Central aftale kan påvirke din ferie

Skolen har ret til at flytte restferie og -frihed. Men på bestemte betingelser

D 1. april 2020

af Jette Morsing og Mikkel Hvid
Corona

De centrale aftaleparter indgik den 26. marts en aftale om ferie- og frihedsafvikling i den periode, hvor skolerne er i coronaberedskab og langt de fleste lærere arbejder hjemmefra. Det er en central aftale, som ikke forudsætter lokale aftaler på den enkelte skole.  

Brug friheden nu
Målet med den centrale aftale er at sikre, at den frihed og ferie, som du har til gode i dette ferieår, afvikles, i nedlukningsperioden. Tanken er, at skolerne får brug for arbejdskraften, når Danmark åbner igen.

I praksis betyder aftalen, at skolen med dags varsel kan kræve, at du afvikler op til fem dage ferie og frihed, mens du er hjemsendt. Men du kan kun blive tvunget til at afvikle ferie og frihed, som du har til gode i dette ferieår. Friheden skal afvikles som hele dage. Omsorgsdage og aftalte seniordage kan kun omplaceres, hvis du selv ønsker det.

I det centrale aftalepapir står der, at medarbejdere skal afvikle op til fem dage. Den formulering har givet anledning til en del forvirring. Skal’et gælder nemlig kun medarbejdere, som ”… ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts – 13. april 2020”.

Altså: Hvis der er hele dage i perioden fra den 28. marts og til den 13. april, hvor skolens ledelse ikke ønsker, at du varetager opgaver, kan du blive tvunget til at afvikle restferie, særlige feriedage eller afspadsering, som du måtte have til gode til dette skoleår. Men det kræver, at der er hele dage, hvor du ikke skal udføre opgaver, og at du har ferie og frihed til gode i dette ferieår.

Aftaler kan flyttes
Skolen kan også flytte op til fem dages restferie, frihed og særlige feriedage, som er planlagt til afvikling inden ferieårets udløb den 30. april, så friheden i stedet afvikles, mens du er hjemsendt. Hvis planlagt afvikling flyttes, kan det ske med kort varsel, men kun efter en dialog med dig. Giver flytningen dig udgifter til aflyste rejser eller lignende, skal ansættelsesmyndigheden holde dig skadesløs efter almindelige erstatningsretlige principper.

Vær opmærksom på, at skolen skal pege på, hvor ferie- og fridagene konkret skal og kan placeres. Og vær opmærksom på, at hvis din frihed omplaceres, skal du ikke arbejde på fridagene.

Det anbefales i den centrale aftale, at tre af de fem dage placeres på de tre dage inden påske, mens de to sidste placeres sammenhængende i uge 14 eller uge 16.

Hvis skolen flytter ferie og frihed, så den lægges, hvor du har nul-dage, skal hver af dagene medregnes med 7,4 timer i din arbejdstidsopgørelse, hvis du er fuldtidsansat. Det kan medføre, at du får overtid, når årets arbejdstid skal opgøres.

deltag i debatten