Fakta og økonomi

 • Udgiftsbilag

  Transport
  Kredsen dækker din udgift til kørsel til visse TR-møder ved brug af enten billigste offentlige transportmiddel eller ved kørsel i egen bil efter statens kilometersats på 1,96 kr./km. Godtgørelsen er skattefri.
  Kørsel til medlemsarrangementer er, som udgangspunkt, ikke noget kredsen dækker.

  Møder
  Udgifter i forbindelse med faglige møder på skolerne dækkes af kredsen med op til 50 kroner om året pr. medlem. Udgiften skal godkendes af fomanden/næstformanden inden mødets afholdelse.
  Originale bilag sendes til kredsen
   sammen med en udgiftsblanket.

  Udgiftsblanket
  Udgiftsblanketten til kørsel og mødeudlæg er den samme. 
  Den udfyldte blanket samt evt. bilag sendes til kredsens økonomiansvarlige.

  Du kan også aflevere dine bilag ved næste arrangement i kredsen. Godkendte og underskrevne bilag vil blive sendt til FSL's sekretariat, som står for udbetaling. 

  Hent udgiftsblanket

 • Regnskab og budget
 • Generalforsamling

  Generalforsamling 2020
  Torsdag d. 12/3 2020 kl. 16 afholder FSL kreds 5 generalforsamling på Danhostel i Kerteminde.

  Dagsorden til generalforsamlingen følger vedtægterne og ses her:


  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Valg afreferent
  3. Fastsættelse af forretningsorden
  4. Beretning v. formanden
  5. Regsnkabsaflæggelse for 2019
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af Kredsnæstformand (Flemming Madsen er på valg og genopstiller)
  8. Valg af KB medlemmer og KB sup´er (Steen Povlsen og Niels Funch er på valg og genopstiller).
  9. Valg af revisorer
  10. Budget for 2020
  11. Eventuelt

  Generelt om kredsgeneralforsamlingen
  Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april.

  • Tid og sted bekendtgøres - skriftligt eller elektronisk - senest seks uger før afholdelsen.
  • Dagsorden bekendtgøres - skriftligt eller elektronisk - senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
  • Senest tre uger før afholdelsen af generalforsamlingen skal kandidater, der ønsker at opstille til valg som kredsformand, kredsnæstformand, kredsbestyrelsesmedlemmer, kredsbestyrelsessuppleanter, kredsrevisorer og kredsrevisorsuppleanter sende en skriftlig eller tilsvarende elektronisk tilkendegivelse til kredsbestyrelsen, hvoraf fremgår, at de er kandidater.

  Referater

 • Vedtægter

Kontakt kreds 5

 • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
 • Kom med forslag til arrangementer
 • Anmod om et møde på din skole
 • Deltag i medlemsdemokratiet

Se kredsbestyrelsen

Kreds 5 på Facebook

Udvid dit netværk med lærere på andre frie skoler i kredsens Facebookgruppe.  

Deltag på Facebook