Hvad med arbejdstiden, når vi er sendt hjem?

Et blogindlæg af Uffe Rostrup formand for Frie Skolers Lærerforening om den aktuelle corona-situation.

D 1. april 2020

Corona
Uffes uforbeholdne
Debat

Vi er godt inde i skolelukningsperiode nr. 2, og i aftes kom der så en siden fredag ventet udmelding fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om, hvordan man skal forholde sig til arbejdstiden her i 2. skolelukningsperiode. Formuleringen er ganske kort:  

Til undervisningsområdet:

Overenskomstparterne har lavet en ny aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelsen og COVID-situationen. Aftalen gælder også på undervisningsområdet.

Overenskomsterne i øvrigt gælder fortsat, herunder reglerne om afspadsering og omlægning af arbejdstiden indenfor normperioden. På undervisningsområdet, hvor der gælder en årsnorm, opfordres arbejdsgiverne til så vidt muligt at fastholde den nuværende arbejdstidsplanlægning frem til slutningen af hjemsendelsesperioden.

For den første skolelukningsperiode, der sluttede i søndags, kan der ikke flyttes planlagt lærerarbejdstid til senere brug. Opgaver, som var aflyst inden skolen lukkede ned, er ikke omfattet af dette ”hegn”.

På nogle af de frie skoler – ikke mindst efterskoler - har der været et stort pres fra medlemmer og ikke mindst tillidsrepræsentanter på os, og ligeså fra forstandere på Efterskoleforeningen, for at vi i fællesskab skulle drøfte, om vi kunne finde en vej, som kunne adressere de helt særlige udfordringer, situationen har givet for efterskolerne – en vej som tog hensyn til både skolernes og lærernes behov. Og det var derfor skønt, at vi i mandags kunne melde, at vi har en anbefaling til, hvordan I på efterskolerne lokalt kan løse udfordringen med lærerarbejdstiden. Selvom det kun er er anbefalinger, så håber vi, at de i fællesskab foreslåede rammer, vil finde anvendelse mange steder. Vi arbejder også på en fælles udmelding med grundskolerne, men der er endnu ingen afklaring på, om dette vil lykkes.

Men skal man så indgå en lokalaftale efter den skabelon, som vi meldt ud? Nej, man skal altid kun indgå lokale aftaler, hvis de giver mening for såvel skoler som lærere. Men hvis man indgår en aftale, så er anbefalingen altså, at man følger den skabelon, som vi er enige med Efterskoleforeningen og i øvrigt også Frie Skolers Ledere om. Hvis man ikke indgår en aftale, så følger skolen de retningslinjer, der er skitseret for de to skolelukningsperioder.

Selve ordningen er beskrevet andetsteds, men jeg vil prøve at forklare nogle af de politiske overvejelser, som ligger til grund for aftalen.

Torsdag den 26. marts blev der indgået en treparts-aftale mellem arbejdsgivere, -tagere og regeringen, som beskriver, hvordan forholdene for hjemsendelse skal være i den anden skolelukningsperiode frem til den 13. april for alle ansatte i staten, hvor vi også hører til. I den skitseres, at de ansatte i et eller omfang selv skal bidrage til hjemsendelsen med restferie, afspadsering eller resterende ikke anvendte særlige feriedage – vel at mærke, hvis de er hjemsendt uden arbejdsfunktion. Men det gælder jo ikke for mange lærere. For det første er der næppe megen uanvendt ferie eller afspadsering at anvende, og for det andet er vi ikke hjemsendt uden arbejde. Faktisk arbejder mange af jer rigtig meget og på en helt uvant vis, som også kræver mere forberedelse.

Ikke desto mindre står vi en situation, hvor vi skal prøve at få tingene til at glide så smidigt og uproblematisk, som overhovedet muligt. Vi skulle gerne vende tilbage til skolerne snart, og når det sker, så skal det ske på en ordentlig og forsvarlig vis for både elever og lærere.

Vi ønsker ikke, at der skal gå arbejdskamp i denne ulykkelige krise, som vi alle sammen ønsker snart holder op, og derfor har vi sammen med i første omgang Efterskoleforeningen anbefalet nogle retningslinjer for en lokalaftale, som man lokalt selv kan fylde ud, men hvor vi er enige om, at det er en ordentlig ramme for et fremtidige arbejde. En eventuel aftale skal indgås mellem tillidsrepræsentant og skolens leder.

Vi har vurderet, at udfordringen med arbejdstiden er størst på efterskoleområdet. En fuldtids efterskolelærers undervisningsforpligtigelse svarer til ca. 60 % af en grundskolelæreres. Det skyldes, at meget store dele af efterskolelærerens arbejde er placeret i andre opgaver, som fx tilsyn, anderledes uger, gymnastikopvisninger, teaterforestillinger osv. Disse opgaver bliver for en stor del ikke udført, når eleverne er derhjemme, men de kan give god mening at gennemføre, når eleverne kommer tilbage.

Grundskolelærere har også sådanne opgaver, men det må antages at være i et betydeligt mindre omfang, da den daglige undervisning fylder meget mere.

Så grunden til, at vi sammen med Efterskoleforeningen og Frie Skolers Ledere har lavet en fælles anbefaling på efterskoleområdet, er for at gøre det overskueligt for såvel skolen som lærerne at vende tilbage til skolen. Således mener jeg, at anbefalingen sikrer en fornuftig balance mellem, at skolen har mulighed for at lave god skole, når vi engang vender tilbage, og at sikre,  at du og dine kolleger ikke skubber en for voldsom arbejdsmængde foran jer, som kan være svær at overskue og overkomme.

Hvis I laver lokale aftaler på efterskolerne, så er det til gengæld vigtigt, at I holder jer inden for rammerne, af det, som vi har anbefalet. Det vigtigste lige nu er at finde gode måder at holde skruen i vandet på og samtidig sikre, at alle får en god tilbagevenden til skolerne, når vi når så langt.  

Som sagt, så håber jeg, at vi også kan lave en tilsvarende anbefaling med grundskolerne, men da den endnu ikke er på plads, så skal du og skolens ledelse forholde jer til de overordnede udmeldinger fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og for de generelle anvisninger i overenskomsten.

Men hvad sker der så, hvis der kommer en tredje skolelukningsperiode? Ja, så foreligger der en ny situation, og så skal eventuelt indgåede lokalaftaler genforhandles eller genbekræftes. Det, vi melder ud i dag, gælder kun til den 13. april.

Jeg håber, at I, uanset om I har aftaler eller ej, er i tæt dialog på skolerne om, hvordan tilbagevenden til skolerne skal ske og på hvilke vilkår. Jeg ved godt, at forholdene var anderledes, da vi var lockoutet fra vores arbejde i 2013, men alligevel skræmmer sporene. De steder, hvor man ikke havde drøftet, hvordan man skulle vende tilbage, der opstod der flere steder store problemer. Det skal ikke ske igen, og derfor opfordrer jeg til, at jeres tillidsrepræsentant allerede nu drøfter med skoleledelsen, hvordan tilbagevenden til skolerne skal foregå.

deltag i debatten