Hviletid og fridøgn

Reglerne om hviletid og fridøgn og passer på dig og dit arbejdsmiljø

Reglerne om hviletid og fridøgn kommer fra arbejdsmiljøloven. De er altså som udgangspunkt ikke en del af arbejdstidsaftalen. Omvendt har de stor betydning for planlægningen af din arbejdstid, da planlægningen aldrig må stride mod arbejdsmiljøloven.


Ifølge loven skal din daglige arbejdstid tilrettelægges, så du har en hvileperiode på mindst 11 timer inden for en periode på 24 timer. Hvis du kigger 24 timer tilbage, skal du altså have haft 11 timers hvile. Vær dog opmærksom på, at der med arbejdstidsaftalen er lavet undtagelsesbestemmelser både for ansatte på efterskoler og ansatte på grundskoler.

Herudover skal du inden for hver periode på syv døgn have mindst ét fridøgn på 24 timer, som ligger i forlængelse af en hvileperiode. Hvis du kigger syv døgn tilbage, skal du altså have haft en periode med mindst 35 timers sammenhængende hvile. Også for denne regel er der i arbejdstidsaftalen særregler, som betyder, at der i særlige tilfælde kan gå mere end 7 døgn, før du har krav på et fridøgn.


Skolens leder må ikke planlægge eller lade nogen udføre arbejde i strid med hviletidsbestemmelserne. Som ansat skal du også selv sørge for at overholde hviletidsbestemmelserne.


Lærere på efterskoler og på grundskoler med kostskoletilsyn skal desuden have en række fridage. Læs om fridage her.

Du kan tjekke din hviletid ved at kigge på dit skema. Du finder tidspunktet for arbejdets ophør/sluttidspunkt en bestemt dag. Når du tæller 24 timer tilbage fra dette tidspunkt, skal der ligge en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer.

Efterskoler

 • Hviletid

  Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Reglen kan dog fraviges ved uforudsete begivenheder, som kræver akut indsats på skolen, fx ulykker eller andre alvorlige episoder (force majeure).


  Når du har nattjeneste/rådighedstjeneste på skolen eller i eget hjem, betragtes tiden mellem 23.00 og 7.00 som hviletid. Hvis hviletiden afbrydes, har du efterfølgende krav på mindst 8 timers sammenhængende hviletid, selvom du skulle have varetaget andre opgaver i perioden. Den undervisnings- og tilsynstid, som du forhindres i at varetage på grund af forlængelse af hviletiden, indgår i opgørelsen af din arbejdstid.

  Ved lejrskoler ses bort fra hviletidsbestemmelserne, men du skal umiddelbart efter hjemkomsten have kompenserende hvileperioder i det opfang du ikke har fået hvileperioderne under lejrskoleopholdet.

  Du skal være opmærksom på, at der kan være indgået en lokalaftale mellem skolens ledelse og din tillidsrepræsentant, som betyder, at hviletiden kan nedsættes til 8 timer indtil 40 gange om året. Den kan dog ikke nedsættes to døgn i træk, medmindre det sker i forbindelse med en weekend eller søgnehelligdage.

 • Fridøgn

  Hvis du arbejder i weekenden, så du ikke har et fridøgn inden for en periode på syv døgn, har du i den efterfølgende weekend ret til en friperiode på mindst 48 timer i forlængelse af den daglige hvileperiode.
  Hvis et lejrskoleophold mv. strækker sig over en weekend, omlægges det ugentlige fridøgn, således, at der kan være op til 12 døgn mellem to fridøgn.

Grundskoler

 • Hviletid

  Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Hvis hvileperioden bliver kortere end 11 timer, fordi du akut bliver nødt til at fortsætte dit arbejde, for eksempel ved ulykke eller andre alvorlige episoder (force majeure), skal du have kompenserende hvileperiode. Det kan betyde, at senere timer skal overtages af andre.


  Den daglige hvileperiode kan nedsættes fra 11 timer til 8 timer op til 12 gange pr. normperiode/skoleår for den enkelte lærer.

  Du skal dog være opmærksom på, at skolens ledelse og din tillidsrepræsentant kan have indgået en lokalaftale, så den generelle nedsættelse af hviletiden til 8 timer udvides fra 12 til 20 gange pr. skoleår.

  Ved lejrskoleophold, ekskursioner, skolerejser og lignende fraviges reglen om 11 timers hvile.

 • Fridøgn

  Et fridøgn er en friperiode på mindst 24 timer plus hviletid, i alt 35 timer. Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du inden for en periode på syv døgn har mindst ét fridøgn. Hvis et lejrskoleophold mv. strækker sig over en weekend, omlægges det ugentlige fridøgn, således at der kan være op til 12 døgn mellem to fridøgn.


  Hvis du som lærer på en grundskole undtagelsesvis har tjeneste i forbindelse med en weekend, så du ikke har et fridøgn på mindst 24 timer inden for syv døgn, skal skolen planlægge et fridøgn senest på 10. dagen. Der kan altså højst være op til 10 døgn mellem to fridøgn, medmindre der lokalt er indgået aftale om, at der kan være op til 12 døgn mellem 2 fridøgn.

Kostskoler

Gælder kun for lærere med kostskoletilsyn

 • Hviletid

  Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Hvis hvileperioden bliver kortere end 11 timer, fordi du akut bliver nødt til at fortsætte dit arbejde, for eksempel ved ulykke eller andre alvorlige episoder (force majeure), skal du have kompenserende hvileperiode. Det kan betyde, at senere timer skal overtages af andre.


  Rådighedstjeneste på skolen er ikke hviletid.

  Ved lejrskoleophold, ekskursioner, skolerejser og lignende fraviges reglen om 11 timers hvile.

  Den daglige hvileperiode kan nedsættes fra 11 timer til 8 timer op til 12 gange pr. normperiode/skoleår for den enkelte lærer. Du skal dog være opmærksom på, at skolens ledelse og din tillidsrepræsentant kan indgå en lokalaftale, så den generelle nedsættelse af hviletiden til 8 timer udvides fra 12 til 20 gange pr. skoleår.

 • Fridøgn

  Et fridøgn er en friperiode på mindst 24 timer plus hviletid, i alt 35 timer. Afholdelse af en af de 26 Fridage kan også tælle som fridøgn. Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du inden for en periode på syv døgn har mindst ét fridøgn. Hvis et lejrskoleophold mv. strækker sig over en weekend, omlægges det ugentlige fridøgn, således at der kan være op til 12 døgn mellem to fridøgn.


  Hvis du som lærer på en grundskole undtagelsesvis har tjeneste i forbindelse med en weekend, så du ikke har et fridøgn på mindst 24 timer inden for syv døgn, skal skolen planlægge et fridøgn senest på 10. dagen. Der kan højst være op til 10 døgn mellem 2 fridøgn, medmindre der lokalt er indgået aftale om, at der kan være op til 12 døgn mellem 2 fridøgn.

Prøv Lærerlog

Registrerer din arbejdstid, advarer om overtid og beregner dine tillæg.

Læs mere

Kontakt Frie Skolers Lærerforening

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere