Enig hovedbestyrelse vedtog konfliktberedskab

Hvordan står du som medlem, hvis de igangværende overenskomstforhandlinger ender i en konflikt? Spørgsmålet var øverst på dagsordenen, da hovedbestyrelsen i Frie Skolers Lærerforening holdt ordinært bestyrelsesmøde.

D 9. februar 2018

af Jesper Fjeldsted, Journalist
OK18

Forhandlingerne om din næste overenskomst er i gang, og som en del af forløbet vedtog hovedbestyrelsen i Frie Skolers Lærerforening i dag en række nødvendige beslutninger omkring beredskab, støtte og kontingent, hvis forhandlingerne ender i en konflikt.

Beslutningerne blev truffet på et ordinært hovedbestyrelsesmøde, og de kan ikke tolkes sådan, at en konflikt er kommet tættere på.   

Satser for konfliktstøtte- og lån
Hovedbestyrelsen har vedtaget, at der ved en strejke vil blive udbetalt konfliktstøtte på 1.343 kroner pr. hverdag fra foreningens dispositionsfond. Der bliver herudover indbetalt gruppelivspræmie, men ikke pension af beløbet. For deltidsmedlemmer vil det udbetalte beløb udgøre halvdelen af konfliktstøtten for et fuldtidsmedlem.  

Ved en eventuelt lockout vil alle lockoutede, uanset beskæftigelsesomfang, blive tilbudt et lån på 846 kroner pr. hverdag. Lånet vil blive tilbudt for hele måneder, og renten og øvrige vilkår koordineres med Lærernes Centralorganisation.

Hvis en varslet strejke bliver modsvaret af en lockout fra arbejdsgiverne, vil alle konfliktramte være omfattet af lånereglerne fra lockoutens start. Medlemmer der er udtaget til strejke, vil derfor overgå til samme betingelser som medlemmer, der ikke er udtaget til strejke.

Hvis en strejke eller lockout kun varer få dage, har hovedbestyrelsen mulighed for at ændre beløbene for konfliktstøtte og lån. 

Konfliktkontingent ved strejke og lockout
Både konfliktstøtte i tilfælde af strejke og lån i tilfælde af lockout vil trække veksler på foreningens dispositionsfond. Hovedbestyrelsen har derfor vedtaget, hvordan medlemmerne skal bidrage til dispositionsfonden i tilfælde af en konflikt.

I tilfælde af både strejke og lockout vil medlemmer, som ikke er i konflikt, blive opkrævet 1.000 kroner per påbegyndt måned, konflikten varer. Efter en strejke er ophørt, vil der blive opkrævet et ekstraordinært dispositionsfondsbidrag på 310 kroner oven i det sædvanlige dispositionsfondsbidrag på 90 kroner.

Medlemmer som var i strejke, vil ikke blive opkrævet ekstra dispositionsfondsbidrag. I tilfælde af en lockout vil der ikke blive opkrævet ekstra dispositionsfondsbidrag ved lockoutens ophør.

Hvis en konflikt kun varer få dage, har hovedbestyrelsen mulighed for at ændre beløbene for dispositionsfondsbidrag.

Medlemmernes deltagelse i aktiviteter
Hovedbestyrelsen tog desuden stilling til, hvordan foreningens medlemmer er stillet i forhold til foreningens egne demonstrationer og støtte til andre organisationer, der er i konflikt.

Hovedbestyrelsen opfordrer det enkelte medlem til at deltage i aktiviteter, som gennemføres efter beslutninger truffet på både lokalt og centralt niveau. Det står dog det enkelt medlem frit at deltage, men der er særlige forventninger til tillidsrepræsentanters deltagelse.

Hovedbestyrelsen har ikke endeligt fastlagt, hvor mange medlemmer der vil blive udtaget til strejke, og ud fra hvilke kriterier medlemmer vil blive strejkeudtaget. Den endelige beslutning afventer drøftelser i Lærernes Centralorganisation.

deltag i debatten