Årshjul for arbejdsmiljørepræsentanter

Du kan bruge årshjulet som inspiration og huskeliste, når du planlægger dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant. 

Husk, at dit arbejde løses sammen med skolens leder, og du skal derfor aftale konkrete initiativer med din leder, inden du igangsætter dem. 

 • August

  Nye kolleger - instruktion
  Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at de ansatte bliver instruerede i at løse arbejdet på en farefri måde. Det kan være, I har maskiner eller kemi, som din nye kollega skal have særlig viden om, eller har et højere arbejdspres i arbejdet med elever i mistrivsel. I bør videreformidle viden og instruktion til de nye lærere, så de ikke udsættes for arbejdsskader og nedslidning.

  Nye lærere – mentorordning
  Nye lærer eller nyansatte lærere kender ikke skolens kultur eller årets aktiviteter. Derfor kan hverdagen føles uforudsigelig. Det gælder, selvom den nye lærer glæder sig til at arbejde hos jer. En ny lærer vil psykisk være på overarbejde i løbet af en almindelig hverdag i et langt stykke tid. En mentor kan være en god støtte, og en plan for introduktionen til skolen og jeres hverdag kan med fordel være fastlagt på forhånd.

 • September

  Nyt skoleår – mulighed for en ny start på samarbejdet
  Aftal et møde, som kun handler om jeres samarbejde i arbejdsmiljøgruppen. Hvad gjorde vi godt sidste år, og hvordan kan vi bevare det i samarbejdet i år? Det kan også være relevant at aftale, hvor ofte I vil mødes og få sat nogle gode rammerne for jeres møder. For eksempel kan I udfylde en liste over de konkrete forhold i arbejdsmiljøet, I gerne vil drøfte. På den måde kan I gøre det synligt for kollegerne, at deres arbejdsmiljø bliver drøftet på møderne.

  Sikkerhedsrundering
  Arbejdsmiljørepræsentanten og skolens leder kan på en tur rundt på skolen og kontrollere, at sikkerheden er i orden. Er der placeret tunge genstande på øverste hylde? Kan man komme ud ad branddørene, eller står der noget i vejen? I kan også tjekke skolens stiger og vurdere risikoen for at falde over ledninger. Jeres kontrol af sikkerheden på skolen bør være aftalt på forhånd og udføres skriftligt. Sikkerhedsrunderingen kan medføre, at lederen må gentage overfor alle, at I for eksempel ikke må sætte noget foran branddøren, og tunge ting ikke må stå på øverste hylde.

  Kontrollen af det fysiske arbejdsmiljø kan med fordel foretages et par gange om året.

   

 • Oktober

  Indeklimaet og kulde
  Vejet bliver koldere. Kulde påvirker arbejdsmiljøet på skolen. Ifølge arbejdstilsynet bør temperaturen ikke komme under 18 grader, og den optimale temperatur på en skole er 20-22 grader. Lavere temperaturer kan accepteres, hvis der opstår en ekstraordinær periode med særlig koldt vejr. Hvis der er generende temperaturforskelle, som giver træk eller kulde, som trækker op fra gulvet, skal skolens arbejdsmiljøorganisation arbejde på løsninger til at fjerne dette arbejdsmiljøproblem.

 • November

  Krænkelser og vold
  I bør jævnligt evaluere jeres politikker om krænkelser og vold fra elever. Trusler og krænkelser fra elever betragtes som psykisk vold og skal behandles på samme måde som fysisk vold fra eleverne. Krænkelser fra elever kan også ske som digital chikane. Forebygger jeres politikker krænkelser, trusler og vold, og har I det rette beredskab, hvis det alligevel sker?

  Kemisk risikovurdering
  I skal til enhver tid have overblik over farlig kemi på skolen. Produkter med faremærker skal registreres på en liste, og I skal lave en risikovurdering. I skal også samle og opbevare leverandørernes sikkerhedsdatablade på produkterne.

  I skal bruge oplysningerne i sikkerhedsdatabladene, når I laver risikovurderingen. Risikovurderingen kan gennemføres ved at undersøge, hvem der bruger produkterne, samt hvordan og hvor meget den ansatte bliver udsat for produkterne. Hvis der er en risiko for at komme til skade med produktet, skal skolen give en instruktion og jævnligt kontrollerer, at instruktionen bliver fulgt.

  På listen over jeres farlige kemi, kan I tilføje risikovurderingen på hvert produkt og jeres tiltag. I skal være opmærksom på, at kravet om risikovurdering også gælder blandingsprodukter for eksempel i fysikundervisningen. Hvis der er produkter med faremærke, som kan skiftes ud med produkter uden faremærker, skal de nye produkter ikke fremgå af listen.

   

 • December

  Riskovurdering
  Forebyggelse af ulykker handler om at komme på forkant og vurdere risici i forbindelse med arbejdet.

  Hvilke risici for ulykker har I på skolen? Modtager I elever i spring i idræt? Står I på ski med eleverne? Er der is på færdselsveje på skolen? Har I konflikter med eleverne, som kan udvikle sig til vold?

  En vurdering af risikoen giver jer vigtig viden til at kunne fjerne en fare eller reducere risikoen i hverdagen og i de situationer, hvor ulykker oftest sker – på alternative skoledage og aktiviteter, der ligger ud over det sædvanlige.

 • Januar

  Forberedelse af arbejdspladsvurderingen
  Mange skoler gennemfører arbejdspladsvurderingen (APV) i foråret. Med en god forberedelse af processen kan I få mest muligt ud af arbejdspladsvurderingen. Forberedelsen betyder blandt andet, at det bliver kendt for alle, hvorfor de skal deltage aktivt i processen.

  I kan i forberedelsen tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvilke positive erfaringer har I fra sidste gang?
  • Hvilke overvejelser har I om processen denne gang?
  • Hvad vil I gerne opnå med processen?

  Ud over denne evaluering og refleksion kan I lave en tidsplan/procesplan.

  Arbejdsrelateret stress
  I de år, hvor arbejdspladsvurderingen ikke skal gennemføres, kunne et større relevant emne som forebyggelse af arbejdsrelateret stress sættes på dagsorden på skolen. Hvis I allerede har en stresspolitik, kan I evaluere effekten og indholdet i politikken.

 • Februar

  Arbejdspladsvurderingen - gennemførelsen
  Arbejdspladsvurderingen skal igangsættes efter en god forberedelse. Arbejdspladsvurderingen består af en kortlægningsfase, hvor problemer afdækkes og beskrives. Derefter prioriterer man de arbejdsmiljøproblemer, der kan eller allerede har givet sygefravær først. Endelig udarbejdes en handleplan med angivelse af løsninger, deadline og ansvarlige.

 • Marts

  (Sex)chikane og krænkelser skal undgås og stoppes
  Uanset om arbejdspladsvurderingen viser et konkret problem eller ej, skal risikoen for chikane og krænkelser i relationen mellem ansatte drøftes, og I skal lave en politik, som beskriver, hvad de ansatte skal gøre, hvis de som føler sig chikaneret/krænket af en anden ansat.

  En politik om chikane og krænkelser kan være med til, at påvirke vores adfærd i den rigtige retning og dermed forebygge chikane/krænkelser. Så tag emnet op i arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalget eller et andet relevant forum på skolen. Hvis I allerede har en politik om chikane/krænkelser mellem ansatte, kan I gennemføre en evaluering af politikken.

 • April

  Indeklima – støj
  Støj vil altid spille en rolle for arbejdsmiljøet på en skole. Generende støj kan påvirke fysisk og psykisk. Det kan derfor betale sig at nedsætte støjen, også selvom det ikke er særlig meget, for selv en mindre nedsættelse af støjen vil føles som en markant ændring.

  Støjen kan komme fra eleverne eller fra brug af inventar fx i undervisningslokalet eller kantinen. Det kan også komme udefra. I kan kortlægge støjen og samtidig finde ud af, om de ansatte er generede af støjen. Vi bliver mere generet af støj, som vi ikke forventer eller en støj, som ikke bør være så høj. Støj fra musikinstrumenter eller andre støjende aktiviteter kan også kræve en indsats fra arbejdsmiljøorganisationen.

  Forældre kan påvirke arbejdsmiljøet
  Særligt på grundskoler kan forældrene påvirke lærerens arbejdsmiljø. Tilfredse forældre bør være en fælles opgave og I kan med fordel beskrive, hvordan I vil varetage denne fælles opgave, når der opstår kritik eller pres fra en forælder eller en forældregruppe.

  Det kan  være med til at forebygge stress hos den lærer, der modtager kritik, klager eller gang på gang oplever et pres fra en eller flere forældre. Hvis I allerede har en sådan intern beskrivelse af håndtering af disse situationer, kan I evaluere processen og effekten.

   

 • Maj

  Aktiviteter med særlig risiko
  Studieture, klatring og trampoliner kan forøge risikoen for skader. Lærerne skal beskyttes mod arbejdsskader, og derfor skal I forholde jer til risikoen for, at læreren kommer til skade eller pludselig skal håndtere en traumatiserende episode, hvor en elev er kommet til skade.

  I skal kortlægge jeres risiko for ulykker i forbindelse med undervisningen, også når I tager på lejrskole eller afholder særlige dage med anderledes aktiviteter. I skal fjerne risikoen eller reducere risikoen med konkrete tiltag eller instruktion. Instruktionen skal formentlig gentages hver gang I gennemfører aktiviteten.

  Opfølgning på arbejdspladsvurderingens handleplan
  Gennemfører I arbejdspladsvurderingen i år, skal I tage stilling til hvordan I løbende vil følge op på initiativerne i handleplanen. I kan beslutte, at opfølgning er et fast punkt på dagsorden på arbejdsmiljøorganisationens møder eller på samarbejdsudvalgsmødet.

   

 • Juni

  Er du på genvalg i år?
  De fleste har en valgperiode, som slutter i juni eller august, men valgperioden behøver ikke at slutte sammen med skoleåret. Normalt skal du genvælges hvert andet år.

  Det er dig og skolens leder, som skal holde øje med udløbet af valgperioden. Når du har givet meddelelse til Frie Skolers Lærerforening om valget, vil vi i god tid inden valgperiodens udløb skrive til dig. Det er skolens leder, som skal indkalde til valget, men det kan være en god ide, at du giver beskeden til lederen i god tid.

  Bliver du genvalgt, så husk at sende en mail til din leder om valget (og gemme mailen som dokumentation for meddelelsen) og udfylde skemaet om valget på fsl.dk. Ønsker du ikke genvalg eller ikke bliver genvalgt, kan du henvise til skemaet på vores hjemmeside, så din nye arbejdsmiljørepræsentant altid er bedst muligt orienteret fra Frie Skolers Lærerforening. Frie Skolers Lærerforening anbefaler, at arbejdsmiljørepræsentanten er lærer og medlem.