Højere løn har forbedret lærernes arbejdsmiljø

Nyborg Friskole har hævet lærerlønnen markant efter flere års lønefterslæb. Det har forbedret arbejdsmiljøet og skal gøre det lettere at fastholde og rekruttere lærere.

D 24. oktober 2022

af AF METTE SØNDERGÅRD · FOTO ALEX TRAN
Løn

Hvis man vil lave god skole og have glade medarbejdere, så skal lønnen være i orden.

Det er skoleleder Jesper Vognsgaard og tillidsrepræsentant Steen Niemann Christoffersen fra Nyborg Friskole enige om.

Derfor har skolen sat lærerlønnen mar­kant op fra 1. august. Helt præcist får hver lærer næsten 1800 kroner mere i lønningspo­sen hver måned. Næste år venter cirka 700 kroner mere, så lærerne har hentet efterslæ­bet på cirka 2500 kroner i måneden, som de var efter den gennemsnitlige lærerløn på fol­keskolerne i Nyborg Kommune.

»Det er selvfølgelig mange penge, men vi er enige om i bestyrelsen og blandt ansatte, at det er en nødvendig investering, hvis vi vil have en god skole også om to år og om fem år. På den måde er det jo ikke dyrt«, fortæller skoleleder Jesper Vognsgaard.

Han trådte til som ny skoleleder ved års­skiftet, og en af hans første opgaver var at skabe arbejdsro på skolen, som havde været igennem en omskiftelig tid med tre leder­skift på tre år samt opsigelser og langtidssy­gemeldinger hos personalet.

»Ambitionen er at lave god skole, og så skal vi også have gode mennesker, og vi skal kunne fastholde og rekruttere. Jeg kom til en skole med mange lidt pressede medarbejdere og en måde at strikke en kur sammen på er at forbedre arbejdsforholdene, vilkårene og dermed også lønnen. Jeg tror på, at det ska­ber et rum, hvor folk bliver lidt gladere, fordi de føler sig værdsat«, siger den nye skolele­der.  

Blev overrasket over lønefterslæb

Kun en måned tidligere end den nye skolele­der blev tillidsrepræsentant Steen Niemann Christoffersen ansat på Nyborg Friskole, hvor han havde været ansat og tillidsrepræsentant tidligere.

Da de skulle indlede samarbejdet om bed­re vilkår og forhold på Nyborg Friskole blev de begge overraskede over, hvor skidt det egentlig stod til. Der var ingen lokalaftaler og de lokale løntillæg var ikke blevet hævet i mange år. Derfor var den samlede lærerløn sakket cirka 2500 kroner bagud i forhold til folkeskolelærerne i kommunen, som de øn­sker at stå mål med.

»For mig handler det ikke kun om penge. Det er hele synet på hinanden som menne­sker. Penge er selvfølgelig vigtige for den en­kelte, for man kan ikke købe rugbrød for gode intentioner, men for mig er det lige så meget, at vi skal behandle hinanden ordent­ligt. Jeg vil gerne have ordentlighed. Laver man fejl, så må man indrømme og rette op. Og det har været en fejl, at man ikke har fået den rigtige løn, og at der ikke har været en lokalaftale, og så måtte vi rette det«, siger Jesper Vognsgaard.

Lidt mere i lønningsposen og en gennem­sigtig arbejdstidsaftale var det første skridt. Nu venter en fornyelse af personalepolitik­ken og herunder en seniorpolitik og en efter- og videreuddannelsespolitik. Skolelederen og tillidsrepræsentanten blev enige om at se det hele som en samlet pakke, og de har overfor medarbejderne været åbne om, hvad de arbejder på, og hvad det næste bliver.

Det har allerede fået arbejdsroen til at sænke sig på skolen. Alle sygemeldte er kom­met tilbage, og så er der blevet ro til at arbej­de og udvikle skolen.

»Som tillidsrepræsentant er det rart at få en skoleleder, som er med på, hvad der er god personalepolitik, og hvad der giver et godt arbejdsmiljø, men også en bestyrelse som har forståelse for, hvad der er med til at gøre, at personalet på Nyborg Friskole trives. Penge gør ikke alt, men det gør noget. Og en gennemsigtig arbejdstidsaftale gør også no­get. En gennemsigtig personalepolitik gør noget tredje«, siger Steen Niemann Christof­fersen, som allerede har mærket effekten af, at arbejdsforholdene er blevet forbedret.

»Jeg har oplevet en kollegaflok, som stille og roligt har sænket skuldrene og begynder at slappe af og bare kan passe deres arbejde efter nogle år med turbulens og frustration. De fø­ler sig ikke stressede i samme omfang som før, selvom de selvfølgelig har travlt indimellem«, fortæller Steen Niemann Christoffersen.

Et konkurrenceparameter

Baglandet omkring Nyborg Friskole med cir­ka 320 elever og godt 30 lærere har et ønske om at skærpe sin profil som friskole og få den særlige friskoleånd til at træde tydeligere frem. Derfor er en renovering, der skal give skolen flere kreative undervisningslokaler og miljøer, blandt andet på tegnebrættet.

Og nu hvor der er kommet styr på arbejds­forhold og arbejdsvilkår, er der sat et arbejde i gang med at udvikle skolen og tænke store tanker for fremtiden. Her er den truende læ­rermangel med til at øge bevidstheden om at være en attraktiv arbejdsplads.

»Hvis vi gerne vil fastholde den del af læ­rergruppen, som bliver ældre, så er det også nu, vi skal kigge på at gøre det lidt mere at­traktivt at arbejde her. Så kan det være, at man holder et år eller to mere. Der bliver mere og mere kamp om de kvalificerede, en­gagerede og dedikerede lærere, så vi er nødt til også at tænke lidt strategisk og med langt lys«, siger Jesper Vognsgaard og tilføjer:

»Det bliver nemmere at fastholde og re­kruttere, hvis der er orden på de indre linjer med arbejdsforhold, seniorpolitik, løn og så videre«.

TRE GODE RÅD

Tillidsrepræsentant Steen Niemann Christoffersen giver ud fra sine egne erfaringer disse råd til tillidsrepræsentanter, der skal forhandle løn- og arbejdsvilkår:

  1. Når man kommer med oplæg, skal det være gennemskueligt, ordentligt, og man skal være åben om, hvilke parametre der kan få tingene til at ændre sig. Lad være med at forlange det hele på én gang. Lav en plan med spiselige bidder, så skolen kan nå at rette økonomien ind. Tænk taktisk, så dit oplæg både er spiseligt for leder og bestyrelse. Lad være med at stille det konfrontatorisk op. Stil det op i nogle mulige scenarier.
  2. Tag måske forhandlingerne bredere ud end bare lønforhandling. Tag for eksempel arbejdstidsaftalen med. Se det som en samlet pakke. Det skal læne sig op ad hinanden. Man giver lidt det ene sted og får noget et andet sted.
  3. Brug dit netværk, hvis du føler det er en svær opgave. Ring til en tillidsrepræsentant-kollega, hvis du har mødt en, som du tænker har rigtig god forstand på det. Søg sparring, hvor du kan søge sparring.
Vi kunne ikke gøre det her, hvis ikke bestyrelsen havde været med til at tage en dyb indånding. Det er mange penge, men vi var enige om, at det var en nødvendig investering i fremtiden.

Skoleleder Jesper Vognsgaard

deltag i debatten