#REP23 Repræsentantskabsmøde 2023

2.-3. november på Hotel Nyborg Strand

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Frie Skolers Lærerforening. Foreningen afholder altid ordinære repræsentantskabsmøder i ulige år – næste gang den 2. til 3. november 2023.

Vi kender nu det valgte repræsentantskabet for 2023, og alle medlemmer modtager invitation til tilmelding. 

 

Repræsentantskabet skal vælge næstformand

Når repræsentantskabet mødes i Nyborg den 2.-3. november, skal de blandt andet vælge foreningens næstformand for de kommende fire år.  

Alle medlemmer kan stille op til posten som næstformand. Du kan dog ikke blive valgt, hvis du sidder i bestyrelsen for en skoleforening på det frie skoleområde, eller hvis du er bestyrelsesmedlem og har stemmeret i bestyrelsen for en fri skole. 

Læs om næstformandens vilkår

Sådan stiller du op

 • Du melder dit kandidatur ved at sende en stillerliste til fsl@fsl.dk.
 • Stillerlisten er et dokument, hvor 20 medlemmer af foreningen skriver under på, at de opstiller dig. Du skriver også selv under på, at du accepterer opstillingen.
 • Du skal melde dit kandidatur senest den 7. oktober

Hent en stillerliste

Læs den skriftlige beretning online

Temaer:

 • Corona ændrede alt
 • OK21 blev halet i land
 • Kampen for fair lærerløn
 • Organisering
 • State of the union - medlemstilfredshed
 • Arbejdsmiljøindsatsen
 • Organisering
 • State of the union - medlemstilfredshed
 • Arbejdsmiljøindsatsen

Program

Programmet er foreløbigt, og der kan derfor ske ændringer. Alle deltagere modtager det endelige program inden repræsentantskabsmødet. 

TORSDAG 2. NOVEMBER

15.00 Sidste mulighed for registrering og udlevering af
stemmesedler. Registrering kan ske fra klokken 9.

15.00 Repræsentantskabsmødet indledes.

 • Velkomst ved formand Uffe Rostrup.
 • Valg af dirigenter, stemmetællere og referent samt fastlæggelse af mødets forretningsorden.
 • Mundtlig beretning ved formand Uffe Rostrup.
 • Uddeling af Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris 2021 ved næstformand Monica Lendal Jørgensen
 • Tværgående drøftelser om centrale politiske beretnings-temaer.

19.00 Dagens møde afsluttes.

19.30 Middag, underholdning, fest.

FREDAG 3. NOVEMBER

09.00 Repræsentantskabsmødet genoptages.

 • Opsamling på gårsdagens tværgående drøftelser af beretningen.
 • Præsentation af højskolerne.

12.00 Frokost.

13.00 Hilsen fra formand for Lærernes Centralorganisation og Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

 • Paneldebat om det frie skoleområde med politiske ordførere.

14.30 Drøftelse og afstemning om beretningen.

 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af formand og næstformand for foreningen.
 • Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
 • Fastsættelse af budget og kontingent samt orientering om regnskab.

17.00 Afslutning af mødet.

18.00 Repræsentantskabsmødets seneste sluttidspunkt.

Repræsentantskabets medlemmer

Enhed
Antal repræsentanter
Hovedbestyrelsen
Alle medlemmer
Kredsbestyrelser
Alle medlemmer
Skoler med 1-19 medlemmer
En repræsentant
Skoler med 20-39 medlemmer
To repræsentanter
Skoler med 40 eller flere medlemmer
Tre repræsentanter
Kredse
En repræsentant pr. påbegyndte 80 medlemmer i kredsen
Pensionistudvalget
Fire repræsentanter
De studerende ved Den frie Lærerskole
To repræsentanter

Vigtige datoer

Dato
Anledning
1. maj
Medlemstal bliver gjort op for at fastslå antallet af pladser i repræsentantskabet for de enkelte kredse og skoler
Primo maj
Sekretariatet melder antallet af medlemmer på de enkelte skoler og i de enkelte kredse ud til skolerne og kredsene. Antallet af medlemmer afgør, hvor mange skolen og kredsen kan vælge til repræsentantskabet.
1. maj–15. august
Medlemmer der ønsker en af kredsens pladser i repræsentantskabet, kan melde deres kandidatur online
1. september
Sidste frist for at oplyse skolerepræsentanter ud over tillidsrepræsentant og evt. suppleant
1. september-10. september
Elektronisk valg af kredskandidater i kredse, hvor der er flere kandidater end kredsen har fået tildelt pladser i repræsentantskabet
17. oktober
Sidste frist for at melde valg af suppleant for skolerepræsentant ved forfald

Sådan vælges repræsentantskabet

 • På skoler med tillidsrepræsentant

  Færre end 20 medlemmer
  Tillidsrepræsentanten er skolens repræsentant.

  Mellem 20 og 39 medlemmer
  Tillidsrepræsentanten og -suppleanten repræsenterer skolens medlemmer. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentantsuppleant, gennemfører tillidsrepræsentanten et valg blandt medlemmerne for at finde skolens anden delegerede til repræsentantskabsmødet.

  Over 40 medlemmer
  Tillidsrepræsentanten og -suppleanten repræsenterer skolens medlemmer. Tillidsrepræsentanten gennemfører et valg blandt medlemmerne for at finde skolens tredje delegerede.

  Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentantsuppleant, vælges også den anden delegerede blandt medlemmerne.

  Praktisk om valgene
  Valgene gennemføres i august 2023, og tillidsrepræsentanten melder resultatet til sekretariatet senest 1. september 2023. Oplysningerne sendes til Pernille Strøier på pst@fsl.dk

  Ved forfald
  Hvis tillidsrepræsentant får forfald, indtræder suppleanten, hvis en sådan er valgt.

  Hvis repræsentanten/begge repræsentanter/alle tre repræsentanter fra en skole får forfald, vælger skolens medlemmer selv én suppleant og meddeler valget til Frie Skolers Lærerforenings sekretariat. Dette skal ske, senest tre uger før repræsentantskabsmødets afholdes.

 • På skoler uden tillidsrepræsentant

  Medlemmerne på skoler uden tillidsrepræsentant vælger i august 2023 det antal repræsentanter, som medlemstallet berettiger skolen til.

  • Skoler med færre end 20 medlemmer kan vælge et medlem til repræsentantskabet.
  • Skoler med mellem 20 og 39 medlemmer kan vælge to medlemmer til repræsentantskabet.
  • Skoler med flere end 40 medlemmer kan vælge tre medlemmer repræsentanter til repræsentantskabet.

  Praktisk om valget 
  Sekretariatet sender mail til alle medlemmer med oplysning om antal medlemmer på skolen og med en opfordring til at vælge en (eller flere) repræsentant(er) blandt Frie Skolers Lærerforenings medlemmer på skolen. Valgets resultat meddeles af den udpegede kontaktperson til sekretariatet senest 1. september 2023.

  Hvis det ikke er muligt at gennemføre et valg på skolen, sender de medlemmer af Frie Skolers Lærerforening, der måtte ønske at opstille, senest 1. september 2023 mail til sekretariatet.

  Hvis der er flere, som ønsker at deltage, end skolen er berettiget til, trækker sekretariatet lod blandt kandidaterne. Ønsker om at deltage sendes til Pernille Strøier på pst@fsl.dk.

 • I kredsene

  Valg af kredsrepræsentanter
  Hver kreds vælger et antal kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet. Kredsene kan sende en repræsentant for hver påbegyndt 80 medlemmer, der er i kredsen. Medlemstallet opgøres 1. maj i repræsentantskabsåret.

  Kandidater, som ønsker at blive valgt som kredsrepræsentant, opstiller sig selv i perioden 1. maj – 15. august 2023 på foreningens hjemmeside. Her præsenterer kandidaterne sig selv.

  Er der flere opstillede kandidater end repræsentantskabspladser i kredsen, vil der blive gennemført et valg. Valget foregår elektronisk og gennemføres i perioden 1. – 10. september 2023.

  Ikke-valgte kandidater vil fungere som suppleanter for de valgte. Suppleanterne indkaldes i rækkefølge efter antal stemmer.

  Hvis en opstillet kredskandidat vælges som skolerepræsentant, udgår pågældende af valglisten.

 • Særligt for kombinerede skoler

  For kombinerede skoler gælder følgende:

  • Kombinerede skoler, som pr. skæringsdatoen 1. maj i repræsentantskabsmødeåret har ingen eller én tillidsrepræsentant, behandles i alle henseender efter reglerne for én skole.
  • Kombinerede skoler, som pr. skæringsdatoen 1. maj i repræsentantskabsmødeåret har to tillidsrepræsentanter, behandles i alle henseender efter reglerne for to skoler.
  • Kombinerede skoler, som i repræsentantskabets valgperiode går fra pkt. 1 til 2, opfattes som værende blevet to skoler pr. datoen for godkendelsen af valget af tillidsrepræsentant. Hvis der var tale om en skole uden tillidsrepræsentant, og der allerede er valgt skolerepræsentant, udtræder denne af repræsentantskabet, som det også vil ske på en ikke-kombineret skole, der nyvælger tillidsrepræsentant i repræsentantskabsperioden.

Tidligere repræsentantskabsmøder

I lige år afholdes generalforsamling. 

Læs mere