Hvis jeg skulle uddele æbler til uddannelses- og skolepolitikken i 2019, så ...

Et blogindlæg af næstformanden for Frie Skolers Lærerforening Monica Lendal Jørgensen

D 3. januar 2020

af Monica Lendal Jørgensen, Næstformand for FSL
Debat

Afskaffelsen af uddannelsesloftet
Afskaffelsen betyder, at du ikke længere skal vente seks år, inden du kan tage en anden uddannelse. Det betyder f.eks., at en pædagog, der på et senere tidspunkt i sit liv ønsker sig en læreruddannelse, kan tage den, ligesom en sygeplejerske kan vælge at uddanne sig til læge. Det var VLAK-regeringen, som i 2016 indførte uddannelsesloftet med stemmer fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Med uddannelsesloftet oplevede vi, at studerende undlod at færdiggøre deres uddannelse af frygt for, at de skulle havne i en situation, hvor ny uddannelse ikke var mulig. I en verden, hvor forandringerne kommer med overvældende hastighed, er det helt nødvendigt, at den slags hindringer for videreuddannelse bliver fjernet.

Uddannelsesloftet blev fjernet fra regeringens finanslovsforslag efter pres fra støttepartierne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Fem æbler til støttepartierne for at afskaffe uddannelsesloftet.

Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget på skole- og uddannelsesområdet 
De tilbagevendende toprocent-besparelser blev med finansloven taget af bordet, og det har kæmpestor betydning for hele sektoren. På det frie skoleområde betyder det, at efterskolerne fritages for besparelser i 2020, men desværre kompenseres der ikke for alle de tidligere års nedskæringer.

Et skridt i den rigtige retning og forhåbentlig et signal om, at uddannelse ikke for evigt skal betragtes som en udgift, der skal begrænses, men i højere grad som en investering i fremtiden – både menneskeligt og økonomisk.

4 æbler til regeringen for at afskaffe omprioriteringsbidraget (det sidste æble gives, når der rettes op på de forrige års besparelser)

Oprettelsen af læreruddannelseskommissionen
Kommissionen blev til på baggrund af evalueringen af den nuværende læreruddannelse. Evalueringen gjorde det tydeligt, at læreruddannelsen er for usammenhængende, at studieintensiteten er for lav, og at tilknytningen til forskningen er for ringe.

Kommissionen blev nedsat af den forrige minister, Tommy Ahlers (V). Kommissionen skulle komme med anbefalinger til en ny læreruddannelse, både hvad angår indhold og rammer. Desværre endte året med, at den nye minister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), satte kommissionens arbejde på standby, og det er meget usikkert, om arbejdet med udvikling af en ny læreruddannelse fortsætter.

Det er helt uforståeligt, da der er alt for få ansøgere til uddannelsen og alt for stort frafald undervejs. Der mangler lærere i grundskolen, og det problem skal en ny læreruddannelse være med til at løse.

4 æbler til Tommy Ahlers (V) for modet til at oprette en læreruddannelseskommission.

1 æble til Ane Halsboe-Jørgensen for at holde en lille dør på klem for kommissionen og for at indlede en dialog med de lærerstuderende

 

Oprettelsen af et ekspertudvalg for 10.-klasse
Som en del af bestræbelserne på at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, nedsatte den forrige regering et ekspertudvalg – uden virkelighedens eksperter. Lærerne er f.eks. ikke repræsenteret. Ekspertudvalget skulle komme med anbefalinger til, hvordan 10.-klasse i højere grad kan levere elever til erhvervsuddannelserne.

Som reaktion på dette slog Frie Skolers Lærerforening sig sammen med en lang række andre organisationer – lærere, ledere, elever, forældre, skoleorganisationer m.fl. – for at komme med et modspil fra virkelighedens verden. Et modspil med synspunkter om, at 10.-klasse ikke blot skal være fødekanal for en bestemt ungdomsuddannelse, og at 10.-klasse har sit helt eget formål i forhold til elevernes udvikling både fagligt og socialt – og som retter sig mod en bred vifte af ungdomsuddannelser.

Det er usikkert, hvad der sker med regeringens ekspertudvalg for 10.-klasse, da den nuværende minister endnu ikke har meldt ud, om udvalget fortsætter eller ej. Det er dog helt sikkert, at debatten om 10.-klasse ikke er slut, uanset om ekspertudvalget arbejder videre eller ej.

1 æble til den tidligere regering for at sætte spot på erhvervsuddannelsernes rekrutteringsudfordring.

5 æbler til de mange organisationer på området, som står sammen for at bevare 10.-klasse som et alment tilbud for alle unge, der har behov for personlig eller faglig udvikling inden starten på en ungdomsuddannelse.

deltag i debatten