OK21: Her er indholdet i overenskomsten

Der er indgået overenskomstforlig i staten, og arbejdstidsaftalen, sikring af reallønnen og forbedringer af blandt andet seniorordninger og forudsætningerne for lokale lønforhandlinger hører til de vigtigste punkter for lærerne.

D 10. marts 2021

af Jesper Fjeldsted, Journalist
OK21

Lørdag den 6. februar blev der indgået forlig om en treårig overenskomst for ansatte i staten, og dermed også lærere og børnehaveklasseledere på de frie skoler.

Forliget omfatter blandt andet lønudviklingen i staten fra den 1. april 2021 og tre år frem, og derudover indeholder forligsteksten en række aftaler, der gælder på tværs af de faglige organisationer i staten.

Forliget er indgået mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Skatteministeriet, som i forhandlingerne har været repræsenteret af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Det såkaldte CFU-forlig er et væsentligt element i det samlede overenskomstresultat, der gælder for dig og dine kolleger på de frie skoler. 

Børnehaveklasseledernes løn stiger
Ud over CFU-forliget – som gælder for en meget stor del af statens ansatte - er der indgået en aftale om særskilte vilkår, som alene gælder for ansatte på de frie skoler. Ved organisationsforhandlingerne er det aftalt, at børnehaveklasseledernes løn stiger med omkring 5200 kr. den 1. april 2022.

Frie Skolers Lærerforening havde ønsket, at børnehaveklasselederne kom på lærerløn, det lykkedes ikke denne gang. Men med den aftalte lønstigning er børnehaveklasselederne dog rykket tættere på.

Hovedpunkter i den centrale aftale

Arbejdstidsaftale
Som en del af CFU-forliget indgår den arbejdstidsaftale for lærere i staten, som blev underskrevet den 2. januar i år. Aftalen om arbejdstid indgår dermed i den samlede aftale, som skal til urafstemning.
Arbejdstidsaftalen har først virkning fra 1. august 2022, men den træder i kraft 1. januar 2022, så aftalens krav til samarbejde og planlægning ude på skolerne kan få virkning i tilrettelæggelsen af skoleåret 2022/23. Læs mere om arbejdstidsaftalen

Løn
Der er afsat 4,42 procent til generelle lønstigninger. Derudover ligger der i aftalen en forventning om en reststigning på 1,5 procent, som blandt andet skal hentes ved de lokale lønforhandlinger. Endelig skønnes det, at der kommer 0,63 procent fra reguleringsordningen, mens der er afsat 0,20 procent til andre formål. I alt giver det 6,75 procent. 

Seniorer
Der er aftalt en ny seniorbonus, som betyder, at ansatte får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 procent af deres løn fra og med de kalenderår, hvor de fylder 62. Det er op til den ansatte selv, om seniorbonussen skal udbetaler som to ekstra fridage eller et ekstraordinært pensionsbidrag. Den nye seniorbonus træder i kraft 1. april 2022, og kommer oveni den nuværende mulighed for nedsat arbejdstid med fuld pensionsindbetaling.

Reguleringsprocent
Reguleringsordningen fortsætter uændret. Reguleringsordningen er med andre ord aftalt som en symmetrisk ordning (80/80) på samme måde som i OK18. Dette betyder, at er lønnen steget 1 kr. mere på det private område end det statslige, vil de statslige løn blive reguleret op med 0,8 kr. Hvis lønnen på det statslige område stiger 1 kr. mere end lønnen på det privat område, vil lønnen på det statslige område bliver reguleret 0,8 kr. ned.

Ny løn
Parterne er enige om at drøfte i løbet af overenskomstperiode, hvordan ny løn som system kan udvikles og forbedres på de statslige arbejdspladser. I periodeprojektet skal parterne dels samle data og erfaringer om den lokale løndannelse, og dels drøfte, hvordan systemet kan forbedres.
Desuden slår forliget fast, skolen er forpligtet til at udlevere relevante lønoplysninger op til de årlige forhandlinger om lokal løn. Lønoplysningerne for den enkelte ansatte kan omfatte blandt andet ansættelsestidspunkt, løntrin samt centrale og lokalt aftalte tillæg.

Sorgorlov
Begge forældre får ret til lønnet sorgorlov i indtil 26 uger, hvis deres barn dør inden det fyldte 18. år. Muligheden for lønnet orlov til begge forældre vil også gælde ved bortadoption. Ved bortadoption er orloven dog kortere.

Fortsat fokus på kompetenceudvikling
OK21-aftalen viderefører Den Statslige Kompetencefond med den samme økonomiske ramme som ved den seneste overenskomstaftale. Det betyder, at der frem til 2024 er afsat omkring 170 millioner kroner til individuel kompetenceudvikling af medarbejdere i staten.  Det er fortsat Kompetencesekretariatet, der skal administrere fonden og rådgive bl.a. frie skoler om kompetenceudvikling.

Gruppeliv – aldersgrænsen for børnesum hæves til 24 år
Som lærer eller børnehaveklasseleder på en fri skole er du omfattet af en gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv. Forsikringen har dækninger ved både dødsfald og kritisk sygdom, og OK21-aftalen forbedrer dækningen ved dødsfald. Hvis du afgår ved døden, vil dine børn under 24 år fremover modtage 30.000 kroner i såkaldt børnesum. Den tidligere aldersgrænse var 21 år. Derudover præciserer OK21-aftalen, hvordan arbejdsgivere skal orientere de ansatte om gruppelivsordningen.

Øvrige resultater i den centrale aftale

 • Lokalt fokus på at støtte et godt seniorarbejdsliv

  Der er fra de centrale parter fokus påen styrket seniorindsats, som har til formål at understøtte et godt seniorarbejdsliv for ældre medarbejdere. Signalet er, at det skal føles attraktivt at fortsætte i beskæftigelse, med fokus på, at man som ældre medarbejder fortsat er en aktiv, kvalificeret, fleksibel og efterspurgt arbejdskraft.

  Parterne i aftalen er enige om vigtigheden af et lokalt fokus på dette. Det vil sige, at man fra centralt hold understøtter seniorindsatsen på de enkelte arbejdspladser og tager udgangspunkt i, at der lokalt skal være mulighed for at prioritere de indsatser og de redskaber, der passer bedst til den enkelte arbejdsplads. Indsatsen for at udvikle og fastholde seniorer skal fremgå af den lokale personalepolitik.

  I den forbindelse bliver den gældende aftale fra 2011 om senior og fratrædelsesordninger gennemskrevet, så den bliver lettere at forstå og anvende lokalt. Aftalen om senior- og fratrædelsesordninger opdeles i to separate aftaler: en aftale om seniorordninger og en aftale om frivillig fratræden.

 • Seniorsamtale og fokus på kompetenceudvikling for seniorer

  OK21-forliget slår fast, at i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal ansatte, der er fyldt 60 år, have tilbud om at drøfte seniorperspektiver. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv både på kort og længere sigt.

  Den fastsatte aldersgrænse er ikke til hinder for, at medarbejdere under denne alder kan vælge at drøfte seniorperspektiver i medarbejderudviklingssamtalen.  

  Der udarbejdes en fælles vejledning til aftalen om seniorordninger, og der følges løbende op på, hvordan seniorindsatsen fungerer lokalt, og om den afspejler mulighederne for at fastholde og udvikle seniorer. Ethvert emne i relation til aftalen om seniorordninger kan tages op til drøftelse, hvis nogen ønsker det. Derudover vil parterne i overenskomstperioden gennemføre en tværgående indsats, der skal fremme seniorers mulighed for kompetenceudvikling.

 • Overenskomstdækning af pensionerede lærere

  Overenskomstens parter har med aftalen forpligtet sig til at drøfte løsninger, som kan overenskomstdække pensionerede lærere, som ønsker at fortsætte med at arbejde på skolen, efter de er gået på pension.

 • Tillidsrepræsentantens opgaver skal drøftes

  I aftale om tillidsrepræsentanter i staten præciseres det, at ledelsen og tillidsrepræsentanten skal drøfte, hvordan tillidsrepræsentantens sædvanlige opgaver og de opgaver, som følger af tillidshvervet, normalt skal fordeles – herunder om de sædvanlige opgaver bør reduceres.

  Opgavefordelingen skal drøftes efter nyvalg og genvalg af tillidsrepræsentanten.

 • Samarbejdssekretariatet styrkes

  Som en del af overenskomstresultatet aftalte parterne at fortsætte og styrke det såkaldte samarbejdssekretariat.

  Samarbejdssekretariatet skal styrke arbejdet i samarbejdsudvalgene på de statslige arbejdspladser gennem information, kurser og uddannelse af udvalgenes medlemmer. Desuden skal sekretariatet understøtte en grøn og bæredygtig omstilling på statens område.

  Det overordnede mål med indsatsen er at styrke det lokale samarbejde mellem ledelsen og lønmodtagernes repræsentanter på statens arbejdspladser.

  Samarbejdssekretariatets grundbevilling øges til 2,5 mio. kr., og samtidig tilføres sekretariatet en ekstra million i hvert af de tre overenskomstår.

 • Fokus på grøn omstilling på de statslige arbejdspladser

  OK21 vil understøtte et øget klimafokus gennem drøftelser mellem ledere og medarbejdere om grøn omstilling. Der udarbejdes derfor et protokollat om grøn omstilling, der signalerer over for de statslige arbejdspladser, at det er vigtigt at drøfte, hvordan fokus på grøn omstilling indflettes i den nuværende opgaveløsning og indretning af de statslige arbejdspladser. Der kommer også fokus på, hvordan medarbejderne og samarbejdsudvalgene inddrages i den grønne omstilling. Målet er at finde gode og innovative lokale løsninger, så de statslige arbejdspladser kan bidrage til kampen mod klimaudfordringerne.

  Derudover etableres der et særligt partnerskab, som får fokus på denne udvikling. Samarbejdssekretariatet får en ekstrabevilling på 1 million kroner om året til fælles indsatser, bl.a. større inddragelse af medarbejdere i den grønne omstilling på arbejdspladserne.

  tager udgangspunkt i, at der lokalt skal være mulighed for at prioritere de indsatser og de redskaber, der passer bedst til den enkelte arbejdsplads. Indsatsen for at udvikle og fastholde seniorer skal fremgå af den lokale personalepolitik.

  I den forbindelse bliver den gældende aftale fra 2011 om senior og fratrædelsesordninger gennemskrevet, så den bliver lettere at forstå og anvende lokalt. Aftalen om senior- og fratrædelsesordninger opdeles i to separate aftaler: en aftale om seniorordninger og en aftale om frivillig fratræden.

 • Praktikmidlerne skal bruges

  Overenskomsten for lærerne på fire skoler indeholder centralt aftalt funktionstillæg i forbindelse med lærerstuderende i alenepraktik. Men alenepraktikken blev afskaffet i 2013, og da der ikke har været reelle forhandlinger siden, har parterne aldrig fundet ud af, hvad pengene i stedet skal bruges til.

  Derfor var der ved de netop afsluttede forhandlinger en drøftelse af tillægget og hvad værdien af tillægget eventuelt i stedet kan bruges til.

  Problemet er bare, at ingen ved, hvor stor pengeposen er.

  Parterne aftalte derfor, at de i løbet af den næste periode vil granske spørgsmålet og finde ud af, hvor mange penge der er tale om, og hvordan midlerne kan kapitaliseres. Når det er gjort, ved de, hvor meget der er at forhandle om, når overenskomstforhandlingerne begynder i 2024.

 • Periodeprojekt skal forbedre lønsystemet

  De centrale parter på statens område enedes om et periodeprojekt, som skal evaluere statens 20 år gamle lønsystem, som ironisk nok kaldes ny løn.

  Parterne er enige om, at et lønsystem skal understøtte arbejdspladsernes politikker, mål og opgaveløsning, og at det skal opleves som rimeligt og fair af medarbejderne.

  Men, skriver parterne, sådan opfattes ny løn ikke altid lokalt.

  Derfor aftalte parterne et periodeprojekt, hvor de først indsamler viden om og praktiske erfaringer med det nuværende lønsystem, dernæst drøfter de, hvordan lønsystemet kan videreudvikles og forbedres.

  Den første fase – videns- og erfaringsopsamlingen – skal være afsluttet inden sommeren 2022. Den næste fase –drøftelses- og udviklingsfasen – skal være afsluttet inden sommeren 2023.

deltag i debatten