der opstår problemer. Gruppen kan også forberede materialet til drøftelse i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget enten på eget initiativ eller på baggrund af en beslutning i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget.

  Hvem sidder i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget?
  Overenskomstens parter har aftalt, at et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg skal bestå af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

  Tillidsrepræsentanterne indgår i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Det samme gælder arbejdsmiljørepræsentanten. På de frie skoler er der ofte kun én eller få tillidsrepræsentant(-er), så der skal udpeges flere ansatte, hvis man vil have et større udvalg. Hvis skolen har flere arbejdsmiljørepræsentanter, indgår normalt op til to arbejdsmiljørepræsentanter i udvalget.

  Det er skolens leder og tillidsrepræsentanten(-erne) som aftaler, hvor stort et udvalg de har brug for på skolen.

  Nogle gange aftaler tillidsrepræsentanten og lederen nogle hensigtserklæringer om, at forskellige personalegrupper kan være repræsenteret i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget, men det er tillidsrepræsentanterne, der udpeger kolleger til de resterende pladser i udvalget. Når udpegningen er sket, anmeldes repræsentanterne skriftligt til skolens leder. På nogle skoler lægger tillidsrepræsentanten op til en mere demokratisk udpegning af medarbejdere til samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget i form af et valg, men det er ikke et krav.

  Tillidsrepræsentanten udpeger en suppleant for hver medarbejderrepræsentant i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. For tillidsrepræsentanten vil det normalt være tillidsrepræsentantsuppleanten, medmindre tillidsrepræsentantsuppleanten allerede er udpeget medlem af udvalget. Suppleanterne skal også anmeldes til skolens leder. Det aftales lokalt, om suppleanterne deltager i møderne eller på anden vis holdes orienteret om arbejdet i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget.

  Skolelederen/forstanderen (den ansvarlige leder af institutionen) er formand for samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Frie Skolers Lærerforeningen anbefaler, at tillidsrepræsentanten er næstformand. Det er medarbejderrepræsentanterne, der udpeger næstformanden.

 • Opgaver i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SAU)

  Samarbejdsudvalget er et forum, hvor ledelsen informerer om forhold, der har betydning for personalet på skolen. Det kan være information om skolens aktuelle situation i forhold til skolens udvikling fx elevtallet og forventninger til elevtallet, skolens budget og udgifter fx lønsum og kompetenceudvikling og endelig strukturændringer og andre betydelige ændringer, der kommer til at påvirke arbejdets tilrettelæggelse på skolen fx teamstrukturen eller anden struktur på skoledagen. Generelt kan man sige, at det gælder for de fleste forhold, der påvirke de ansattes arbejdsliv på skolen. Dog indgår personsager og forhold, der er reguleret af kollektive overenskomster og aftaler, herunder løn og ansættelsesvilkår, ikke i dialogen i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget, men drøftes direkte af skolens leder og tillidsrepræsentanten. 

  Informationen skal gives på et passende tidspunkt, en passende måde og med et passende indhold, så de ansatte har gode forudsætninger for at drøfte det behandlede emne. Medarbejderrepræsentanterne skal have den nødvendige tid til forberedelse (herunder tid til at indhente synspunkter fra kolleger) inden dialogen i udvalget.  Selve drøftelsen i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget giver mulighed for at udveksle synspunkter og tale om emnet inden skolens ledelse handler eller træffer beslutninger.

  Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget kan efter ønske fra ledelsen eller medarbejderne drøfte og fastlægge konkrete retningslinjer og politikker.

  Opgaverne efter samarbejdsaftalen kan inddeles i tre hovedgrupper:

  • Arbejds- og personaleforhold, fx seniorpolitik
  • Tillid, samarbejde og trivsel, fx medarbejdertilfredshed
  • Omstilling på arbejdspladsen, fx forøgelse af elevtallet

  Samarbejdsaftalen har også fastlagt nogle konkrete opgaver:

  • Mål, strategi og økonomi
  • Kompetenceudvikling
  • Forskelsbehandling
  • Ligebehandling
  • Medarbejdertilfredsundersøgelse
  • Arbejdsrelateret stress
  • Mobning, chikane og vold

  I forhold til arbejdsmiljøet vil et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget normalt have følgende opgaver:

  • Planlægge, lede og koordinere
   • skolens samarbejde om sikkerhed og sundhed
   • aktiviteter til beskyttelse af den ansatte og til forebyggelse af risici
  • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Orientere og vejlede arbejdsmiljøgrupperne om kontrol af sikkerheds- og sundhedsarbejdet
  • Deltage i udarbejdelse af skolens arbejdspladsvurdering
  • Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse
  • Rådgive skolen om løsning af sikkerhed- og sundhedsmæssige spørgsmål
  • Rådgive skolen om hvordan arbejdsmiljø integreres i skolen strategiske ledelse og daglig drift
  • Årligt udarbejde en oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader og derudover
   • sørge for at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges
   • sørge for at få gennemført i foranstaltninger, der hindre gentagelser
  • Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici.
  • Rådgive skolen om kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljø
  • Sørge for udarbejdelse af en plan over arbejdsmiljøorganisationen med navn og sikre at de ansatte bliver bekendt med planen.
  • Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted.
 • Forretningsorden for udvalg

  Forretningsorden for udvalg:

  Forretningsorden for udvalg skal indeholde en beskrivelse af, hvordan mødet gennemføres og beskrive samarbejdet om praktiske forhold, der er i forbindelse med udvalgsarbejdet. Det bør fremgå

  • at møder holdes i arbejdstiden
  • at det skal være muligt for alle i udvalget at sætte punkter på dagsorden
  • at udvalget aftaler en mødefrekvens og mødernes varighed (antallet af møder og tiden er afhængig af udvalgets opgaver og kan justeres undervejs fx efter en evaluering af udvalgets arbejde)
  • hvordan og hvornår skriftligt materiale udsendes og til hvem
  • hvornår dagsorden fremsendes og andre frister
  • hvordan ansatte på skolen orienteres om dagsorden og referat
  • hvordan selve mødets gennemførelse (ordstyrer, referent, talerække osv.)
  • at udvalget gennemfører en evaluering hvert år
  • at forretningsorden kan udbygges/revideres efter aftale

Kvikguide til oprettelse af udvalg

 • Tillidsrepræsentanten og skolens leder aftaler, om skolen skal have et samarbejdsudvalg (SU) eller et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SAU).
 • Tillidsrepræsentanten og skolens leder aftaler størrelsen på udvalget. Arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages i denne dialog, hvis I opretter samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg.
 • Tillidsrepræsentanten og skolens leder laver en virksomhedsaftale, hvis de opretter et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg.
 • Skolelederen/Forstanderen udpeger ledelsesrepræsentanter.
 • Skolelederen/Forstanderen er formand for udvalget (den ansvarlige leder af institutionen).
 • Tillidsrepræsentanten udpeger medarbejderrepræsentanter og suppleanter (NB: arbejdsmiljørepræsentanten skal indgå i et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) og udpegningen meddeles skriftligt til skolens leder.
 • Tillidsrepræsentanten er normalt næstformand, men medarbejderrepræsentanterne kan vælge en anden næstformanden.
 • Tillidsrepræsentanten og skolens leder laver en oversigt med navne på repræsentanterne i udvalget, som gøres tilgængelig for alle ansatte.
 • Udvalget laver en forretningsorden for deres virke.
 • Tillidsrepræsentanten gentager udpegningen af medarbejderrepræsentanter efter 2 år.