Ret og pligt

Som tillidsrepræsentant er du omfattet af 'Aftale om tillidsrepræsentant i staten mv.', som fastsætter en række rettigheder og pligter, der ligger i hvervet. 

At du som tillidsrepræsentant har pligt til både over for din organisation og over for din arbejdsgiver at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Den samme pligt påhviler ledelsen 

Forpligtelsen til at "fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold" indebærer, at du som tillidsrepræsentant skal forsøge at modvirke overenskomststridige handlinger blandt kollegerne, f.eks. arbejdsnedlæggelser.

Finder f.eks. et fagligt møde sted i arbejdstiden uden tilladelse fra arbejdsgiveren, er det en arbejdsnedlæggelse og et overenskomstbrud. Du skal i disse situationer hurtigst muligt inddrage FSL.

At du som tillidsrepræsentant fungerer som talsmand for kollegerne overfor ledelsen

Som tillidsrepræsentant har du tavshedspligt om medlemmernes personlige forhold, men kan drøfte dem med foreningen.

At du som tillidsrepræsentant skal holdes bedst muligt orienteret i forbindelse med forestående ansættelser og afskedigelser 

Du skal som tillidsrepræsentant holdes orienteret ved forestående afskedigelser eller andre skridt fra den ansættende myndigheds side vedr. de ansattes tjenesteforhold og skal orientere FSL om de væsentlige forhold.

Som tillidsrepræsentant er du endvidere FSL' s repræsentant på skolen og har derfor en pligt til at handle i overensstemmelse med gældende aftaler og overenskomster.

Som FSL' s repræsentant på skolen skal du som tillidsrepræsentant kunne redegøre for foreningens fagpolitiske holdninger. Du kan som tillidsrepræsentant ikke bindes til at være enig med FSL' s repræsentantskab, hovedbestyrelse og kredsbestyrelse.

Foreningen forventer dog, at du som tillidsrepræsentant indadtil og udadtil arbejder inden for de beslutninger og retningslinjer, som foreningen afstikker. Du skal som tillidsrepræsentant arbejde for og med de medlemmer, som du repræsenterer.

Du skal som tillidsrepræsentant forsøge at engagere medlemmerne i foreningsarbejdet, herunder aktivt formidle kontakten fra medlemmerne til foreningen og fra foreningen til medlemmerne.

Aktive og interesserede medlemmer med et højt fagligt niveau er en forudsætning for en velfungerende fagforening, men også for din egen gennemslagskraft som medlemmernes talsmand.