Sådan planlægges arbejdstiden på en skole uden tillidsrepræsentant

Den nye arbejdstidsaftale træder i kraft fra skoleåret 2022/23, men allerede nu går forberedelserne i gang. Læs her, hvordan arbejdstiden skal planlægges på en skole uden tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentanten er central

Et vigtigt element i den nye arbejdstidsaftale er, at lederen nu har pligt til at involvere lærerne.

Arbejdstidsaftalen lægger op til et langt større samarbejde om planlægningen af arbejdstiden end tidligere.

Det er fortsat lederen, der træffer de endelige beslutninger, men inden da skal lederen drøfte sine overordnede overvejelser med lærerne og lytte til de input, de har.

Arbejdstidsaftalen angiver konkret, hvornår tillidsrepræsentanten har ret til at bidrage til de lokale drøftelser og til på lærernes vegne at kvalificere grundlaget for planlægningen af arbejdstiden.

Formålet er at sikre indflydelse, transparens og mulighed for, at lærerne kan kvalificere ledelsens beslutninger og planlægning.

Pligten til at involvere lærerne i planlægningen af arbejdstiden forpligter nemlig lederen til på forhånd at drøfte principper og beslutninger med tillidsrepræsentanten.

Arbejdstidsaftalen gælder også på skoler uden tillidsrepræsentant

Arbejdstidsaftalen er en del af overenskomsten, og overholdelse af overenskomsten er betingelse for, at skolen kan få tilskud.

Skolen skal altså overholde bestemmelserne i arbejdstidsaftalen, men når der ikke er en tillidsrepræsentant, kan skolen ikke leve op til de bestemmelser, der direkte henviser til inddragelse af tillidsrepræsentanten.

På skoler uden tillidsrepræsentant skal skolen afholde et samarbejdsmøde, og skolen skal præsentere en såkaldt skoleplan.

Derudover skal skolen have en individuel dialog med lærerne om opgaveoversigten, og skolen skal udlevere opgaveoversigten senest fem uger før det nye skoleår.

Læs om samarbejdsmøde, skoleplan og opgaveoversigt herunder

 • Samarbejdsmøde

  Til samarbejdsmødet deltager skolens lærere og børnehaveklasseledere.

  På mødet præsenteres dels de overordnede målsætninger for skolen, dels ledelsens målsætninger for lærernes arbejde og opgaver. Desuden præsenteres ledelsens skoleplan (se herunder). 

  Inden mødet skal ledelsen desuden have lavet en skriftlig opsamling af det seneste års erfaringer med planlægningen af lærernes arbejdstid og lærernes opgavevaretagelse. Det forventes, at erfaringerne indgår som en del af grundlaget for samarbejdsmødets drøftelser. Da det er erfaringerne fra det forgangne år, kan I dog først stille krav om en sådan opsamling på samarbejdsmødet i 2023.

  Ledelsen skal desuden fastlægge principper for jeres tilstedeværelse, møde og aktiviteter på skolen. Principperne skal blandt andet sikre, at I kan mødes og arbejde kollegialt sammen, uden at det støder sammen med jeres individuelt planlagte opgaver og lignende. Det fremgår ikke, hvordan ledelsen skal formidle principperne til jer som lærere og børnehaveklasseledere, men det vil være naturligt, at det sker på samarbejdsmødet.

  Drøftelserne med dig og dine kolleger på samarbejdsmødet sker med henblik på at kvalificere ledelsens endelig beslutning om målsætningerne og skoleplanen. Først efter mødet beslutter ledelsen den endelige skoleplan og målsætningerne.

  På skoler med en tillidsrepræsentant skal lederen drøfte bl.a. målsætninger, prioritering af lærernes arbejdstid og principper for mødeaktivitet, tilstedeværelse og selvtilrettelagt arbejdstid med tillidsrepræsentanten inden samarbejdsmødet. 

  På skoler uden en tillidsrepræsentant kan det være svært at lave en fælles erfaringsopsamling og at komme med fælles input til drøftelserne og skoleplanen. Det kan dog være en fordel at koordinere jeres input på samarbejdsmødet. Det kan få afgørende betydning for planlægningen af jeres arbejdstid, at I ikke blot hver især forholder jer til egen arbejdstid og opgaver.

 • Skoleplan

  Skoleplanen indeholder ledelsens redegørelse for blandt andet skolens prioriterede indsatser, for prioriteringen af lærernes undervisning, principper for den individuelle forberedelse, beskrivelse af klasselærer-/kontaktlærerfunktionen og antallet af lærere på skolen.

  Planen drøftes på samarbejdsmødet, inden ledelsen beslutter den endelig plan.

  På skoler med en tillidsrepræsentant giver tillidsrepræsentanten input til skoleplanen, inden den fremlægges på samarbejdsmødet.

  Det skal skoleplanen indeholde

  • Grundlaget for ledelsens prioriteringer i forhold til planlægningen af arbejdstiden, herunder prioriteringerne i forhold til individuel forberedelse, det gennemsnitlige undervisningstimetal, prioriterede indsatser og opgaver samt prioriteringernes betydning for jeres øvrige opgaver
  • Overordnet beskrivelse af de prioriterede indsatser og opgavers indhold
  • Beskrivelse af klasselærer-/kontaktlæreropgaven
  • Hvad der på skolen forstås ved individuel forberedelse
  • Antal lærere på skolen

   

 • Opgaveoversigt

  Efter samarbejdsmødet udarbejder skolens ledelse den endelige skoleplan.

  Herefter skal skolens leder have en dialog med dig og dine kolleger om opgaveoversigten for skoleåret 2022/23. Det skal være en individuel dialog med hver enkelt, og du skal have dialogen med din leder, forud for at du får din endelige opgaveoversigt. 

  I den nye arbejdstidsaftale er det et krav, at du skal have din opgaveoversigt udleveret senest fem uger før skoleåret starter. Du skal altså senest ultimo juni 2022 vide, hvilke opgaver du forventes at løse i det kommende skoleår.

Skoleåret 2022/23: Forskel på planlægning af arbejdstiden med og uden tillidsrepræsentant

Når I ikke har en tillidsrepræsentant får I:

 • et samarbejdsmøde, hvor lærerne og ledelsen drøfter skoleplanen og den overordnede målsætning forskolen og undervisningen i det kommende skoleår.
 • en opgaveoversigt senest femuger før skoleårets start. Ledelsen skal udarbejde opgaveoversigten efter en individuel drøftelse med den enkelte lærer.

Når I ikke har en tillidsrepræsentant får I ikke:

 • præsenteret og drøftet det skriftlige grundlag for ledelsens prioriteringer før samarbejdsmødet
 • ret til at påvirke ledelsensprioriteringer med input før ledelsen præsenterer skoleplanen
 • ret til at drøfte med ledelsen, hvordan planlægningen og opgavefordelingen bliver mest gennemskuelig
 • ret til at påvirke principperne for lærernes tilstedeværelse, mødeaktiviteter og balancen mellem den enkelte lærers selvtilrettelagte arbejdstid og fælles kollegialt samarbejde.

Når I ikke har en tillidsrepræsentant kan Frie Skolers Lærerforening:

 • gøre skolen opmærksom på, at samarbejdsmødet skal afholdes
 • tjekke at skoleplanen lever optil arbejdstidsaftalens formelle krav
 • følge op på, at du får din opgaveoversigt, og at den lever op til kravene
 • følge op på, at skolen overholder bestemmelserne i den samlede arbejdstidsaftale.

Når I ikke har en tillidsrepræsentant kan Frie Skolers Lærerforening ikke:

 • komme med konkrete input, forslag og idéer til kvalificering af ledelsens prioriteringer og beslutninger
 • tage stilling til indholdet af den konkrete skoleplan
 • skabe transparens i den lokale samlede planlægning og opgavefordeling
 • sikre en relevant opsamling af lokale erfaringer fra sidste års planlægning og opgavefordeling.

Sådan er processen frem mod skoleåret 2022/23 for skoler uden tillidsrepræsentant

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til processen frem mod næste skoleår, kan du kontakt foreningens sekretariat.

Det gælder også, hvis du vil vide mere om valg af tillidsrepræsentant på din skole.​​​​​​