OK21: Her er hovedpunkterne i aftalen

Der er indgået overenskomstforlig i staten, og arbejdstidsaftalen, sikring af reallønnen og forbedringer af blandt andet seniorordninger og forudsætningerne for lokale lønforhandlinger hører til de vigtigste punkter for lærerne.

D 9. februar 2021

af Jesper Fjeldsted, Journalist
OK21

Lørdag den 6. februar blev der indgået forlig om en treårig overenskomst for ansatte i staten, og dermed også lærere og børnehaveklasseledere på de frie skoler.

Forliget omfatter blandt andet lønudviklingen i staten fra den 1. april 2021 og tre år frem, og derudover indeholder forligsteksten en række aftaler, der gælder på tværs af de faglige organisationer i staten.

Næste skridt er organisationsforhandlingerne
Forliget er indgået mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Skatteministeriet, som i forhandlingerne har været repræsenteret af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Det såkaldte CFU-forlig er et væsentligt element i det samlede overenskomstresultat, der gælder for dig og dine kolleger på de frie skoler. Ud over CFU-forliget – som gælder for en meget stor del af statens ansatte - skal der forhandles om særskilte vilkår, som alene gælder for ansatte på de frie skoler. Forhandlingerne om disse særskilte vilkår forventes at starte i næste uge og at være afsluttet senest d. 15. marts.

Når organisationsforhandlingerne er afsluttet, ligger der et samlet overenskomstresultat, som herefter skal godkendes ved en urafstemning blandt foreningens medlemmer.

 

Hovedpunkter i den centrale aftale

Arbejdstidsaftale
Som en del af CFU-forliget indgår den arbejdstidsaftale for lærere i staten, som blev underskrevet den 2. januar i år. Aftalen om arbejdstid indgår dermed i den samlede aftale, som skal til urafstemning.
Arbejdstidsaftalen har først virkning fra 1. august 2022, men den træder i kraft 1. januar 2022, så aftalens krav til samarbejde og planlægning ude på skolerne kan få virkning i tilrettelæggelsen af skoleåret 2022/23.

Løn
Der er afsat 4,42 procent til generelle lønstigninger. Derudover ligger der i aftalen en forventning om en reststigning på 1,5 procent, som blandt andet skal hentes ved de lokale lønforhandlinger. Endelig skønnes det, at der kommer 0,63 procent fra reguleringsordningen, mens der er afsat 0,20 procent til andre formål. I alt giver det 6,75 procent. 

Seniorer
Der er aftalt en ny seniorbonus, som betyder, at ansatte får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 procent af deres løn fra og med de kalenderår, hvor de fylder 62. Det er op til den ansatte selv, om seniorbonussen skal udbetaler som to ekstra fridage eller et ekstraordinært pensionsbidrag. Den nye seniorbonus træder i kraft 1. april 2022, og kommer oveni den nuværende mulighed for nedsat arbejdstid med fuld pensionsindbetaling. Desuden slår den OK21-forliget fast, at alle ansatte, der er fyldt 60, skal have tilbudt seniorperspektiver som en del af deres medarbejderudviklingssamtale.

Reguleringsprocent
Reguleringsordningen fortsætter uændret. Reguleringsordningen er med andre ord aftalt som en symmetrisk ordning (80/80) på samme måde som i OK18. Dette betyder, at er lønnen steget 1 kr. mere på det private område end det statslige, vil de statslige løn blive reguleret op med 0,8 kr. Hvis lønnen på det statslige område stiger 1 kr. mere end lønnen på det privat område, vil lønnen på det statslige område bliver reguleret 0,8 kr. ned.

Ny løn
Parterne er enige om at drøfte i løbet af overenskomstperiode, hvordan ny løn som system kan udvikles og forbedres på de statslige arbejdspladser. I periodeprojektet skal parterne dels samle data og erfaringer om den lokale løndannelse, og dels drøfte, hvordan systemet kan forbedres.
Desuden slår forliget fast, skolen er forpligtet til at udlevere relevante lønoplysninger op til de årlige forhandlinger om lokal løn. Lønoplysningerne for den enkelte ansatte kan omfatte blandt andet ansættelsestidspunkt, løntrin samt centrale og lokalt aftalte tillæg.

Sorgorlov
Begge forældre får ret til lønnet sorgorlov i indtil 26 uger, hvis deres barn dør inden det fyldte 18. år. Muligheden for lønnet orlov til begge forældre vil også gælde ved bortadoption. Ved bortadoption er orloven dog kortere.

Lokalt samarbejde
Parterne vil styrke det lokale samarbejde og tillidsrepræsentanten via en række indsatsområder for Samarbejdssekretariatet. Det handler blandt andet om samarbejde i forhold til psykisk arbejdsmiljø, om grøn omstilling mv.

Pulje til organisationsforhandlinger
Der er ikke afsat midler til organisationsforhandlingerne, som går i gang den 15. februar og forventes afsluttet senest den 15. marts.

Periode
Overenskomstforliget gælder for en 3-årig periode. Det betyder også, at den indgåede organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i staten bliver 3-årig med virkning fra den 1. april 2021 til og med den 31. marts 2024.

deltag i debatten