Undersøgelser viser: Frie Skoler overser seniorerne

Undersøgelser blandt tillidsrepræsentanter og ældre medlemmer af Frie Skolers Lærerforeningen viser store huller i seniorindsatsen

D 25. februar 2020

En seniorpolitik med retningslinjer og aftaler, der beskriver skolens indsats for at udvikle og fastholde seniorer, er en sjældenhed på de frie skoler. Det er det samlede billede, der tegner sig i to forskellige undersøgelsen blandt hhv. tillidsrepræsentanter og seniorer. 

I en undersøgelse, som Frie Skoler Lærerforening gennemførte i efteråret 2019, svarer næsten otte ud af ti tillidsrepræsentanter, at der ikke eksisterer en seniorpolitik på den skole, hvor de er ansat.

Mere end halvdelen af tillidsrepræsentanterne har heller ikke drøftet seniorordninger eller -politik med skolens ledelse.

80 procent har ikke har seniorsamtale
I undersøgelsen blandt seniorer svarer otte ud af ti, at de ikke har haft en seniorsamtale med skolens leder, selvom de faktisk skal have tilbudt en seniorsamtale i forbindelse med deres medarbejderudviklingssamtale.

Derudover svarer hele 27 procent af seniorerne, der i dag har ret til at benytte sig af seniorordningens mulighed for reduceret arbejdstid, at de ikke kendte til muligheden. I alt benytter kun 32 procent af seniorerne sig af muligheden for reduceret arbejdstid.

Frie Skolers Lærerforening undersøgelse viser samtidig, at lærerne på de frie skoler, som har en seniorpolitik, oftere anvender de tiltag, som overenskomsten og aftalerne sikrer dem. Og på skoler med en seniorpolitik samarbejder tillidsrepræsentanterne mere systematisk med skolens ledelse om at fastholde seniorerne.

Sådan har vi gjort

Frie Skolers Lærerforening har til brug for undersøgelsen gennemført to surveys. Den første survey blev gennemført blandt medlemmer født i perioden fra den 1. august 1956 til og med den 31. juli 1960. Det vil sige medlemmer, der er omfattet af overenskomstens cirkulærer og regler om seniorordninger. Surveyen blev sendt til 684 medlemmer, hvoraf 416 svarede.

Den anden survey blev gennemført blandt foreningens tillidsrepræsentanter og handlede om deres erfaringer med brugen af seniorordninger på skolen. Spørgeskemaet blev sendt til 635 tillidsrepræsentanter, hvoraf 308 besvarede undersøgelsen.

deltag i debatten