Nyt job på en fri skole?

Få nøglen her

Nyt job på en fri skole

En guide til dig er enten lige er startet på en af de frie skoler eller overvejer at søge job i den frie skolesektor

Lærerjobbet på en fri skole kan være fantastisk og givende. Men der er fem nøgleord, du skal være opmærksom på, når du søger job på en fri skole:

 • løn
 • arbejdstid
 • værdier
 • kontrakt
 • fagforening

Det er fem områder, hvor de frie skoler adskiller sig fra de offentlige, og områder, hvor du skal være vågen for at sikre dig, at du bliver tilfreds med det job, du har fået.

I det følgende gennemgår vi områderne et for et.

 • Husk, at spørge til lønnen

  Når du bliver ansat som lærer på en fri skole, består din løn af to løndele: en grundløn og en lokalløn.

  Grundlønnen
  Når du bliver ansat, bliver du indplaceret på et basisløntrin, der svarer til din lønancennitet. Lønnen på basisløntrinnene er centralt aftalt.

  Efter fire år flytter du op til det næste basisløntrin, indtil du efter 12 år – er på basisløntrin fire - det sidste trin i det centrale lønsystem.

  Hvis du har erfaringer fra et lærerjob på en fri skole eller en folkeskole, har du krav på at tage din anciennitet med dig. Så hvis du var på basisløntrin to på din sidste skole, kan du ikke blive indplaceret under det trin.

  Som nyuddannet bliver du normalt placeret på basisløntrin 1, men hvis du kan overbevise skolen om, at du har vigtige erfaringer, som skal medregnes, kan du blive flyttet op på et højere basisløntrin. Det gælder også, hvis du kommer fra et andet job – fx som gymnasielærer.

  Det er skolens leder, som afgør, hvor du indplaceres. Men du kan ved ansættelsessamtale argumentere for dit synspunkt.  

  Ud over grundlønnen får du en række centralt aftalte tillæg, for eksempel undervisningstillæg og kostskoletillægget (som gælder for frie kostskoler og for efterskoler).

  Decentral løn
  Ud over grundlønnen består din løn af en decentralt aftalt lokalløn. Men hvor høj den løndel er, afhænger af skolens decentrale lønaftaler. Nogle skoler udbetaler meget lidt eller slet ingen lokalløn.

  Det decentrale lønniveau forhandles nemlig mellem skolens ledelse og tillidsrepræsentanten. Hvis I ikke har en tillidsrepræsentant på din skole, forhandles lønniveauet mellem skolens ledelse og Frie Skolers Lærerforening (FSL). De decentrale lønforhandlinger afgør, hvor mange og hvor høje løntillæg, lærerne på skolen skal have. Der kan være kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag.

  Du hverken kan eller må forhandle din egen lokale løn. Det er kun tillidsrepræsentanten eller Frie Skolers Lærerforening, som kan indgå lønaftaler med skolens ledelse.

  Hvis du er i tvivl om, hvad du skal spørge om ved ansættelsessamtalen, kan du kontakte skolens tillidsrepræsentant eller Frie Skolers Lærerforening.

  Lønefterslæbet
  Lærerne på de fri skoler tjener i gennemsnit mindre end lærerne i folkeskolen.

  Lærerne på de frie grundskoler tjener i gennemsnit godt 1000 kr. mindre end folkeskolelærerne hver måned. Lærerne på efterskolerne tjener knap 2000 kr. mindre end folkeskolelærerne om måneden.

  Det er vigtigt, at du spørger grundigt ind til lønnen, når du kommer til ansættelsessamtalen. Nogle lærere bliver overrasket, når de får deres første lønseddel og opdager, at beløbet af lavere, end de forventede.  

  Læs mere om lønnen på de frie skoler her fairlærerløn.dk

  Kontakt FSL
  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Frie Skolers Lærerforening (FSL) på loen@fsl.dk

 • Få styr på arbejdstiden

  Som fuldtidsansat lærer skal du arbejde knap 1700 timer på et år. Det præcise tal svinger fra år til år afhængigt af, hvordan helligdagene falder.

  Opgaveoversigt
  Inden skoleårets start – eller inden du begynder på dit nyt arbejde – skal du have en opgaveoversigt. Den beskriver, hvilke opgaver skolen forventer, at du løser i løbet af skoleåret. Du og din leder skal have en dialog om dine opgaver, inden du får opgaveoversigten.

  Opgaveoversigten beskriver opgaverne. Men du kan ikke nødvendigvis læse ud af oversigten, hvor mange timer du har til den enkelte opgave. Det kan være en god idé, at du gennemgår og drøfter opgaveoversigten med din tillidsrepræsentant.

  Tiden planlægges forskelligt
  På nogle skoler har lærerne det, som kaldes fuld tilstedeværelse. Det vil sige, at du skal være på skolen i hele din arbejdstid – fx otte timer om dagen.

  Det er vigtigt, at du spørger ind til, hvordan skolen har indrettet arbejdstiden, for det kan være afgørende for dit virke som lærer.

  Hvis der er fuld tilstedeværelse på skolen, så skal du være indstillet på, at du skal være på skolen i hele din arbejdstid. Du har så til gengæld også fri, når du kommer hjem, og du skal ikke sidde og forberede dig til næste dag eller rette opgaver.

  På andre skoler har lærerne en større eller mindre pulje timer, som de selv administerer. De afgør selv, hvor og hvornår de timer afvikles. Så kan du for eksempel gå fra skolen, når din undervisning er slut, og forberede dig hjemme om aftenen. Hvis du får en pulje timer, er det vigtigt, at du registrerer, hvor mange timer du faktisk arbejder. Du kan for eksempel bruge LærerLog – en app, som er gratis for alle medlemmer af Frie Skolers Lærerforening. Skolens ledelse skal registrere din arbejdstid, men det er er langt fra sikkert, at den gør det.

  Det er vigtigt for dit fremtidige lærerjob, at du kan se dig selv i måden, som skolen arbejder på, så husk at spørge.

 • Hold dig selv op mod værdierne

  De frie skoler er værdiskoler. De opstår, fordi forældrene i et område ønsker et andet skoletilbud end det, folkeskolen tilbyder. 

  På nogle skoler kan det være vanskeligt i hverdagen at mærke de særlige værdier, som skolen bygger på, mens værdierne på andre skoler fylder meget og er meget tydelige.

  Men som ny lærer er det afgørende, at du er opmærksom på skolens værdier. Og det er vigtigt, at du overvejer, om du som lærer kan se dig selv i og være en del af skolens værdier. For det er helt grundlæggende for dit arbejde på en fri skole.

  Du skal gennem din undervisning og i dit samvær med eleverne udtrykke skolens værdier. Det bliver en vanskelig opgave for dig, hvis du ikke er enig i værdierne. Og hvis du tydeligvis ikke deler skolens værdier, kan det let skabe problemer for dig på skolen.

  Så derfor: Spørg ind til skolens værdier, inden du tager jobbet. Find ud af, hvordan værdierne kommer til udtryk i den pædagogiske praksis og i synet på eleverne? Og overvej, om det er skolen for dig. 

 • Tjek kontrakten. Vi kan hjælpe

  Det er vigtigt, at du kontrollerer ansættelseskontrakten grundigt og sikrer, at den svarer til det, I aftalte ved jobsamtalen.

  Senest en måned efter at du er blevet ansat, skal du have en ansættelseskontrakt. Af den skal det fremgå: 

  • hvornår du er ansat fra
  • om du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder
  • om du er ansat med prøvetid eller ej
  • om du er ansat fuld tid eller med en lavere ansættelsesgrad
  • hvor høj anciennitet, du tager med i det nye job
  • om du er forudbetalt eller bagudbetalt
  • hvor meget pension, du får

  Hvis du kontakter os på fsl@fsl.dk eller 8746 9110, kan vi tjekke, om dit ansættelsesbrev lever op til de gældende krav og regler.

 • Flere skoletyper, én fagforening

  Frie Skolers Lærerforening (FSL) organiserer lærere og børnehaveklassedere på det frie skoleområde. I øjeblikket er vi knap 11.000 medlemmer, og vi bliver flere og flere. 

  Frie Skolers Lærerforening er den eneste fagforening, som forhandler aftaler og overenskomster på det frie skoleområde, og Frie Skolers Lærerforening er dermed også den eneste fagforening, som kan hjælpe dig, hvis du får problemer på jobbet.

  Men nok så vigtigt er Frie Skolers Lærerforening et fagligt fællesskab på den enkelte skole.

  De fleste frie skoler har en tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten forhandler lokale aftaler om løn, arbejdstid osv. med skolens ledelse. Tillidsrepræsentanten hjælper dig, hvis du spørgsmål til eller problemer på skolen.

  Sammen med de andre medlemmer på skolen kan du i den lokale FSL-klub drøfte fagpolitiske emner: Hvordan mener I, at man bedst tilrettelægger arbejdstiden? Hvordan mener I som lærere, at samarbejdet med forældrene fungerer bedst?

  Og i FSL-klubben forbereder I jer på forhandlinger med ledelsen: Hvordan mener I, at de lokale lønkroner skal fordeles, og hvordan får I en lønpolitik, som kan understøtte skolens værdier og ledelsen krav og forventninger?

  Det er gennem FSL-klubben, vi som lærere får indflydelse på skolen. Og det er her, du kan snakke med kolleger og få sparring og hjælp til at få et bedre arbejdsliv.