Forsikringer som FSL-medlem

Som medlem af FSL er du dækket af en kollektiv ansvarsforsikring. Du har desuden mulighed for at lave et attraktivt supplement til din gruppelivsforsikring. 

Kollektiv ansvarforsikring

Frie Skolers Lærerforening har indgået aftale om en kollektiv ansvarforsikring, som dækker alle medlemmer. Forsikringen giver dig ekstra tryghed for, at du ikke bliver erstatningsansvarlig under udførelses af dit arbejde. 

Anmeldelse

Skader anmeldes til FSL's sekretariat på 87 46 91 10 eller fsl@fsl.dk

 • Hvad dækker den kollektive ansvarsforsikring

  Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som medlemmer af Frie Skolers Lærerforening efter dansk ret under udøvelsen af deres gerning som lærere måtte pådrage sig for skade tilføjet tredjemands person eller ting - derunder også legemsbeskadigelser tilføjet sådanne skoleelever, som foreningens medlemmer i deres egenskab af lærere kommer i forbindelse med under skolearbejdet eller i tilknytning til dette - alt for så vidt sådant erstatningsansvar ikke er dækket ved en af det enkelte medlem tegnet selvstændig ansvarsforsikring eller ved en af skolen tegnet ansvarsforsikring, dog dækker forsikringen i sidstnævnte tilfælde muligt regreskrav mod lærerne.

  Ansvarsforsikringen dækker desuden medlemmernes erstatningsansvar for skade, som tilføjes tredjemands person eller ting af skoleelever, eller som påføres skoleelever, når disse i skoletiden eller i tilknytning til skolearbejdet:

  • af lærerne er sendt i private ærinder for disse,
  • af lærerne er sendt i skolens ærinde,
  • med lærernes billigelse besørger eget ærinde eller lignende, og lærerne derved har udvist forsømmelighed eller uagtsomhed, hvorved lærerne har pådraget sig erstatningsansvar.
 • Hvad dækker den kollektive ansvarsforsikring ikke

  Forsikringen dækker ikke:

  • Krav, der støtter sig på kontrakt eller kontraktmæssige vedtagelser eller tilsagn.
  • Krav, der støtter sig på forsikrings- eller forsørgelseslove, medmindre kravet kan rejses mod forsikringstageren i henhold til de almindelige erstatningsregler.
  • Skade, der forvoldes forsætlig eller under selvforskyldt beruselse af forsikringstageren.
  • Skade på ting tilhørende forsikringstagerens ægtefælle, forældre, svigerforældre, børn, svigerbørn eller søskendes ægtefælle eller søskende.
  • Skade på ting, som er overgivet forsikringstageren eller i dennes tjeneste stående personer til lån, leje, afbenyttelse, befordring eller bearbejdelse eller af anden grund er overladt til disses varetægt eller behandling.
  • Ansvar som følge af benyttelse af motorkøretøjer, søfartøjer og luftfartøjer

Gruppelivsforsikring

Månedlønnede lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler er omfattet af en gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv. 

Frivillig gruppelivforsikring

Du har som FSL-medlem også mulighed for at tegne en frivillig gruppelivsforsikring via Danmarks Lærerforening. Den frivillige forsikring udbetaler et ekstra beløb, som er aldersafhængigt, i tilfælde af dødsfald. 

 • Dækning med gruppelivsforsikring

  Gruppelivsforsikringen har tre ydelser.

  • Ved dødsfald modtager de nærmeste efterladte 425.000 kroner. Derudover modtager den afdødes børn 30.000 kroner pr. barn under 21 år.
  • Hvis du rammes af en kritisk sygdom, kan du få udbetalt 150.000 kroner, og du afgør selv, hvad pengene skal bruges til.  På Forenede Gruppelivs hjemmeside kan du se hvilke sygdomme, der udløser de 150.000 kroner.
  • Pådrager børn (under 18 år) til ansatte, der er omfattet af gruppelivsforsikringen, sig en kritisk sygdom, som er angivet i forsikringsbetingelserne for voksne, udbetales der en forsikringssum. Forsikringssummen for børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom, udgør 50.000 kroner.

  Ved din død får Forenede Gruppeliv (FG) automatisk besked, og beløbet udbetales til ægtefællen eller samleveren. Du har ret til at begunstige andre end ægtefællen eller samleveren ved din død. Indsættelse af særligt begunstigede skal ske skriftligt til FG.

  Beløbet ved kritisk sygdom udbetaler Forenede Gruppeliv direkte til dig. Beløbet er skattefrit. Ansøgning om forsikringssum ved kritisk sygdom sker ved, du udfylder en blanket, som findes på Forende Gruppelivs hjemmeside.

  På hjemmesiden kan du også logge dig ind med NemID og på den måde ansøge om forsikringsydelsen. Under ansøgningen skal du svare på en række spørgsmål og vedhæfte kopi af din lønseddel fra diagnosetidspunktet.

  Lønseddel skal vedhæftes, da du muligvis ikke er registeret med en forsikring i Forende Gruppeliv. Det skyldes, at forsikringen er tegnet kollektivt for personalet via skolen. 

  Præmie for gruppelivsordningen betales af skolen og opgives som løn via din lønseddel. Under orlov til børnepasning, barsels- og adoptionsorlov uden løn gælder gruppelivsdækningen uden præmieindbetaling.

 • Hvad koster frivillig gruppeliv

  Den årlige præmie for 2019 er 312 kr. for medlemmer under 35 år og 624 kr. for medlemmer over 35 år.

 • Hvad dækker frivillig gruppeliv
  • Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom
  • Forsikringen dækker indtil udgangen af det år, hvor du fylder 70 år
  • Forsikringen dækker også kritisk sygdom, der rammer ledige medlemmer under 67 år, som tidligere i et ansættelsesforhold har været omfattet af denne dækning
  • Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte.

   

 • Hvor meget får du udbetalt med frivillig gruppeliv

  Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har på lønsedlen i forbindelse med din ansættelse.

  Dækningen ved dødsfald på den frivillige gruppelivsforsikring kommer derfor ud over beløbet på den forsikring, du har i forbindelse med din ansættelse.

  Se dækning ved dødsfald samt kritisk sygdom for ledige  

 • Ansøgning om Frivillig Gruppeliv

  Udfyld en helbredserklæring, og send den FSL's sekretariat elektronisk eller pr. post. Vi videresender herefter til DLF med bekræftelse af dit medlemsskab.

  Hent heldbredserklæring

  Læs om sikker mail til FSL