Bisidder

Hvis en lærer bliver indkaldt til en tjenstlig samtale med ledelsen, har vedkommende ret til at bede tillidsrepræsentanten (TR) om at deltage som bisidder.

En lærer, der ikke er medlem af FSL, kan ikke forvente TR´s tilstedeværelse som bisidder.

Læs mere om tjenstlige samtaler

En skoleleder kan kræve TR's tilstedeværelse, dog ikke som bisidder.

Din rolle som bisidder 

 • Før mødet

  Du bør som TR på forhånd være orienteret om, hvad samtalen drejer sig om. Din opgave som TR er at sikre, at samtalen foregår på et sagligt grundlag og om det emne samtalen er indkaldt på.

 • Under mødet

  Som tillidsrepræsentant skal du ikke involvere dig direkte i samtalen, men registrere hvad der faktisk foregår. Det kan være en fordel for begge parter, at du nøgternt og sagligt kan referere hovedindholdet af samtalen efterfølgende overfor den kollega, du har været bisidder for.

  Det anbefales, at du ikke påtager dig opgaven med at skrive et notat/referat af den tjenstlige samtale, da du så ikke kan have din fulde opmærksomhed på den kollega, som du er bisidder for.

 • Efter mødet

  Der kan på skolelederens initiativ udfærdiges et kort notat/referat om, hvad der er blevet talt om. Det skal understreges, at der ikke er pligt til at underskrive notatet/referatet, og at det der skrives under på, alene er, at kollegaen/du som TR har set notatet/referatet og evt. har fået kopi af det.

  Din rolle som TR kan være udvidet med, at kollegaen og du bagefter gennemgår samtalen for at skabe klarhed og overblik over situationen, samt at I sammen drøfter formuleringerne i et evt. notat/referat.

  Læreren kan bede dig om at fremføre sine ændringsforslag til et notat/referat overfor ledelsen, ligesom du, såfremt situationen udvikler sig til en tjenstlig påtale, afsked eller lignende, bør opfordre kollegaen, du er bisidder for, til straks at kontakte FSL for at sikre kollegaens rettigheder bedst muligt.