Politik

Frie Skolers Lærerforening repræsenterer som de eneste alle lærere på frie skoler i den politisk debat og en lang række nævn og udvalg. 

Ansatte på de frie skoler udgør en betydningsfuld del af den danske grundskole, og derfor er det vigtigt for Frie Skolers Lærerforening at forholde sig til det uddannelsespolitiske område.

Foreningen medvirker til den fortsatte udvikling af fremtidens danske uddannelsessystem - med særligt fokus på grundskolen og på uddannelsen af lærere og børnehaveklasseledere.

Høringssvar

Frie Skolers Lærerforening har ofte høringsret på uddannelsesområdet, og bliver derfor inviteret til at komme med kommentarer til lovforslag. Herunder kan du se foreningens høringssvar. 

 • Høringssvar fra 2024

  Februar 2024 - Vedr. Høring over revideret vejledning om den skærpede underretnings-pligt for ansatte på frie skoler

  Januar 2024 - Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

   

 • Høringssvar fra 2023

  December 2023 - Høringsbrev over udkast til lovforslag om ændring af sundhedslo-ven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse)

  November 2023 - Høring over udkast til vejledning om barnets lovs generelle be-stemmelser

  November 2023 - Vedr. høring om forslag til bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunalbestyrelsen efter barnets lov.

  September 2023 - lovforslag om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og for 

  Maj 2023 - lovforslag som udmønter aftale om at styrke
  undervisningen for anbragte børn og unge

  Marts 2023 - Forlængelse af frihedsgrader i folkeskolen og afskaffelse af udviklingsplanen

  Marts 2023 - Udkast til ny bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

 • Høringssvar fra 2022

  Oktober 2022 - Udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)

  Oktober 2022 - Udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Udskydelse af revisions-bestemmelse)

  Oktober 2022 - Udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Permanentgørelse af forsøg med internationale udskolingslinjer)

  September 2022 - Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne samt Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.

  August 2022 - Revidering af bekendtgørelse om folkeskolens prøver

  August 2022 - bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen i skoleårene
  2022/23 til og med 2025/26

  August 2022 - Bekendtgørelse om vejledning om valg af
  ungdomsuddannelse og erhverv

  Juni 2022 - Bekendtgørelse om pulje til styrket indsats for digital dannelse af børn og unge

  April 2022 - Lovforslag vedr. fjernundervisning

  Januar 2022 - Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen mv.

  Januar 2022 - Varetagelse af opgaver af ordensmæssig karakter på kostafdelingen

  Januar 2022 - Vejledning om stå mål med-kravet på frie grundskoler

 • Høringssvar fra 2021

  December 2021 - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om elevers undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Udskydelse af solnedgangsklausul)

  August 2021 - Lovforslag om ændring af obligatoriske sprogprøver og styrket forældreansvar (Udskydelse af revisionsbestemmelse)

  Marts 2021 - Bekendtgørelse om omlagt undervisning

  Februar 2021 - Styrkelse af ordblindeområdet

 • Høringssvar fra 2020

  November 2020 - Lovovervågningsredegørelse antimobbestrategi

  September 2020 - Krav om antimobbestrategi

  Juni 2020 - Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

  April 2020 - Lov om ændring af lov om folkeskolen - idræt

  Marts 2020 - Indikatorer for verdensmålene

  Marts 2020 - Nationale test

  Februar 2020 - Lovforslag om tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning i forhold til dagtilbud til børn og i forhold til folkeskolen

  Januar 2020 - Vejledningen 'Den professionelle bekymring'

 • Høringssvar fra 2019

  December 2019 - Ændring af lov om de gymnasiale uddannelser

  December 2019 - Høringssvar om fem bekendtgørelser

  November 2019 - Forbud mod salg af opgavebesvarelse

  September 2019 - Ny prøvebekendtgørelse

  August 2019 - bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

  Maj 2019 - udkast til bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse

  Maj 2019 - bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

  Marts 2019 - udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)

  Januar 2019 - forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

 • Høringssvar fra 2018

  November 2018 - Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse
  og erhverv samt Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet

  Oktober 2018 - Udkast til høring vedr. lov om ændring af lov om folkeskolen (Styrket praksisfaglighed m.v.)

  August 2018 - Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud & Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

  April 2018 - udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

  Februar 2018 - udkast til fire lovforslag vedrørende forberedende grunduddannelse (FGU)

  Januar 2018 - udkast til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

  Januar 2018 - udkast til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.)

 • Høringssvar fra 2017

  November 2017 - Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

  Oktober 2017 - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Fleksible rammer for særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever m.v.)

  September 2017 - Udkast til lov om ændring af vejledningsloven (Uddannelsesparathedsvurdering)

  August 2017 - Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål)

  Juni 2017 - Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler

  April 2017 - Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service

  April 2017 - Høring over udkast til beslutningsforslag om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner.

  Februar 2017 - forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.)

  Februar 2017 - Udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale test i folkeskolen

  Januar 2017 - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

 • Høringssvar fra 2016

  November 2016 - Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen 

  Oktober 2016 - Lovforslag om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

  September 2016 - Udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser og udkast til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love

  Juni 2016 -Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

  April 2016 - Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge

  April 2016 - Udkast til lov om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love