CORONA: Find svar på de oftest stillede spørgsmål

Regeringens lukninger og genåbninger af skolerne rejser en lang række spørgsmål for dig som lærer og lønmodtager på en fri skole. Frie Skolers Lærerforenings svarer her på de mest almindelige spørgsmål.

D 15. juni 2021

Corona

Der kommer løbende nye retningslinjer. Vi arbejder på at få spørgsmål/svar-listen opdateret hurtigst muligt i takt med, at der ligger mere information klar.

Senest opdateret 15. juni 2021.

 

Hvilke restriktioner og anbefalinger er ophævet fra den 14. juni 2021? 

Krav om mundbind/visir ophæves på hele Børne- og Undervisningsministeriets område, men det vil fortsat være en ret for pædagogisk personale i grundskolen at bære visir. 

Restriktioner og anbefalinger for grundskoler samt kost- og efterskoler fjernes, så det blandt andet igen bliver muligt at undervise på tværs af klasser eller klassetrin i grundskolen samt at blande klasser i ungdoms- og voksenuddannelser. 

Anbefalinger om sociale og faglige arrangementer ophæves. 

Anbefalinger om afstand i grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser ophæves. 

I grundskoler og på efterskoler mv. overgås til fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning. 

 

Sidste skoledag – hvad kan lade sig gøre? 

Fra 14. juni gælder for fejringer på skoler og uddannelsesinstitutioner, at skoler og institutioner bør følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejledning 'COVID-19: Forebyggelse af smittespredning' (sst.dk), hvor det blandt andet fremgår, at man bør have skærpet opmærksomhed på grundelementer i forebyggelse af smittespredning, der er følgende: 

 • isolation af smittede, 
 • reduktion af dråbesmitte og 
 • reduktion af kontaktsmitte for eksempel med fokus på håndhygiejne og rengøring. Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling. 

Regler for og anbefalinger om test gælder fortsat ved fejringer på skoler og institutioner og omfatter såvel elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende, herunder besøgende på mindst 15 år ved enkeltstående arrangementer. 

På grundskoler mv. gælder en kraftig opfordring til test, mens der på ungdoms- og voksenuddannelser gælder et krav om test. Arrangementer skal afholdes inden for rammerne af det store forsamlingsforbud på 500 personer. 

 • Coronatest

  Hvilke regler gælder der for test?

  For grundskoler og kostafdelinger opfordrer sundhedsmyndighederne kraftigt til at alle ansatte og elever over 12 år lader sig teste, således at den pågældende kan fremvise en dokumentation for gennemført test indenfor de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen.

  For efterskoler er der krav om test frem til den 31. juli 2021. Det vil sige, at ophold på efterskolen er betinget af, at elever og ansatte har dokumentation for gennemført test inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen.

  Testen kan både være PCR test eller en hurtigtest(antigentest).

  • 1. august: Krav om test på ungdoms- og voksenuddannelser ophæves. Krav om test på efterskoler og frie fagskoler overgår til en kraftig opfordring. 
  • 1. oktober: Opfordring til test i grundskolen og på efterskoler mv. ophæves. 


  Er testsupervision lærerarbejde?
  Nej - det er vigtigt at være opmærksom på, at det at være supervisor ikke er et lærerarbejde. Skolens ledelse kan derfor ikke pålægge dig opgaven, men du kan godt melde dig frivilligt til at være supervisor, hvis du tænker, det giver mening. Gør du det, så er det vigtigt, at du læser nedenstående først:

  • Hvis du melder dig frivilligt som supervisor
   Din indsats som supervisor kan få konsekvenser for din ansættelse. Supervisor-opgaven er ny, både for dig og for skolen. Du bør derfor tage en grundig drøftelse med din leder om, hvad I hver især tænker, der ligger i opgaven, og hvordan den passes ind i din øvrige opgavevaretagelse. Som med alle andre opgaver kan en god forventningsafstemning være nyttig. For som med alle andre opgaver kan det nemlig få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis I ikke er enige om opgavevaretagelsen.

  • Du arbejder på skolens ansvar – men forsikringsspørgsmålet er usikkert
   Hvis du frivilligt påtager dig opgaven som supervisor, udfører du opgaven på skolens ansvar og risiko. Medmindre du optræder uansvarligt og ansvarspådragende, kan du altså ikke blive gjort ansvarlig for eventuelle uheld og fejl i forbindelse med selvtestene. Omvendt er det uklart, om skolens forsikring dækker det erstatningsansvar, som skolen eventuelt kan blive mødt med i forbindelse med denne helt nye opgave. Det kan derfor være en god ide også at tage dette med i snakken om opgavevaretagelsen, så det er klart også for din ledelse.

   

  Kan skolerne kræve, at jeg lader mig teste for corona?

  Den enkelte grundskole kan med henvisning til myndighedernes anbefaling kræve, at de ansatte lader sig teste to gange ugentligt. Hvis skolen ikke stiller et sådant krav, er det helt op til dig selv, om du tager en test.

  Uanset om du er ansat på en efterskole eller på en grundskole, kan du som udgangspunkt ikke nægte at lade dig teste, hvis myndighederne eller din skole kræver det.

  Frie Skolers Lærerforening vurderer, at skolerne med henvisning til den anbefaling som udgangspunkt kan kræve, at alle medarbejdere, som møder ind på skolen, bliver testet. Kravet skal stadig være skriftligt.

  Skolen skal ifølge loven sikre, at testningen foregår på betryggende vis. Frie Skolers Lærerforening mener som udgangspunkt ikke, at det er betryggende, at ansatte tester hinanden. Hvis du er i tvivl, om skolens test-tilbud er betryggende, kan du kontakte Frie Skolers Lærerforening.

  Når skolen kræver, at du som ansat lader dig teste, skal skolen afholde alle relevante udgifter i forbindelse med testen, og den tid, du bruger på testen, medregnes i din arbejdstid. Det gælder også, hvis der er langt til testcentret, eller hvis du kun kan blive testet uden for normal arbejdstid.

   

  Kan skolen kræve, at jeg fremviser dokumentation for test?

  Har du fået pålagt en test, skal du oplyse din arbejdsgiver om resultatet af testen, når du har modtaget det. Din arbejdsgiver har samtidig krav på at få vide, hvornår testen er foretaget. 

  Hvis din arbejdsgiver forlanger det, skal du dokumentere over for din arbejdsgiver, om testresultatet er positivt eller negativt. Hvis du skal dokumentere testresultatet over for din arbejdsgiver, kan det ske ved at fremvise den i elektronisk form, og har du ikke resultatet elektronisk, kan det videregives ved eksempelvis en tro- og loveerklæring. 

   

  Kan jeg nægte at lade mig teste, hvis skolen kræver det?

  Nej, det kan du som udgangspunkt ikke. Der kan være ganske særlige omstændigheder omkring dig, som betyder, at du kan undslå dig en test. For eksempel hvis du får en lægeerklæring på, at du ikke vil kunne klare en test. Eller hvis skolens tilbud ikke er tilstrækkeligt trygt og sikkert. 

  Men generelt lyder rådet: Hvis skolen kræver, at du bliver testet, skal du lade dig teste.

  Hvis du overvejer ikke at efterleve testkravet fra skolens ledelse, bør du altid først have rådført dig med en af sekretariatets konsulenter. Du kan skrive til os på fsl@fsl.dk eller ringe på 87 46 91 10 i telefonernes åbningstid.

   

  Kan jeg slippe for en coronatest?

  Hvis skolen eller myndighederne kræver, at du tager en test, kan du kun i ganske særlige tilfælde undlade at følge kravet. Du kan blive undtaget for testkravet:  

  • hvis din læge bekræfter, at du af medicinske årsager ikke bør tage en test 
  • hvis din læge bekræfter, at du på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en test 
  • hvis du kan dokumentere, at du inden for de seneste 8 måneder har været testet positiv 
  • Hvis du kan dokumentere, at du er påbegyndt et vaccinationsforløb med covid-19 for mere end 14 dage siden og højst 42 dage efter første dosis 
  • Hvis du kan dokumentere, at du er færdigvaccineret for mere end 14 dage siden. 

  Hvem bestemmer, om vi som lærere skal lade os teste for corona? Er det ledelsen?

  Ja, skolen har også i denne situation fortolkningsfortrinnet. Så det er skolens ledelse, som bestemmer, om det er et krav hos jer.

   

  Hvem dækker udgifterne, når jeg skal testes for corona?

  Hvis skolen kræver, at du bliver testet, skal skolen dække alle relevante udgifter i forbindelse med din test. Og den tid, du bruger på at blive testet, medregnes som arbejdstid, uanset hvor langt du har til teststedet, og uanset hvornår på dagen testen gennemføres. Vær her også opmærksom på overtid, ulempegodtgørelse mv.

  Men det er kun, hvis skolen kræver det, at test er arbejdstid. Hvis du frivilligt lader dig teste, har du ikke krav på betaling fra din arbejdsgiver.

   

  Hvad gør man, hvis man er testet positiv?

  Hvis du testes positiv for corona, skal du kontakte dem, du har været i nær kontakt med i en periode på 48 timer, fra du fik symptomer, eller – hvis du ikke har haft symptomer – 48 timer, før du fik taget testen. Disse nære kontakter opfordres til at kontakte deres egne læger og få en test og at isolere sig selv, indtil testsvaret ligger klar.

  Du betragtes som nær kontakt, hvis:

  • Du bor sammen med en smittet person.
  • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
  • Du i mere end 15 minutter har været tæt på en smittet person inden for 2 meter (f.eks. ved samtale).
  • Du har været sammen med en smittet person inden for 2 meter i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
  • Aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale og råb.
  • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse, fx fitness eller yoga.
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.
  • Som smittet har du ret til løn under sygdom, mens de nære kontakter har ret til løn under lovligt fravær.

   

  Skal jeg køre med elever, som er testet positive?

  Nej, det skal du ikke. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har nu bekræftet, at det ikke er din opgave som lærer at køre elever, der er testet positive ved en kviktest, til et testcenter, hvor de kan få taget en opfølgende og mere pålidelig pcr-test. 
   
  Styrelsen skriver i brevet, som også er sendt til Efterskoleforeningen, at forældre eller nære relationer i stedet kan stå for transporten til testcenteret. 
  Samtidig understreger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at elever, der er testet positive med en kviktest, har lov til at blive på skolen, indtil de modtager svaret på deres pcr-test. Eleverne skal i selvisolation, skriver styrelsen og understreger, at efterskolerne skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, når elever er testet positive. 
   
  Hvis du bliver pålagt at køre en positiv-testet elev til testcentret, bør du straks kontakte din tillidsrepræsentant eller Frie Skolers Lærerforenings sekretariat. Skolens ledelse kan ikke pålægge dig at udføre opgaven. Men hvis den gør det alligevel, må du ikke nægte at udføre orden. Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser. 

 • Grundskoler

  Hvad er de generelle anbefalinger om praksis og afstand i grundskolen?

  • Opdatering følger

   

  Hvilke afstandskrav gælder?

  Lærere og pædagoger bør, så vidt som de pædagogiske og læringsmæssige hensyn tillader det, holde mindst 1 meters afstand til elever. Den generelle anbefaling om at holde 1 meters afstand gælder derfor eksempelvis ikke ved behov for omsorg, fx børn der skal trøstes eller hjælpes, eller når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres, fx ved hjælp til løsning af opgaver.  

  Personale bør holde 1 meters afstand til hinanden, herunder fx på gangarealer, lærerværelser, i mødelokaler m.v. 

  Personer i risikogruppen skal fortsat holde 2 meter til både elever og kolleger. 

  Der tages særligt hensyn til personale, der kan være i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19, i tilrettelæggelse af den enkeltes arbejde og fx indretning af arbejdspladsen. 

   

  Må vi tage på lejrskole?
  Ja, sundhedsmyndighederne har åbnet for lejrskoler. Opdatering følger. 

   

  Min skoleleder har besluttet, at vi skal på lejrskole. Er det i orden? 

  Ja, men hvis din skoleleder planlægger en lejrskole her i landet eller til udlandet (gul zone), skal der foreligge en risikovurdering, som skolens arbejdsmiljøorganisation udarbejder med fokus på nedenstående opmærksomhedspunkter. Det er skolen, der har ansvaret for de smittede - både elever og personale. 

  Ved planlægning af en tur med overnatning er det vigtigt, at de ansvarlige sikrer, at turen er forberedt, så der ikke opstår uklarhed ved håndtering af opstået smitte undervejs. Det skal også sikres, at det er let at følge de smitteforebyggende råd herunder:  

  • At der gives information til deltagerne/forældre, der beskriver smitteforebyggende anbefalinger, herunder at man ikke skal møde op ved symptomer på sygdom 
  • At der testes med samme frekvens som på skolen (efterskoler)
  • At der bør foreligge en plan for håndtering af personer med opståede symptomer samt nære kontakter under turen, herunder selvisolation, indtil personerne kan komme hjem.  
  • En plan for de opfølgende PCR-test af de relevante personer på destinationen i tilfælde af positiv kviktest 
  • Aftale om afhentning af børn af forældre/værge i tilfælde af opstået smitte. Skolen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre en elev hjem, der er testet positiv ved PCR-test. Der må ikke benyttes offentlig transport.  
  • Planlæg, at flest mulige aktiviteter afholdes udendørs. 
  • At skolen følger Udenrigsministeriets vejledninger for rejser i udlandet 
 • Kost- og efterskoler

  Hvad er de generelle anbefalinger om praksis og afstand på kost- og efterskoler?

  • Opdatering kommer
 • Nødundervisning

  Hvad er nødundervisning egentlig?

  Nødundervisningen beskrives første gang den 15. maj 2020 i en bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet. Bekendtgørelsen omfatter alle de frie skoleformer, også højskolerne.

  I bekendtgørelsen står, at skolerne har pligt til at tilbyde nødundervisning i de tilfælde, hvor corona og corona-restriktioner gør det umuligt at gennemføre den almindelige undervisning.

  Nødundervisningen giver altså skolerne mulighed for at leve op til deres (nød-)undervisningsforpligtelse i en situation, hvor de ikke kan tilbyde en undervisning, som følger de almindelige regler om fremmøde, timetal, linjefagsdækning, faglig progression, læringsmål og så videre.

   

  Er nødundervisning det samme som onlineundervisning?

  Nødundervisning kan både foregå som fysisk undervisning på skolen og online. Man kan altså ikke sætte lighedstegn mellem onlineundervisning og nødundervisning.

   

  Skal nødundervisning leve op til den almindelig undervisning?

  I det omfang det overhovedet er muligt, skal nødundervisningen leve op til den almindelige undervisning. Men skolens ledelse skal i nært samarbejde med lærerne og det øvrige personale udfolde "… enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger …" på praktisk og pædagogisk at afbøde den negative effekt, de usædvanlige omstændigheder har på elevernes skolegang og læringsudbytte.

   

  Skal der laves erstatningsundervisning?

  Når nødundervisning slutter, skal skolen ikke give erstatningsundervisning til elever og kursister. Og de planlagte timer, som nødundervisningen erstatter, medregnes, når det skal afgøres, om skolen lever op til sin undervisningsforpligtelse.

  (Kilde: www.retsinformation.dk og www.uvm.dk

 • Afsluttende prøver og opgaver

  Kan jeg tvinges til at være censor på fremmed skole, hvis jeg ikke er vaccineret? 

  Din skoleleder kan pålægge dig at være censor ved de mundtlige prøver. Hvis du er utryg ved situationen, vil vi opfordre dig til at tale med din leder om din utryghed. Der er den mulighed, at en anden kan få opgaven, eller hvis den afholdende skole har mulighed for at afvikle prøven således, at du som censor deltager virtuelt.

   

  Kan de mundtlige prøver afholdes virtuelt? 

  Opstår der problemer for en censor med at gennemføre hvervet, for eksempel ved symptomer på COVID-19 eller anden forhindring, vil censors hjemskole efter sædvanlig praksis kunne kontakte den prøveholdende skole, så censor fritages for opgaven, hvorefter den prøveafholdende skole på vanlig vis finder en erstatning. 

  Det kan i nogle situationer, for eksempel hvis censor er hjemsendt pga. test, men ikke har symptomer, også være en løsning, at censor deltager og udøver censur virtuelt. Dette gælder tilsvarende, hvis eksaminator er hjemsendt. I den situation vil eleven sidde fysisk på skolen sammen med eksaminator, censor eller en anden udpeget af den prøveafholdende skole til at varetage hvervet. Der er således ikke tale om en virtuel prøve for eleven. 

  Det skal understreges, at censorer og eksaminatorer ved fysisk fremmøde bør følge Sundhedsstyrelsens til hver en tid gældende retningslinjer både under transport og ved ophold på skolen. 

 • Risikogrupper

  Jeg er i risikogruppen. Har jeg så ret til som ansat at blive hjemme for at beskytte mig selv?

  Det korte svar lyder: Hvis du er i risikogruppen, kan du have ret til at blive hjemme med fuld løn. Den mere uddybede forklaring følger her:

  Fra og med den 20. maj 2020 har du ret til at blive hjemme fra arbejde, hvis du er i en af de risikogrupper, som Sundhedsstyrelsen har identificeret. Det samme gælder, hvis du deler husstand og er i familie med en person i risikogruppen.

  Følgende betingelser skal være opfyldt, for at du bliver omfattet af den særlige ordning:

  • Din egen læge skal vurdere, at du efter en konkret og individuel lægelig vurdering er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med corona.

  • Skolen skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer med øget risiko. Du skal eksempelvis sikres mulighed for at holde to meters afstand til kolleger og andre på arbejdspladsen eller sikres med anvendelse af barrierer. Du skal også kunne undgå ansigt til ansigt-kontakt i mere end 15 minutter.

  • Du skal opfylde et særligt beskæftigelseskrav i forhold til kommunen.

  • Skolen har ret til refusionsadgang.

  Ordningen er indtil videre midlertidig frem til og med 30. juni 2021.

   

  Jeg er i risikogruppen, hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis du er utryg ved at møde op på skolen og mener, at du er i risikogruppen, skal du kontakte din læge. Det er lægen, som ud fra en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering afgør, om du skal møde på arbejde, eller om du skal blive hjemme.

  Hvis lægen afgør, at du skal blive hjemme, skal du kontakte skolen og aftale, hvilke muligheder der er for hjemmearbejde eller omplacering til opgaver uden personkontakt. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis skolen ønsker det.

  Hvis skolen ikke kan finde en løsning, hvor du kan arbejde hjemme eller undgår personkontakt, skal du straks kontakte Frie Skolers Lærerforening. Du må ikke blive væk fra arbejde alene på lægens råd og anbefaling.

   

  Min ægtefælle eller mit barn er i en af risikogrupperne, hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis man bor sammen med en person i øget risiko, for eksempel en partner eller et barn, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man skærper opmærksomheden på at følge de generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning.

  Bor man sammen med en person, der er i øget risiko, kan man i udgangspunktet godt gå på arbejde.

  I de tilfælde, hvor der pga. særlige forhold alligevel kan være behov for omplacering eller hjemmearbejde, anbefales det, at du og din leder i fællesskab drøfter, hvad der kan lade sig gøre.

  Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din læge.

   

  Jeg er i risikogruppen/har en i husstanden i risikogruppen og har talt med min læge. Lægen vurderer, at der ikke er noget sundhedsfagligt til hinder for, at jeg møder fysisk ind på skolen, men jeg er stadig bekymret. Hvad gør jeg?

  Du skal kontakte din skoleleder og undersøge, om der er mulighed for at blive omplaceret til opgaver uden personkontakt, eller om du arbejder hjemmefra. Selv om lægen siger, at du godt kan komme på skolen, må skolelederen gerne tage hensyn til dig og din bekymring og finde en løsning, så du kan arbejde uden at komme på skolen.

  Hvis der ikke kan findes en sådan løsning, så må du møde ind på arbejde og sørge for at overholde alle forholdsregler omkring afstand, rengøring osv. Skolerne er blevet pålagt en række tiltag, der betyder, at smitterisikoen ikke vurderes til at være større i skoler, end den er i det omgivende samfund. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke uden lægelig dokumentation kan blive hjemme. Du skal tænke på det på samme måde, som hvis der var tale om sygdom: Her kan du heller ikke undlade at møde på arbejde, hvis lægen ikke er enig i med dig i, at du er syg. Hvis du alligevel vælger ikke at møde ind på arbejde, kan du risikere at blive afskediget eller bortvist. Kontakt altid sekretariatet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan blive hjemme eller ej.

   

  Jeg er gravid. Kan jeg gå fra i 28. uge?

  Sundhedsstyrelsen betragter gravide som værende i risikogruppen i forhold til Covid-19. Der er to forhold, der gør sig gældende. For det første hvor langt du er i din graviditet, og for det andet hvor du arbejder. Indtil din 28. graviditetsuge er du stillet som andre medarbejdere i risikogruppen. Det betyder, at der skal foretages en konkret og individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du går på arbejde. Det er din praktiserende læge, der skal foretage den sundhedsfaglige vurdering og dermed ikke dig eller din arbejdsgiver.

  Fra 28. graviditetsuge er der forskellige regler afhængigt af, hvor du arbejder. Gravide medarbejdere i dagtilbud med børn 0-6 år skal fra graviditetsuge 28 have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner. Hvis det ikke er muligt for dig at arbejde hjemme, skal du fraværsmeldes. Det betyder, at du har ret til fravær med løn, men fraværet tæller ikke som sygedage. På andre områder, f.eks. skole- og SFO-området er du fra 28. graviditetsuge stillet som andre medarbejdere i risikogruppen, se ovenfor. Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko.

 • Overholdelse af retningslinjer

  Kan min leder nægte mig at bruge mundbind eller visir på skolen? 

  Ja, skoleledelsen kan godt beslutte, at du ikke må bruge mundbind på skolen. Men skolen kan ikke nægte dig at bruge visir – heller ikke i undervisningen. 

  Du har ikke ret til at få et visir stillet til rådighed af skolen. Men hvis arbejdsmiljøgruppens risikovurdering siger, at medarbejderne med fordel kan bruge værnemidler, kan det være et argument for, at skolen skal betale for visiret. 

  Frie Skolers Lærerforening mener, at det er en dårlig idé, hvis skolerne forbyder lærere at bruge mundbind. Det kan øge utrygheden og forringe det psykiske arbejdsmiljø på skolen. 

  Jeg har et sommerhus i udlandet. Der sker vel ikke noget ved at holde sommerferie der? 

  Der er to elementer du skal være opmærksom på hvis du vil rejse: Udenrigsministeriets rejsevejledninger og det pågældende lands indrejserestriktioner. 

  Rejsevejledningerne vil blive opdateret hver fredag, så det er vigtigt at holde sig orienteret om landet/regionen på Udenrigsministeriets hjemmeside.  

  Du skal også huske at tjekke de enkelte landes egne restriktioner, så du ikke bliver overrasket over at skulle i 10 dages karantæne ved indrejsen. 

  Hvad sker der, hvis jeg tager på ferie til et område, hvor myndighederne har frarådet at tage hen? 

  Hvis du mod myndighedernes anvisning tager på ferie i et område, hvor der er smittefare (de orange og røde områder i Udenrigsministeriets rejsevejledning), så vil din arbejdsgiver kunne kræve, at du følger myndighedernes anbefalinger om at blive hjemme, og du vil i den situation ikke have ret til løn eller andre ydelser under dit fravær. Endvidere bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold, der kan begrunde en opsigelse eller bortvisning. Derfor er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger.  

  Jeg arbejder på en efterskole og er kontaktlærer for to familiegrupper på skolen. I familiegrupperne er der ikke noget krav om 1 meters afstand. Kan jeg så ikke risikere at bringe smitte fra den ene gruppe til den anden? 

  I familiegrupperne er eleverne undtaget fra det generelle krav om en meters afstand. Du og dine kolleger indgår ikke i familiegruppen, så du og eleverne skal hele tiden overholde kravet om mindst en meters afstand. Husk også, at for aktiviteter med høj dråbeafgivelse – for eksempel fællessang – er afstandskravet to meter også mellem eleverne inden for klassen. Restriktionerne er også skærpet omkring råb og sang - se andet sted på denne side. I undervisningen er der desuden også krav om en meters afstand fra dig til første række. 

  Ud over afstandskravet er det vigtigt at være opmærksom på kravet om hyppig håndhygiejne mellem forskellige aktiviteter, for eksempel når du går fra den ene familiegruppe til den anden.  

  Der er så mange, der taler om, hvad man må, og hvad man ikke må. Hvor er det egentlig, at jeg helt præcis kan blive klogere på, hvilke sundhedsmæssige retningslinjer der gælder på min skole? 

  Det er Sundhedsstyrelsen, der udstikker retningslinjerne - både de generelle og de mere specifikke, som gælder på konkrete arbejdspladser.  Du kan se de seneste generelle sundhedsmæssige retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/da/corona og på Undervisningsministeriets www.uvm.dk/corona 

  Min skoleleder efterlever ikke Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og derfor har jeg flere gange lyst til at nægte at gøre det, lederen kræver af os. Det er vel ok, ik’? 

  Nej, det må du ikke. Skolen har ledelsesretten og dermed også det, der hedder fortolkningsfortrinnet. Det betyder, at det er ledelsens måde at forstå og administrere bestemmelserne på, der gælder, indtil en højere myndighed (ministeriet, arbejdstilsynet, arbejdsretten eller lignende) træffer en anden beslutning. 

  Hvis du nægter at følge ledelsens anvisninger, risikerer du at blive afskediget eller bortvist. 

  Der kan være situationer, hvor skolens ledelse ikke lever op til myndighedernes regler og anbefalinger. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, og I kan sammen gøre skolen opmærksom på problemerne. I er også velkomne til at kontakte sekretariatet, som kan hjælpe jer med at kontakte ministeriet eller Arbejdstilsynet. 

  Men selv om du synes, at skolen administrer forkert, skal du følge ledelsens anvisninger. Du kan så samtidig kontakte Frie Skolers Lærerforening, din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentanten. 

 • Arbejdsopgaver

  Min skoleleder har bedt os sørge for rengøring af klasselokaler og toiletter – kan det være rigtigt?

  Nej, rengøring er ikke lærerarbejde, så det er ikke din opgave at sørge for rengøring. Det er dog vigtigt at adskille rengøring fra klargøring af undervisningslokalet som for eksempel aftørring af tastatur, tablets, dit undervisningsbord mv. Klargøring kan du godt kan blive bedt om at sørge for. Der stilles i forbindelse med genåbningen ekstra krav til kvaliteten af rengøring på skolen.

   

  Jeg arbejder på en efterskole. Hvad nu, hvis en elev bliver smittet og ikke kan hentes lige med det samme – risikerer jeg så at skulle føre tilsyn med en smittet elev?

  Elever med symptomer og elever, der er konstateret positive med corona, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Indtil forældrene kommer, skal eleven holdes isoleret på skolen.

  Det fremgår klart af de udstukne retningslinjer, at skolen skal stille værnemidler til rådighed for medarbejdere, som tilser en syg eller smittet elev, der venter på at blive hentet hjem. Hvis skolen ikke har sådanne værnemidler, eller du ikke kan holde den fornødne afstand, bør du gå til din arbejdsmiljørepræsentant eller ledelse med din bekymring. Insisterer skolen på, at du skal tilse eleven uden værnemidler, bør du straks kontakte sekretariatet.

  • Læs mere her, hvis du arbejder på en efterskole:
   Frie Skolers Lærerforening har været i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet for at få præciseret, hvordan skolerne skal håndtere potentielt corona-smittede elever på efterskolen, og hvordan det påvirker lærernes arbejde.

   Det er vigtigt at understrege, at sygepleje og -behandling ikke er lærerarbejde. Tilsyn med efterskoleelever er derimod en naturlig del af lærernes arbejde, og det gælder også, hvis en elev er syg. Dermed kan du som lærer godt i særlige tilfælde blive pålagt at føre tilsyn med en elev, som er smittet med corona eller har coronasymptomer, indtil eleven kan hentes hjem.

   Hvis en smittet elev eller en elev med symptomer ikke kan hentes hjem, skal skolen sikre, at eleven isoleres på skolen. I den situation kan efterskolelærere blive pålagt ”… at føre tilsyn med eleven. Dette kan for eksempel indebære at følge op på elevens trivsel, sørge for at eleven får mad og drikke og sikre, at eleven følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for selvisolation”, skriver ministeriet og fortsætter: ”Læreren bør løbende tilse eleven og forhøre sig om elevens tilstand”.

   Under tilsynet bør læreren hele tiden holde to meters afstand, både lærer og elev bør bruge mundbind, og eleven skal selv sørge for rengøring af området, hvor han eller hun er isoleret. Skolen skal stille de nødvendige værnemidler til rådighed og sikre, at smittede eller potentielt smittede elever overholder reglerne om selvisolation og hygiejne. Hvis skolen ikke har sådanne værnemidler, bør du gå til din arbejdsmiljørepræsentant eller ledelse med din bekymring. Insisterer skolen på, at du skal tilse eleven uden værnemidler, bør du straks kontakte sekretariatet.

   Ministeriet understreger, at hvis en elev bliver så syg, at vedkommende skal ses af en læge, ”… skal efterskolen kontakte almen praksis eller lægevagten/1813 uden for almindelig praksis’ åbningstid”.

   Vær i den forbindelse særlig opmærksom på, at det ikke er lærernes ansvar at vurdere, hvor syg en elev er. Det har lærerne ikke de sundhedsfaglige forudsætninger for.

   Frie Skolers Lærerforening anbefaler, at I på skolerne er opmærksomme på, om grænsen mellem lærerarbejde, tilsyn og sygepleje trækkes det rigtige sted. Kontakt Frie Skolers Lærerforening, hvis du er i tvivl, om det, I bliver pålagt, er lærerarbejde eller ej.

   Det vil samtidig være en rigtig god idé, at I på skolerne laver en beredskabsplan og aftaler, hvordan I håndterer de forskellige situationer, hvis de måtte opstå.

   

  Hvordan skal efterskole og kostskoler forholde sig i tilfælde af, at en elev testes positiv på skolen? 

  Skolen skal følge sundhedsmyndighedernes vejledning i tilfælde af, at en elev testes positiv. 

  Ved et positivt resultat fra selvpodning under supervision er udgangspunktet, at eleven kan blive på skolen, indtil vedkommende er testet positiv via en PCR-test. Og selvfølgelig også efter et negativt resultat fra en PCR-test. 

  Skolen skal dog sikre, at eleven kan selvisolere sig på skolen, indtil eleven kan blive testet med en PCR-test. 

  Skolen skal endvidere nøje påse, at eleven faktisk selvisolerer sig efter skolens anvisninger herom, eller i modsat fald sørge for, at eleven straks bortvises fra fysisk tilstedeværelse på skolen og bliver afhentet af forældrene eller andre, som forældrene har bemyndiget hertil. 

  Skolen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre en elev, der er testet positiv ved en test på skolen, til PCR-test eller hjem. Kørsel af elever til en PCR-test kan eksempelvis foretages af forældre eller nære relationer. 

 • Arbejdstid - grundskoler

  Hvad sker der med min arbejdstid i dette skoleår? Kan lederen ændre den?

  Ja, lederen kan omlægge din arbejdstid. Hvis ændringen har væsentlige konsekvenser for din planlægning og din arbejdstid, skal skolens leder have en dialog med dig om ændringen og dens konsekvenser.

  Omlægningen af din arbejdstid kan skyldes at lejrskolen musicalen og m.m. aflyses

  Hvis din leder omlægger din arbejdstid, vil det være en god idé, at du drøfter omlægningen med lederen, og at I så hurtigt som muligt får planlagt den tid, som nu er frigjort. Det er vigtigt at to grunde: For det første er det meget stressende at have en masse arbejdstimer, som bare ligger og truer. For det andet er det vigtigt, at timerne er planlagt, hvis du for eksempel skulle blive syg, for så ved du, hvad du er planlagt med, de dage du er syg.

  Sørg også for at holde styr på dine arbejdstimer og for at løbende at orientere din ledelse om, hvad du laver, og hvor mange arbejdstimer du leverer. Det kan være afgørende, hvis du kommer i overtid.

  Hvis du har spørgsmål om arbejdstidens planlægning, så tal med din tillidsrepræsentant eller – hvis du ikke er så heldig at have en – så send en mail til fsl@fsl.dk

   

  Jeg arbejder på en grundskole, og normalt slutter min undervisning senest kl. 15. I forbindelse med de særlige foranstaltninger har skolen besluttet at dele skoledagen i to, så jeg nu nogle dage skal undervise de store elever fra kl. 14-19. Er det ok?

  Der er ikke noget til hinder for, at skolen planlægger dig på dén måde. Du skal dog være opmærksom på, at du for arbejde udført i tidsrummet fra kl. 17-06 har krav på en ulempegodtgørelse svarende til et tillæg på 25 procent af din nettotimeløn inklusive faste tillæg. Godtgørelsen kan efter aftale med dig og ledelsen konverteres til afspadsering.

  Vær opmærksom på, at du også har krav på ulempegodtgørelsen, hvis du bliver bedt om at arbejde på en helligdag eller i en weekend. For hver time du arbejder på en helligdag eller i en weekend, skal du herudover have en kompensation for at få inddraget en fridag. Kompensationen udgør timerne plus et tillæg på 50 procent for hver time. Timerne kan godtgøres som udbetaling eller afspadsering.

 • Arbejdstid - efterskoler

  Hvad sker der med den min arbejdstid i dette skoleår? Kan lederen ændre den?

  Ja, lederen kan omlægge din arbejdstid. Hvis ændringen har væsentlige konsekvenser for din planlægning og din arbejdstid, skal skolens leder have en dialog med dig om ændringen og dens konsekvenser.

  Omlægningen kan betyde, at en del af din arbejdstid skubbes længere ud i foråret. Hvis du for eksempel som efterskolelærer var planlagt med mange timers tilsyn i januar-ugerne, kan ledelsen flytte den arbejdstid til senere. Du risikerer altså at få et hårdt pakket forår.

  Men bemærk, at ændringerne skal respektere de gældende regler om hviletid og (især på efterskolerne og kostskolerne) fridøgn og fridage. Tilsvarende skal 11-timersreglen overholdes.

  Hvis din leder omlægger din arbejdstid, vil det være en god idé, at du drøfter omlægningen med lederen, og at I så hurtigt som muligt får planlagt den tid, som nu er frigjort. Det er vigtigt at to grunde: For det første er det meget stressende at have en masse arbejdstimer, som bare ligger og truer. For det andet er det vigtigt, at timerne er planlagt, hvis du for eksempel skulle blive syg, for så ved du, hvad du er planlagt med, de dage du er syg.

  Sørg også for at holde styr på dine arbejdstimer og for at løbende at orientere din ledelse om, hvad du laver, og hvor mange arbejdstimer du leverer. Det kan være afgørende, hvis du kommer i overtid.

  Hvis du har spørgsmål om arbejdstidens planlægning, så tal med din tillidsrepræsentant eller – hvis du ikke er så heldig at have en – så send en mail til fsl@fsl.dk.

   

  Jeg kan allerede nu se, at med den plan, der er lavet for resten af skoleåret, kommer jeg til at få overtid. Er jeg forpligtet til på denne måde at påtage mig overarbejde?

  Ja, det ligger som en forudsætning i overenskomsten, at du som udgangspunkt ikke kan sige nej til pålagt overarbejde. Men det er vigtigt, at du gør ledelsen opmærksom på, at ændringen betyder, at du vil få overtid. Ellers risikerer du, at skolens ledelse ikke anerkender overtiden, når skoleåret er slut, og din arbejdstid skal gøres op. Hvis du synes, at det er svært at tage problemstillingen op over for din leder, kan du tale med din tillidsrepræsentant.

  Bemærk også, at det overarbejde, du bliver planlagt med, ikke må være i strid med hviletidsbestemmelser, fridøgns- og fridagsbestemmelser mv. De skal overholdes, også i denne særlige situation. Det betyder for eksempel, at hvis du underviser om aftenen, skal du have en hvileperiode, inden du kan møde ind igen. Hvileperioden skal være på mindst 11 timer, medmindre du arbejder på en efterskole, hvor der kan være lavet lokalaftale om, at hvileperioden kan nedsættes til otte timer op til 40 gange om året. Kontakt sekretariatet, hvis du oplever en planlægning, som ikke tager hensyn til dig og dit arbejdsmiljø.

 • Sygdom/smitte

  Hvad gør man, hvis man er testet positiv?

  Hvis du testes positiv for corona, skal du kontakte dem, du har været i nær kontakt med i en periode på 48 timer, fra du fik symptomer, eller – hvis du ikke har haft symptomer – 48 timer, før du fik taget testen. Disse nære kontakter opfordres til at kontakte deres egne læger og få en test og at isolere sig selv, indtil testsvaret ligger klar.

  Følgende personer betragtes som nære kontakter:

  • personer, som bor sammen med en smittet

  • personer, der har haft direkte fysisk kontakt (for eksempel ved et kram) med en smittet

  • personer, der har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (for eksempel er blevet hostet på eller har berørt et brugt lommetørklæde m.v.)

  • personer, der har haft tæt (mindre end to meter) ansigt-til-ansigt-kontakt i mere end 15 minutter med en smittet person (for eksempel samtale med personen)

  • sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med corona, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne områder.

  Som smittet har du ret til løn under sygdom, mens de nære kontakter har ret til løn under lovligt fravær.

   

  Jeg er forkølet, hoster og har måske coronavirus, men jeg er bekymret for, at min leder synes, at jeg er lidt for forsigtig. Jeg er derfor usikker på, om jeg skal sygemelde mig til skolen?

  Det er vigtigt, at du som normalt orienterer skolen om sygefravær. Skolen skal vide, om det indebærer en smitterisiko, hvis du møder op på skolen.

  Det er forholdsvis nemt at få afklaret, om du har coronavirus, idet sundhedsmyndighederne opfordrer til, at du kontakter din egen læge eller lægevagten, hvis du har symptomer. Herfra vil du blive sendt videre til test for sygdommen.

  Normalt har du ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver om, hvad du fejler. Myndighederne anbefaler imidlertid, at du oplyser din arbejdsgiver om, at du kan være eller er smittet med coronavirus, så arbejdsgiveren kan tage de nødvendige skridt for at forhindre yderligere spredning af sygdommen. Denne anbefaling opfordrer Frie Skolers Lærerforening dig til at følge.

  Vi anbefaler, at du drøfter din usikkerhed med lederen, så skolen kan tage højde for situationen og forhindre spredningen af sygdommen. Sundhedsmyndighederne opfordrer generelt lederne til at sende medarbejdere hjem, hvis de viser tegn på sygdom.

  Hvis du fortsat er i tvivl, kan du altid kontakte Frie Skolers Lærerforening på fsl@fsl.dk eller på telefon 8746 9110.

   

  Hvis jeg får corona på jobbet, bliver det så anerkendt som en arbejdsskade?

  Af en vejledning fra Beskæftigelsesministeriet fremgår det, at corona kan anerkendes som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Det er dog en betingelse, at du er testet positiv for corona, og at du kan sandsynliggøre, at sygdommen skyldes arbejdet.

  Det kan være svært at sandsynliggøre, at du er blevet smittet på skolen og ikke alle mulige andre steder.

  Men hvis du har en mistanke om, at du er blevet smittet på jobbet, bør du forsøge at få det anmeldt og anerkendt som en arbejdsskade. I den forbindelse er det vigtigt, at du er omhyggelig med at huske tilbage på, om du inden for de seneste uger har været udsat for spyt, host på nært hold eller nys og opkast på din arbejdsplads.

  Hvis du gerne vil være på forkant med situationen, kan du, hvis en elev eller en kollega kommer til at spytte, nyse eller hoste på dig, skrive tid, sted og omstændigheder ned. Det kan gøre det lettere at få anerkendt din sag, hvis det senere viser sig, at du faktisk blev smittet.

  Hvis du har spørgsmål omkring anmeldelse af corona som arbejdsskade, kan du kontakte Frie Skolers Lærerforening.

   

  Jeg arbejder på en efterskole. Hvad nu, hvis en elev bliver smittet og ikke kan hentes lige med det samme – risikerer jeg så at skulle føre tilsyn med en smittet elev?

  Elever med symptomer og elever, der er konstateret positive med corona, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Indtil forældrene kommer, skal eleven holdes isoleret på skolen.

  Det fremgår klart af de udstukne retningslinjer, at skolen skal stille værnemidler til rådighed for medarbejdere, som tilser en syg eller smittet elev, der venter på at blive hentet hjem. Hvis skolen ikke har sådanne værnemidler, eller du ikke kan holde den fornødne afstand, bør du gå til din arbejdsmiljørepræsentant eller ledelse med din bekymring. Insisterer skolen på, at du skal tilse eleven uden værnemidler, bør du straks kontakte sekretariatet.

  • Læs mere her, hvis du arbejder på en efterskole:

   Frie Skolers Lærerforening har været i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet for at få præciseret, hvordan skolerne skal håndtere potentielt corona-smittede elever på efterskolen, og hvordan det påvirker lærernes arbejde.

   Det er vigtigt at understrege, at sygepleje og -behandling ikke er lærerarbejde. Tilsyn med efterskoleelever er derimod en naturlig del af lærernes arbejde, og det gælder også, hvis en elev er syg. Dermed kan du som lærer godt i særlige tilfælde blive pålagt at føre tilsyn med en elev, som er smittet med corona eller har coronasymptomer, indtil eleven kan hentes hjem.

   Hvis en smittet elev eller en elev med symptomer ikke kan hentes hjem, skal skolen sikre, at eleven isoleres på skolen. I den situation kan efterskolelærere blive pålagt ”… at føre tilsyn med eleven. Dette kan for eksempel indebære at følge op på elevens trivsel, sørge for at eleven får mad og drikke og sikre, at eleven følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for selvisolation”, skriver ministeriet og fortsætter: ”Læreren bør løbende tilse eleven og forhøre sig om elevens tilstand”.

   Under tilsynet bør læreren hele tiden holde to meters afstand, både lærer og elev bør bruge mundbind, og eleven skal selv sørge for rengøring af området, hvor han eller hun er isoleret. Skolen skal stille de nødvendige værnemidler til rådighed og sikre, at smittede eller potentielt smittede elever overholder reglerne om selvisolation og hygiejne. Hvis skolen ikke har sådanne værnemidler, bør du gå til din arbejdsmiljørepræsentant eller ledelse med din bekymring. Insisterer skolen på, at du skal tilse eleven uden værnemidler, bør du straks kontakte sekretariatet.

   Ministeriet understreger, at hvis en elev bliver så syg, at vedkommende skal ses af en læge, ”… skal efterskolen kontakte almen praksis eller lægevagten/1813 uden for almindelig praksis’ åbningstid”.

   Vær i den forbindelse særlig opmærksom på, at det ikke er lærernes ansvar at vurdere, hvor syg en elev er. Det har lærerne ikke de sundhedsfaglige forudsætninger for.

   Frie Skolers Lærerforening anbefaler, at I på skolerne er opmærksomme på, om grænsen mellem lærerarbejde, tilsyn og sygepleje trækkes det rigtige sted. Kontakt Frie Skolers Lærerforening, hvis du er i tvivl, om det, I bliver pålagt, er lærerarbejde eller ej.

   Det vil samtidig være en rigtig god idé, at I på skolerne laver en beredskabsplan og aftaler, hvordan I håndterer de forskellige situationer, hvis de måtte opstå.

   Forebyggende medicinering af elever er ikke omfattet af overenskomsten for lærerarbejde. Det samme gælder syge- og sundhedspleje i forbindelse med for eksempel corona. Du kan derfor ikke blive pålagt at udføre disse opgaver. Hvis du er tryg ved det, kan du påtage dig opgaverne frivilligt.

   Du kan læse mere her: fsl.dk/radgivning/find-svar/ansaettelse/medicinering-og-sundhedspleje/ 

   Her kan du blandt andet læse, hvad du bør få på skrift, inden du eventuelt påtager dig opgaver med medicinering og pleje frivilligt.
 • Barsel og pasning af egne børn

  Mit barn er smittet med corona og skal blive hjemme, indtil det har været symptomfri i 48 timer//Mit barn er sendt hjem pga. smittetilfælde i skolen/daginstitutionen. Hvad gør jeg i forhold til pasning?

  Et lovforslag, der trådte i kraft 1. oktober 2020, gør det muligt for forældre at få op til 10 dage med barselsdagpenge, når de er nødt til at blive hjemme og passe deres barn på grund af corona. Er det ikke muligt at arbejde hjemme, at bytte vagt, at afspadsere eller bruge en omsorgsdag, er det med aftalen muligt at få barselsdagpenge. Ifølge aftalen gælder dagpengeretten både, når barnet selv er smittet, og hvis barnet er hjemsendt efter smittetilfælde i skole eller daginstitution.

  Aftalen kort:

  • Forældre med børn til og med 13 år kan få op til 10 dage med barselsdagpenge pr. barn frem til 30. juni 2021

  • Betingelserne for barselslovens ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet, skal være opfyldt

  • Det er et krav, at ingen af de samboende forældre har mulighed for hjemmearbejde, ikke har omsorgsdage eller afspadsering til rådighed

  • Hvis barnet selv er konstateret smittet med corona, skal forældrene også have brugt barnets 1. og 2. sygedag

  • Forælderen, som er hjemme, må ikke modtage løn for dagene hjemme

  • Der kan kun gives støtte til en forælder pr. hjemsendelsesdag

   

  Mit barn er sygt, og jeg har brugt barnets 1. og 2. sygedag. Det bliver et problem for mig at møde på arbejde, da hun skal være symptomfri i 48 timer, inden vi må benytte institutionen. Jeg har ingen andre til at passe mit barn. Hvad skal jeg stille op?

  Du skal drøfte problemstillingen med din leder og undersøge, om der er nogle fleksible muligheder for at tilrettelægge dit arbejde, så du samtidig kan passe dit barn. Afklar også, om du har omsorgsdage, særlige feriedage, udskudt forældreorlov med eller uden løn du kan bruge.

  Du bør også gøre det klart for din leder, at du ikke har andre muligheder og derfor afsøge mulighederne for i sidste ende at få fri uden løn. Men evt. med dagpenge, se ovenstående ordning. Undervisningsministeriet skriver, at hvis et barn på baggrund af konkret vurdering skal blive hjemme af sundhedsmæssige årsager, kan man som forælder være nødt til selv at passe barnet og udeblive fra arbejde. Som udgangspunkt vil det i en sådan situation ikke være sagligt at afskedige den ansatte, men den ansatte har ikke krav på løn.

  Du skal altid kontakte Frie Skolers Lærerforening for at få en vurdering af din situation, inden du eventuelt udebliver fra arbejdet.

   

  Jeg er gravid. Kan jeg gå fra i 28. uge?

  Der er to forhold, der gør sig gældende. For det første hvor langt du er i din graviditet, og for det andet hvor du arbejder. Indtil din 28. graviditetsuge er du stillet som andre medarbejdere i risikogruppen. Det betyder, at der skal foretages en konkret og individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du går på arbejde. Det er din praktiserende læge, der skal foretage den sundhedsfaglige vurdering og dermed ikke dig eller din arbejdsgiver.

  På andre områder, f.eks. skole- og SFO-området, er du fra 28. graviditetsuge stillet som andre medarbejdere i risikogruppen, skal der laves en konkret vurdering af din læge. Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko.

 • Ledig

  Jeg er ledig og er i tvivl om de forpligtigelser, jeg har?

  Du skal holde dig opdateret på Lærernes a-kasses hjemmeside, www.laka.dk eller den a-kasse, som du er medlem af. Der er indført særregler i forbindelse med coronavirussen. Jobcentrene er delvist lukket ned i en periode. Hvis du er i tvivl, opfordrer de til, at du mailer dine spørgsmål. Adressen finder du på deres hjemmeside.

Fandt du ikke dit svar?

Hvis du har spørgmål, kan du kontakt os som normalt. 

Åbningtider:

 • Man-Tors: 9.30-15.30
 • Fre: 12.00-14.30

deltag i debatten