Barselsplanlægning

 • Mor

  Som mor har du ret til at gå på graviditetsorlov med løn seks uger før forventet fødsel. Ved kejsersnit er datoen for kejsersnittet at betragte som terminsdato.

  Efter fødslen har du som mor ret til 14 ugers barselsorlov med løn. Du har pligt til at holdebarselsorlov de første to uger efter fødslen.

  Barselsorloven starter dagen efter, at barnet er født

 • Far-/medmor

  Som kommende far/medmor har du ret til orlov i 2 uger med løn efter fødslen. Du skal give skolen besked om afvikling af den forventede fædre/medmorsorlov senest fire uger før terminen.

  Hvis du kan aftale det med skolen, kan fædre-/medmororloven også holdes samlet eller opdelt i kortere perioder på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger.

  Medmor – en definition
  En medmor skal være registreret som medmor i henhold til børneloven. En medmor har ret til fravær og dagpenge i forbindelse med barsel, adoption og omsorgsdage. En medmor kan være moderens partner, registrerede partner eller ægtefælle af samme køn

 • Forældreorlov

  Begge forældre har ret til 32 ugers forældreorlov. I har dog kun ret til 32 ugers dagpenge tilsammen.

  Som mor starter forældreorloven, når der er afholdt 14 ugers barselsorlov. Som far/medmor kan du også afholde forældreorlov inden dette tidspunkt.

    Der er ret til løn i en del af forældreorloven. Lønretten hænger sammen med dagpengeretten, da arbejdspladsen modtager dagpengene, når du får løn af skolen. Du har kun ret til løn fra skolen, hvis skolen modtager dagpenge fra Udbetaling Danmark.

  Hvor mange ugers forældreorlov I kan holde med løn, afhænger af jeres respektive ansættelsesvilkår/overenskomster. Her gennemgår vi to hovedtyper:

  Lønret under forældreorlov

  Hvis begge forældre er omfattet af Statens Barselsaftale

  Som lærer på en fri skole er du omfattet af Statens Barselsaftale

  Op til 6+7+6 uger af de 32 ugers forældreorlov på dagpenge kan i stedet være med løn fra skolen.

  • Seks ugers forældreorlov til mor
  • Syv ugers forældreorlov til far/medmor
  • Seks ugers forældreorlov som I frit kan fordele imellem jer

  Bruger far/medmor ikke sin ret til syv uger med løn, har mor yderligere syv ugers forældreorlov med dagpenge.

  Hvis kun den ene forælder er omfattet af Statens Barselsaftale

  og den anden privat ansat, arbejdsløs eller ansat i kommunen/region, skal I ikke dele uger med lønret som i eksemplet ovenfor. Dette gælder uanset, at den anden forældre får fuld løn under sin forældreorlov.

  Hvis kun mor er omfattet af Statens Barselsaftale kan hun holde op til 6+6 ugers forældreorlov med sædvanlig løn.

  Hvis kun far/medmor er omfattet af Statens Barselsaftale, kan han/hun holde op til 7+6 ugers forældreorlov med sædvanlig løn.

  Husk at alle forældreorlovsuger med løn bruger af de 32 uger med løn/dagpenge. 

  Den forælder, der ikke er medlem i Frie Skolers Lærerforening, skal selv undersøge vilkårene for orlov med løn hos sin fagforening eller hos arbejdsgiver.

 • Forlængelse af orlov

  Begge forældre har ret til at afholde 32 ugers forældreorlov, men der følger kun dagpenge med til 32 uger tilsammen.

  Hvis en forælder afholder alle 32 uger og ønsker yderligere orlov, er der mulighed for at forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger. Der ydes dog ikke flere dagpenge, så der er alene tale om en ret til at være fraværende fra arbejde.

  Hvis I vælger at forlænge jeres orlov med enten 8 eller 14 uger, kan I vælge at få omberegnet barselsdagpengene, så disse fordeles over hele perioden. Dette er dog først en mulighed efter udløbet af den lønnede forældreorlov, idet løn fra skolen forudsætter, at skolen får refunderet fulde barselsdagpenge.

  Kontakt Udbetaling Danmark, hvis barselsdagpengene skal fordeles over hele dagpengeperioden. Den forlængede orlov skal afholdes i forlængelse af den øvrige orlov uden afbrydelser eller ferie. Det vil sige inden barnet er 54 uger (hvis der forlænges med 8 uger) eller 60 uger (hvis der forlænges med 14 uger).

  En forlængelse af orloven kan ikke kombineres med de øvrige fleksible orlovsmuligheder. Det betyder, at har den ene forælder valgt at forlænge sin orlov, bliver begge forældre behandlet efter reglerne om forlænget orlov. Det indebærer blandt andet, at det ikke er muligt at udskyde forældreorlov til senere afvikling

 • Udskydelse af forældreorlov

  En af jer har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af jeres forældreorlov på 32 uger (retsbaseret udskydelse). Det er en ret I har, og den kræver derfor ikke accept fra jeres skole.

  Har en af jer udskudt mellem 8 og 13 ugers forældreorlov, og er dette meddelt til arbejdsgiver inden 8 uger efter fødslen, gælder denne ret også hos en eventuel ny arbejdsgiver.

  Udskudt orlov skal holdes samlet, og inden barnet er ni år. Skolen skal have besked mindst 16 uger før, du vil holde den udskudte orlov.

  Ud over ovennævnte ret til udskydelse af forældreorlov, har I altid mulighed for at aftale med jeres respektive arbejdsgivere, at I begge udskyder forældreorlov (aftalebaseret udskydelse). I kan således udskyde op til i alt 64 uger tilsammen. Men I har dog kun 32 ugers dagpengeret tilsammen. Hvis du kan aftale det med skolen, kan den udskudte orlov afholdes både som en samlet periode og som delvis genoptagelse af arbejdet.

  Den aftalebaserede orlov kan I ikke være sikre på at kunne bevare ved et eventuelt nyt job. Det vil forudsætte en aftale med den nye arbejdsgiver.

 • Delvis genoptagelse af arbejdet

  En aftale om delvis genoptagelse kan indgås i samtlige orlovsperioder, bortset fra morens første to uger efter fødslen.

  Forældre kan genoptage arbejdet delvist efter aftale med skolen og forlænge orlovsperioden med den tid, arbejdet genoptages. Moren kan eksempelvis genoptage arbejdet de sidste fem uger af orloven på halv tid og dermed forlænge 5 ugers orlov på fuld tid til 10 uger på halv tid.

  Arbejdstiden ved den delvise genoptagelse skal være mindre end den arbejdstid, man havde før orlovens begyndelse. Hvis arbejdet delvist genoptages i orlovsperioder med ret til fuld løn, forlænges lønretten tilsvarende, dog under forudsætning af, at skolen modtager fuld dagpengerefusion i perioden.

  Delvis genoptagelse af arbejdet kan kun kombineres med udskudt orlov, når der er tale om en aftalebaseret udskudt orlov. En retsbaseret orlov kan dog, efter aftale, ændres til en aftalebaseret orlov.

  Hvis man ønsker at forlænge forældreorlovsperioden med 8 eller 14 uger, kan der ikke samtidig aftales delvis genoptagelse af arbejdet.

  Den ansatte bør kontakte Udbetaling Danmark for at sikre sig, om der er dagpengeuger nok til at gennemføre den indgåede aftale om delvis genoptagelse af arbejdet.

Særlige situationer

 • Barnet bliver indlagt

  Bliver barnet indlagt på hospital inden for de første 46 uger efter fødslen, kan forældrenes orlovsperiode forlænges - højst tre måneder til sammen (91 kalenderdage) - eller udsættes. Det gælder dog ikke de to ugers fædreorlov.

  Hvis barnet kommer på hospitalet i en lønnet orlovsperiode, og det medfører en forlængelse af orlovsperioden, forlænges den lønnede orlovsperiode tilsvarende.

  Barnets indlæggelse skal være dokumenteret ved journaludskrift fra hospitalet eller ved lægeerklæring. Der udarbejdes normalt en skrivelse på hospitalet, som skal sendes til Udbetaling Danmark i e-Boks. Skolen skal hurtigst muligt informeres om forlængelse.

  Gruppeliv for børn

  Som ansat på en fri skole er både du og dit barn omfattet af Forenede Gruppeliv.

  Retten til udbetaling indtræder, når barnet efter fødslen og indtil det fyldte 18. år, får stillet en af de nævnte diagnoser eller dør i forsikringstiden.  Læs mere om gruppeliv  

 • Moren bliver syg

  I ganske særlige tilfælde, hvor moren på grund af sygdom ikke kan passe barnet, kan faren indtræde i hendes ret til løn i de første 14 uger efter fødslen.

  Det er lægen og Udbetaling Danmark, som skal vurdere om faren kan indtræde i morens ret til 14 ugers barselsorlov.

 • Hvis barnet dør

  Hvis barnet er dødfødt eller dør inden den 32. uger efter fødslen, har hver forældre ret til fravær i 14 uger efter barnets død.

  Hvis et adopteret barn dør, inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet, har hver adoptant ret til fravær i indtil 14 uger efter barnets død.

  Der er i nogle situationer knyttet lønret til fraværet.

 • Hvis barnet skal bortadopteres

  Hvis bortadoptionen sker inden den 32. uge efter fødslen, har hver forældre ret til fravær i op til 14 uger efter bortadoptionen.

  Der er i nogle situationer knyttet lønret til fraværet.

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere