Tjenstlige samtaler

Tjenstlige samtaler er ikke særskilt omtalt i den arbejds- og ansættelsesretlige litteratur. Der findes derfor ikke nogen autoritativ definition af begrebet "en tjenstlig samtale".

Det er imidlertid en almindelig anerkendt opfattelse, at en tjenstlig samtale er en samtale, hvor lederen ønsker at drøfte en lærers udøvelse af tjenesten. Lederen skal gennem denne samtale afgøre, om dette giver anledning til en tjenstlig advarsel/påtale, hvor læreren får afstukket rammerne for sit virke på skolen, fordi de efter lederens opfattelse er overskredet.

Samtalen kan afsluttes med en advarsel/påtale, der indeholder en nøjagtig angivelse af, hvad det er læreren skal ændre ved udøvelsen af tjenesten samt hvad der kan ske såfremt læreren ikke retter sig efter henstillingen i advarslen/påtalen. En tjenstlig advarsel/påtale kan være skriftlig og/eller mundtlig.

En advarsel/påtale er skolelederens kraftigste direkte reaktionsmulighed før afsked i form af opsigelse eller bortvisning.

Husk

En tjenstlig samtale må ikke forveksles med en medarbejderudviklingssamtale.

Retningslinjer for tjenstlige samtaler

Retningslinier for hvordan en tjenstlig samtale skal afvikles, kan aftales i skolens samarbejdsudvalg. Herunder finder du eksempler på principper, der kunne indgå i skolens personalepolitik vedr. tjenstlige samtaler og evt. efterfølgende notat.

 • Tjenstlig samtale
  • Tillidsrepræsentanten orienteres om forestående tjenstlige samtaler i god tid inden de finder sted.
  • Lederen indkalder skriftligt til den tjenstlige samtale. Det skal stå i indkaldelsen, hvad samtalen skal handle om. Hvis grunden er, at lederen eller skolens bestyrelse er kontaktet skriftligt, vedlægges kopi af materialet. Hvis der har været tale om mundtlig kontakt, vedlægges et af lederen udfærdiget notat herom.
  • Læreren orienteres om den forestående tjenstlige samtale og tidspunktet for denne samt om muligheden for at tage en bisidder (TR) med til samtalen.
  • Orientering af læreren om, at en tjenstlig samtale skal finde sted, må aldrig gives umiddelbart før ferier, fridage eller weekender.
  • Orientering om og afvikling af samtalen bør finde sted indenfor samme uge.
 • Notat

  Hvis der udarbejdes et notat til personalemappen om indholdet af den førte samtale, forelægges notatet medarbejder og bisidder til orientering. Den ansatte orienteres om, at vedkommende kan vedlægge sine egne kommentarer.

  Nogle skoler ønsker en underskrift fra læreren på et sådant notat. Du skal være opmærksom på, at læreren ikke har pligt til at "Godkende"/”Acceptere”/”Tiltræde” et notat. Det er et arbejdspapir udarbejdet af skolelederen, og læreren kunne f.eks. være uenig i indholdet.

  Men læreren kan skrive under på, at pågældende har "set" notatet eller modtaget kopi af det. Der er således ikke tale om en accept af indholdet, men alene en tilkendegivelse om, at den pågældende er gjort bekendt med indholdet.