Årshjul til tillidsrepræsentanter

Du kan anvende århjulet som inspiration og huskeliste til planlægningen af dit arbejde som tillidsrepræsentant.

Nogle af punkterne er ”must”-punkter, andre er opmærksomhedspunkter og andre igen blot til inspiration.

 • August

  Tidsregistrering
  Som tillidsrepræsentant bør du på et medlemsmøde gøre opmærksom på vigtigheden af, at medlemmerne foretager en præcis og gennemført registrering af deres arbejdstid. Du bør desuden gøre opmærksom på/gennemgå foreningens registreringsenhed LærerLog, som er eksklusivt for medlemmer. 

  Nye lærere
  Som tillidsrepræsentant byder du nye kolleger velkommen ved et kort møde, hvor informationsbrevet og samtalearket sikrer, at der er fokus på, hvad der især er vigtigt at være opmærksom på, for en nyansat.

  Den nyansatte vil blive tilbudt medlemskab af Frie Skolers Lærerforening og besøg på hjemmesiden fsl.dk, hvor man hurtigt kan finde den information som man søger. Som tillidsrepræsentanten kan du hjælpe med at søge afklaret, at det nye medlem får den korrekte løn, pension og ansættelsesbrev.

  Pension
  Lærere, der kommer med en tjenestemandspension fra fx folkeskolen, kan bevare deres statsgaranterede pension og skal derfor ikke i Lærernes Pension.

 • September

  Skolens budget
  Skolen skal i samarbejdsudvalget (SU/MIO/SAU) orientere om skolens økonomi.

  Få indflydelse på budgettet ved at stille spørgsmål, indgå i en dialog og komme med kommentarer, som kan indgå i de endelige beslutninger. Gør det klart, om der er sammenhæng mellem den eksisterende lønpolitik og de afsatte midler til ny løn på budgettet. Brug SU/MIO/SAU og eventuelt kontaktmøder mellem TR og ledelsen.

  Frie Skolers Lærerforenings repræsentantskabsmøde
  Forslag til repræsentantskabsmødet skal sekretariatet modtages typist senest i september. Vær opmærksom på informationer om mødet i bladet Frie Skoler og i nyhedsbrevet for tillidsrepræsentanter.

 • Oktober

  Forhandlinger om decentral løn
  Du skal som tillidsrepræsentant anmode om forhandlinger om decentral løn, og forhandlingerne skal indledes - med mindre man på den enkelte skole har aftalt andre terminer. Dette kan typisk være i marts måned.

 • November

  Frie Skolers Lærerforenings Repræsentantskab
  Repræsentantskabsmøde i Frie Skolers Lærerforening holdes i slutningen af oktober eller i starten af november. Tid, sted og dagsorden bekendtgøres mindst to uger før repræsentantskabsmødet afholdes.

  Kandidatlister til formandsvalg og næstformandsvalg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest seks uger før repræsentantskabsmødet.
  Hovedbestyrelsen sender forslag til repræsentantskabsmedlemmerne senest tre uger før repræsentantskabsmødet.

  Aftaler om løntillæg
  Inden lønforhandlingerne med ledelsen får du som  tillidsrepræsentant dit mandat fra medlemmerne. Du indgår aftaler for alle lærere på skolen, men kun medlemmerne kan deltage i de forberedende medlemsmøder.
  Møder om faglige spørgsmål kan kun holdes udenfor arbejdstiden, medmindre ledelsen giver sin accept.  

  Lokal lønpolitik og forhandlingsprocedure
  En ajourført lønpolitik - hvor medlemmerne og ledelsen har fået afstemt forventningerne til ny løn - giver ledelsen og dig et godt udgangspunkt for en givtig proces i lønforhandlingerne. Du kan sætte emnet på dagsordenen på medlemsmøder og overfor ledelsen.

 • Februar

  Aftaler om arbejdstid
  I indledningen til  cirkulærerne om arbejdstid hedder det:

  ”Det er forudsat, at skolens ledelse efter de af skolens bestyrelse afstukne rammer i samarbejde med lærerne foretager planlægningen.” 

  Tjenestemændenes arbejdstidsregler indeholder mulighed for at indgå lokale aftaler.

  Såfremt skolens ledelse ønsker at indgå lokalaftaler om arbejdstiden, skal dette ske med dig som tillidsrepræsentant og ikke den enkelte lærer.

  Du forbereder de kommende drøftelser om arbejdstid ved at holde medlemsmøder, hvor der bl.a. kan drøftes fordele og ulemper ved fuld tilstedeværelse, evt. ønsker til lokalaftale, modkrav, hvis skolens ledelse ønsker lokalaftaler, m.m.

 • Marts

  Kredsgeneralforsamling
  Forberedelse til kredsgeneralforsamling, som holdes inden udgangen af april. Tid og sted bekendtgøres senest seks uger før afholdelsen. Senest tre uger før skal kredsbestyrelsen have modtaget kandidatlisterne og medlemmernes forslag til dagsordenen.

  Dagsordenen bekendtgøres senest to uger før forsamlingen. Kredsbestyrelsen skal sende indkomne forslag til kredsens medlemmer senest to uger før generalforsamlingen.  

  Ferie/feriepenge
  Er der blevet ansat lærere i løbet af det nye skoleår (senere end 1. september, hvor det nye ferieår starter), har de måske ikke optjent ret til ferie med løn i alle 5 uger. Har de nyansatte ikke et feriekort fra tidligere ansættelse, er der mulighed for at modtage dagpenge fra Lærernes A-kasse med henvisning til, at skolen har kollektivt ferielukket.
  Du kan gøre dine kolleger opmærksom på, at der kan være noget, de skal have fulgt op på, eventuelt via Lærernes A-kasse.

  Forhandlinger om decentral løn
  Tillidsrepræsentanten skal anmode om forhandlinger om decentral løn, og forhandlingerne skal indledes - med mindre man på den enkelte skole har aftalt andre terminer. Dette kan typisk være i oktober måned.

 • April

  Forhandlinger om arbejdstid
  Du skal søge afklaret, om ledelsen forventer/ønsker, at der skal være forhandlinger om arbejdstiden.

  Lærere der fylder 60 år
  Du kan i.f.m. planlægningen af det kommende skoleår gøre dine kolleger opmærksom på, at  fylder de 60 år i den kommende normperiode (skoleår), har de muligheden for at få 175 timer til egen disposition/seniorordning med nedsat tid med fuld pensionsoptjening.

 • Maj

  Valg af TR
  Du sørger for at foranstalte valg, hvor alle på overenskomsten kan deltage. Hvis der ikke er vedtaget en forretningsorden for valg af TR, bør det ske nu. Se Frie Skolers Lærerforenings forslag. Hent Vejledende forretningsorden her

  Skriftlig anmeldelse skal ske til foreningen, uanset om du TR fortsætter, eller en anden af kollegerne bliver valgt.

  Find skema til anmeldelse af TR valg her

 • Juni

  Nyansatte og ferie
  Du kan gentage overfor de medlemmer, som blev ansat efter 1. september året før, og som ikke har et feriekort fra tidligere ansættelse, at der er mulighed for at modtage dagpenge fra Lærernes A-kasse med henvisning til, at skolen har kollektivt ferielukket. De skal derfor kontakte Lærernes A-kasse før ferien.

  Arbejdstidsopgørelse
  Du orienterer på et medlemsmøde om, at skolen pr. 31. juli skal udarbejde en arbejdstidsopgørelse for normperioden, og at medlemmerne skal have opdateret deres egen registrering, således at de kan dokumentere deres eget tidsforbrug, hvis der skulle være uoverensstemmelse.  

  Opgaveoversigten
  Du skal skal være opmærksom på, at det enkelte medlem har fået/får en dialog med sin leder om opgaveoversigten for den kommende normperiode.