Tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter

Som tillidsrepræsentant er du omfattet af 'Aftale om tillidsrepræsentant i staten mv.', som fastsætter en række rettigheder og pligter, der ligger i hvervet. 

 • Tiden til dit arbejde

  Som tillidsrepræsentant skal du have den nødvendige tid til forsvarligt at udføre dit hverv. Det står i "Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv." § 6. 

  I §6 stk. 3 specificeres det også, at der ved nyvalg og genvalg skal ske drøftelse af, hvordan tillidsrepræsentantens tid skal fordeles og om der skal reduceres i de sædvanlige opgaver. 

  Din arbejdsplads skal altså dække tiden til dit arbejde som tillidsrepræsentant – det er en grundlæggende ret, du har. 


  Tiden kan afsættes på forskellig vis for eksempel:

  • ved at skemalægge dele af tiden (for eksempel to faste ugentlige timer i stedet for undervisning)
  • reduktion eller fjernelse af andre arbejdsopgaver
  • ved en fast aftale om ekstra forberedelse ud over det planlagte (da tillidsrepræsentant-arbejdet ofte går fra den faglige forberedelsestid)
  • en lokalaftale om tillidsrepræsentant-arbejdet. Frie Skolers Lærerforeningen anbefaler, at du har 100 timer plus fire timer pr ansat, du repræsenterer, om året, hvis I laver en akkordaftale.
  • konkret optælling af den tid, du bruger på arbejdet som tillidsrepræsentant. Tiden medgår i arbejdstidsopgørelsen
  • tillidsrepræsentant-arbejdet løses i stedet for allerede planlagt arbejde – og hvor der er skemalagt timer, må skolen vikardække eller aflyse timerne.

  Bemærk, at det også kan være en kombination af flere af ovennævnte dele.

   

   

 • Uddannelse og efteruddannelse

  Du har ret og pligt til at uddanne dig som tillidsrepræsentant. Målet er, at du skal kunne løse dine tillidsrepræsentant-opgaver tilfredsstillende for skolen, kollegerne og Frie Skolers Lærerforening. Når du skal på grunduddannelsen, er udgangspunktet, at dit skema skal fortsætte, som om intet var hændt, mens du passer uddannelsen, og du får din vanlige aflønning (som hvis du havde undervist, haft vagter, møder og så videre på skolen). Det er skolens ansvar at sørge for, hvad der skal ske med dine arbejdsopgaver på skolen.


  I kan dog også vælge at lave en lokalaftale om det, hvor I kan aftale, at TR-grunduddannelsen afregnes på samme måde som øvrige kurser. I så fald udgør uddannelsen normalt 70-75 timer + transport.

  Derudover er der mulighed for at efteruddanne sig på samme vilkår som på grunduddannelsen.

 • Dine handlemuligheder som tillidsrepræsentant

  Som tillidsrepræsentant skal du:

  • arbejde for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold
  • forhandle løntillæg på vegne af alle, som er ansat på overenskomsten
  • være den, som ledelsen indgår aftaler med om eventuelle fravigelser af arbejdstidsreglerne (for eksempel om akkorder på arbejdsopgaver)
  • være talsmand for lærerne
  • forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere
  • varetage forhandlinger om lokale spørgsmål
  • indhente orientering ved forestående afskedigelser, ansættelser og andre forhold, der vedrører lærerne.
 • FSL-Klub

  Som tillidsrepræsentant har du ret til at samle medlemmerne til møder. Hvis du samler dem på skolen og i arbejdstiden, skal du have ledelsens accept.


  Du er lærernes repræsentant. Det vil sige, at du skal vide, hvad de mener og ønsker. Det betyder, at du som tillidsrepræsentant

  • indkalder til jævnlige møder for medlemmer af FSL (i FSL-Klubben)
  • videreformidler informationer fra Frie Skolers Lærerforening (nyhedsbrev, fagblad, hjemmeside og lignende) til medlemmerne på din skole. Du kan spørge skolelederen om tilladelse til, at det indgår som et fast dagsordenspunkt på personalemøder/ lærerrådsmøder eller andet. Skab gerne synlighed om dit tillidsrepræsentantarbejde fx ved at hænge meddelelser, plakater og lignende op på lærernes opslagstavle
  • sikrer dig et mandat fra medlemmerne til forhandlinger og drøftelser med ledelsen.
 • Din rolle som samarbejdspartner

  Som tillidsrepræsentant er du næstformand i samarbejdsudvalget (SU) eller medarbejderindflydelsesorganet (MIO). Hvis der er under 25 medarbejdere ansat på overenskomsten, skal der stadig samarbejdes efter reglerne i Samarbejdsaftalen, men ikke nødvendigvis i et formelt SU/MIO.
  Samarbejdsområderne er blandt andet:

  • Information og drøftelse om arbejdspladsens forhold, herunder skolens økonomi og budget, struktur og strukturændringer (med henblik på at lave en plan for omstillingsprocessen), samt arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold. Ledelsen har pligt til at informere, og du har ret til at få denne information tidsnok til, at medarbejdernes holdninger kan indgå i drøftelser og beslutninger på disse områder
  • skolens personalepolitik.
 • Lønnen for dit arbejde

  Det skal være en attraktiv funktion at varetage et tillidshverv på skolen. Som tillidsrepræsentant påtager du dig et særligt ansvar, og derfor bør der som en fast del af skolens lønpolitik være aftalt et funktionstillæg til tillidsrepræsentanten.

  Som tillidsrepræsentant skal du ikke stilles ringere lønmæssigt end dine øvrige kolleger. Af TR-cirkulærets § 7 fremgår, at du som tillidsrepræsentant ikke må miste eventuelle arbejdstidsbestemte ydelser, som undervisningstillæg og eventuelle ulempegodtgørelser.

  Arbejder du på en fri grundskole, skal der derfor også aftales:

  • kompensation for færre undervisningstimer (og dermed mindre undervisningstillæg)
  • ulempegodtgørelse for arbejde på ubekvemme tidspunkter (medmindre det i forvejen registreres og afregnes konkret hver gang).
 • Lovgrundlaget

  Grundlaget for tillidsrepræsentantens rettigheder og hverv er primært beskrevet i Cirkulæret for tillidsrepræsentanter i staten og i ’samarbejdsaftalen’. I disse aftaler og lovtekster kan du finde hjemmel til det meste af ovenstående.