Du sikres ret til tjenestefrihed ved ambulant indlæggelse og pasning af familiemedlem

Overenskomsten sikrer bedre vilkår for tjenestefrihed ved pasning af syge familiemedlemmer

D 4. maj 2018

af Kirsten Herskind & Katrine Thornberg
OK18
OK18 resultat

Retten til tjenestefrihed med løn udvides. Det betyder, at retten ikke kun gælder, hvis dit barn indlægges på et hospital, men også, hvis barnet modtager ambulant behandling, som træder i stedet for hospitalsindlæggelse og kræver din tilstedeværelse. Retten gælder for pasning af børn under 14 år og i op til fem dage årligt. Behandleren skal oplyse om behandlingsformen og om denne træder i stedet for hospitalsindlæggelse.

Fra aftaleteksten:
"
En ansat har ret til tjenestefrihed med løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med den ansattes hospitalsindlæggelse sammen med et hjemmeværende barn under 14 år. Tilsvarende gælder, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet eller modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver den ansattes tilstedeværelse".

I overenskomsten slås det også fast, at du har ret til tjenestefrihed, hvis kommunen ansætter dig til at passe et nærtstående familiemedlem. En sådan ansættelse sker efter bevilling fra kommunen, og en række betingelser skal være opfyldt, for at pasningen i hjemmet kan bevilges. Ansættelsen er som udgangspunkt begrænset til 6 måneder.

Fra aftaleteksten:
"En ansat, der efter § 118 i lov om social service ansættes af kommunen til at passe en nærtstående i hjemmet, fordi vedkommende har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse, har ret til fravær. Der ydes ikke løn i perioden under fraværet, og perioden medregnes ikke i løn- og pensionsancienniteten". 

deltag i debatten