Aftalen og arbejdstidsreglerne

Lov 409 lever videre, men overenskomstaftalen rummer en række præciseringen omkring arbejdstiden på statens område

D 1. maj 2018

af Mikkel Hvid og Henrik Lykø Hansen
OK18
OK18 resultat

Også i den kommende overenskomstperiode reguleres din arbejdstid af lov 409. Det var ikke muligt for parterne på det statslige område at blive enige om en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Alligevel indeholder forliget en række konkrete præciseringer. Samtidig lægges der op til, at parterne optager forhandlinger om arbejdstid ved overenskomstforhandlingerne i 2021, såfremt parterne på det kommunale område bliver enige om en arbejdstidsaftale inden eller senest ved overenskomstforhandlingerne om tre år.

Lokalaftaler blåstemples
I forliget bekræfter parterne, at det er muligt at indgå lokalaftaler, som ”… fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser”, altså reglerne i lov 409 og i tjenestemændenes arbejdstidsaftale.

I både 2013 og 2015 advarede Moderniseringsstyrelsen skolerne mod at indgå lokalaftaler om arbejdstiden. Styrelsen mente, at det stred mod ånden i lov 409. Nu bekræfter parterne, at lokalaftaler er en mulighed.

Samtidig skriver parterne i aftaleteksten, at deres fælles målsætning er ”… et tæt og tillidsfuldt samarbejde imellem tillidsrepræsentanten og ledelsen”.

Endelig enedes parterne om, at ledelsen eller tillidsrepræsentanten kan søge bistand hos de centrale overenskomstparter, ”… i tilfælde af, at samarbejdet om arbejdstiden ikke fungerer på skolen/instititutionen”. Lærernes Centralorganisation og Moderniseringsstyrelsen vurderer i den konkrete situation behovet for bistand.

Opgaveoversigten får ny opmærksomhed
Parterne har også præciseret arbejdet med opgaveoversigten. Og de har tydeligtgjort tillidsrepræsentantens rolle i det arbejde.

I aftalen skriver de: ”Forud for skoleåret drøfter leder og tillidsrepræsentant, hvordan planlægning af skoleåret/arbejdsåret foregår på skolen/institutionen, herunder hvordan skolen/institutionen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten”.

Det er dermed formuleret som et krav og en forpligtelse.

Sagen kommer op igen
Endelig fremgår det af aftalen, at parterne vil optage forhandlinger om lærernes arbejdstid ved overenskomstforhandlingerne i 2021, hvis Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation enes om nye arbejdstidsregler.

Udgangspunktet for arbejdstidsforhandlingerne på det frie skoleområde bliver derfor forhandlingsresultatet på det kommunale område.  

Parterne er opmærksomme på, at en arbejdstidsaftale skal kunne rumme, at der i staten findes forskellige skoleformer. Hvis særlige forhold ved de enkelte skoleformer nødvendiggør tilpasninger i forhold til den kommunale aftale, indgår dette i forhandlingerne.

Sådan er aftalen i kommunerne

  • Arbejdstiden reguleres fortsat efter lov 409.
  • Umiddelbart efter afslutningen af overenskomstforhandlingerne indgår parterne i en forpligtende afdækning og et forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstiden og andre tiltag, der fremmer god undervising. Arbejdet gennemføres af en kommission med en kommissionsformand.
  • Kommissionen skal analysere og afdække udfordringer og muligheder med arbejdstidsregler på undervisningsområdet. Arbejdet skal inddrage eventuelle afledte virkninger.
  • Kommissionen skal fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger ”… med det formål at skabe størst mlig kvalitet i undervisning, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital”. Det fremhæves endvidere, at kommissionen skal afdække, ”… hvordan arbejdstidsregler skaber gennemskuelighed for læreren oved at tydeligegøre sammenhængen mellem de opgaver læreren skal løse, og den arbejdstid læreren har til rådighed”.
  • Parterne har et fælles ønske om et fornyet samarbejde og en ny start for folkeskolen og de kommunale skoleformer.

deltag i debatten